علوم اجتماعی توسعه و مردم شناسی

خانه /گروه‌های آموزشی/علوم اجتماعی توسعه و مردم ...

نام:  احمد حسين زادگان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  علوم اجتماعي توسعه و مردم شناسي
نام:  راجاسخارا ردي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  علوم اجتماعي توسعه و مردم شناسي
نام:  احمد رضايي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  علوم اجتماعي توسعه و مردم شناسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~arezaei/
نام:  سميه سامه سالاري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  علوم اجتماعي توسعه و مردم شناسي
نام:  صادق صالحي
علایق‌پژوهشی:  جامعه شناسي محيط زيست، توسعه پايدار، تغييرات آب و هوا، توسعه گردشگري
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  علوم اجتماعي توسعه و مردم شناسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~ssalehi/