06 فروردین 1402

احمد رضایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / جامعه شناسی
تلفن: 01135302650
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
شعبان محمدی، احمد رضایی، نادر رازقی (1400) گرایش به پان ترکیسم در مناطق آذری نشین ایران جامعه شناسی ایران: 22; 54-75
2
هادی درویشی، احمد رضایی (1400) » بنیادگرایی اسلامی « در معنا و شاخصهای مطالعات فرهنگی و ارتباطات: دوره 17 - شماره 63; 193 - 220
3
Aram Gholamian, Fatemeh Maleki, Ahmad Rezaii (2020) Are they the ‘other'? The ethno-nationalism experiences of Iranian Kurdish ethnic tourists Journal of Tourism and Cultural Change: 112; 1-19
4
محبوبه محبوبی دریاکناری، احمد رضایی، صادق صالحی (1398) مقایسۀ رفتارهای محیط زیستی بین گروه های قومی مطالعۀ موردی: اقوام آذری، تالش و گیلک در استان های گیلان و اردبیل جامعه شناسی کاربردی: 75; 47-62
5
داود رضی، ابراهیم رودباری، احمد رضایی (1398) رابطه ابعاد سیاسی و زبانی هویت ملی و مشارکت سیاسی افراد بالای 18 سال شهرستان بهشهر مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی: سال دوم-شماره 1(پیاپی4) بهار 1398; 53-61
6
شعبان محمدی، احمد رضایی (1398) بررسی جامعه شناختی گرایش به قومیتگرایی در آذربایجان از منظر پان ترکیستها توسعه اجتماعی: دوره 13 شماره 3 بهار 1398; 29-56
7
محمد مهدی فرزبد، احمد رضایی، حیدر جانعلی زاده چوب بستی (1397) حافظه جمعی و هویت ایرانی مطالعات ملی: 73; از صفحه 3 تا صفحه 20
8
مهدی خنده رو، احمد رضایی (1396) تحلیلی برعادت واره قومیت وکاربرد آن درتحلیل قومیت درجامعه ایران مطالعات ایلات و عشایر: سال هفتم-شماره دوم; 65-92
9
احمد رضایی، سید مهدی محسنی (1396) عصر مشروطه و زمینههای سیاسی و اجتماعی تقابل اندیشهی شریعتمداران مشروطهخواه و مشروعهخواه مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی: دوره ششم-شماره 1; 35-54
10
حمید علی پور، احمد رضایی، علی کریمی مله (1396) گذار به دموکراسیو فراز و فرود منازعةقومی پژوهش سیاست نظری: 21; 85-116
11
احمد رضایی، نریمان محمدی، توحید علیزاده (1394) عودلاجان به مثابه مازاد بازار بررسی جامعه شناختی ساختار اقتصادی محله عودلاجان تهران مطالعات جامعه شناختی شهری: 17; 89-118
12
احمد رضایی، حمیده محمدزاده، فاطمه مخمدزاده، حسین رضایی (1394) سبک زندگی و مدیریت بدن فصلنامه جامعه شناسی سبک زندگی: 2; 1-50
13
احمد رضایی، مینا هاتفی نسب (1394) درتعامل عرف با قانون درحقوق خانواده در ایل عبدالملکی ادبیات عرفانی: سال هفتم -28; 145-169
14
احمد رضایی، نریمان محمدی (1394) رسانه مدرن و برساخت هویت: کانال های ماهواره ای کردی و هویت قومی کردهای ایران توسعه اجتماعی: 3; 79-114
15
احمد رضایی، نریمان محمدی (1393) رسانه مدرن و درک معنایی از تجربه فراغت (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران) مطالعات فرهنگ ارتباطات: 27; 163-184
16
احمد رضایی، نریمان محمدی (1393) رسانه مدرن و درک معنایی از تجربه فراغت مطالعات فرهنگ ارتباطات: سال پانزدهم - پاییز 1393; 163-184
17
احمد رضایی، بهروز اسلامی، ملیحه مهدی پور خراسانی (1393) نقش خانواده در گرایش جوانان به اعتیاد در شهرستان ورامین مطالعات جامعه شناختی جوانان: سال 5; 27-50
18
احمد رضایی، مجید سفری (1392) امکان سنجی برقرار دموکراسی کثرت گرا در اندیشه شریعتی پژوهش سیاست نظری: 1; 83-112
19
احمد رضایی، فاطمه محمدزاده (1392) کنکاشی در سابقه تاریخی برخی واژگان گویش های رایج در آذربایجان راهبرد اجتماعی فرهنگی: 2; 99-133
20
21
اکبر علیوردی نیا، احمد رضایی، فریبرز پیرو (1390) تحلیل جامعه شناختی گرایش دانشجویان به خودکشی جامعه شناسی کاربردی: 44; 1-18
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!