علوم اجتماعی توسعه و مردم شناسی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/علوم اجتماعی توسعه و مردم ...

سمیه  بلبلی قادی کلایی
گروه:  علوم اجتماعی توسعه و مردم شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
سید قاسم  حسنی
گروه:  علوم اجتماعی توسعه و مردم شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  میدانی
احمد  رضایی
گروه:  علوم اجتماعی توسعه و مردم شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  میدانی
سمیه  سامه سالاری
گروه:  علوم اجتماعی توسعه و مردم شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
صادق  صالحی
گروه:  علوم اجتماعی توسعه و مردم شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  میدانی
علی اصغر  فیروزجائیان
گروه:  علوم اجتماعی توسعه و مردم شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  میدانی
سید مهدی  متولیان
گروه:  علوم اجتماعی توسعه و مردم شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
کوهیار  محسن پور
گروه:  علوم اجتماعی توسعه و مردم شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی