گروه علوم جانوری

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه علوم جانوری

نام:  اكبر حاجي زاده مقدم
علایق‌پژوهشی:  استرس اكسيداتيو، بيماري هاي تحليل نوروني
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه علوم جانوري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~ahajizadeh/
نام:  پريسا داودي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه علوم جانوري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~pdavoodi/
نام:  فرشته مير محمدرضايي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  گروه زيست شناسي ،دانشكده علوم پايه، دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه علوم جانوري
نام:  فرهاد ولي زادگان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران- دانشكده علوم پايه- گروه زيست شناسي
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه علوم جانوري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~valizadegan/