گروه علوم جانوری

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه علوم جانوری

اکبر  حاجی زاده مقدم
گروه:  گروه علوم جانوری
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
پریسا  داودی
گروه:  گروه علوم جانوری
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
فرشته  میر محمدرضایی
گروه:  گروه علوم جانوری
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
فرهاد  ولی زادگان
گروه:  گروه علوم جانوری
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی