1403/03/24

فرشته میر محمدرضایی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران
تلفن: 35302450

تحصیلات

  • کارشناسی زیست شناسی- علوم جانوری ، دانشگاه تهران ، ایران (1376 - 1380)
    عنوان پایان‌نامه:
  • کارشناسی ارشد زیست شناسی - تکوینی ، دانشگاه تربیت معلم تهران ، ایران (1381 - 1383)
    عنوان رساله:
  • دکترای تخصصی زیست شناسی - تکوینی ، دانشگاه تربیت معلم تهران ، ایران (1386 - 1391)
    عنوان رساله:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
مطالعه هیستولوژی و هیستومتری معده و روده موش های سوری نر مصرف کننده نر میکروپلاستیک نانواستایرن محمدرضا غفارمنش، اسماعیل فتاحی، فرشته میر محمدرضایی، سیما مشایخ (1402)
Therapeutic Potential of Astaxanthin Against Cadmium-Induced Hepatic Failure: An Experimental Study Fereshteh Mir Mohammadrezaei, zeynab ghasempour, Amir Nili Ahmad abadi, Akbar Hajizadeh Moghaddam (2022)
Effect of astaxanthin and melatonin on cell viability and DNA damage in human breast cancer cell lines Aida karimian, Fereshteh Mir Mohammadrezaei, Akbar Hajizadeh Moghaddam, Mohammad hadi bahadori, Marjan Ghorbani-Anarkooli, Arash Abdolmaleki, Asadollah Asadi (2022)
Astaxanthin induces the expression of CatSper1 gene and protects sperms in toxicity induced by cadmium in mice Ensieh Saberi, Fereshteh Mir Mohammadrezaei, omid Jazayeri, Nazanin Fathi, Akbar Hajizadeh Moghaddam (2021)
Up-regulation of Arl4a gene expression by broccoli aqueous extract is associated with improved spermatogenesis in mouse testes omid Jazayeri, Setareh Farahmand Araghi, Tahereh A. Aghajanzadeh, Fereshteh Mir Mohammadrezaei (2021)
Current Chemical Genomics and Translational Medicine azam roohi, Mina Tabrizi, Mehdi Yaseri, Fereshteh Mir Mohammadrezaei, Behrous Nikbin (2018)
Aqueous extract of Inocutis levis improves insulin resistance and glucose tolerance in high sucrose-fed Wistar rats Zahra Ehsani Fard, Fereshteh Mir Mohammadrezaei, Alireza Safarzade, Masoomeh Ghobadnejhad (2017)
Celecoxib Treatment Alters p53 and MDM2 Expression via COX-2 Crosstalk in A549 Cells Mehdi gharghabi, Farhang Rezaei, Fereshteh Mir Mohammadrezaei, Mohammad Hossein Ghahremani (2016)
The effect of caffeine and chk2 inhibitor on doxorubicine induced cellular senescence in MCF-7 cells Fereshteh Mir Mohammadrezaei, Afshin Fayyaz Movaghar, Mehdi gharghabi (2016)
مقاله ارائه شده
اثرات هربالتراپی بر عملکرد و سلامت سیستم تولیدمثل زنان سیده جلاله زارع احسان بخش، فرشته میر محمدرضایی، اکبر حاجی زاده مقدم، محمد کریمیان (1402)
بررسی بیان ترانسکریپت های PR ،ER و AMHR در تخمدان موش سحر حسین پور، فرشته میر محمدرضایی، محمد کریمیان (1402)
Protective effect of Vitex agnus-castus fruit on lipid peroxidation induced by repeated exposure to toluene in the hippocampal area of mice سروش فرهادی، اکبر حاجی زاده مقدم، فرشته میر محمدرضایی (1401)
Effect of Vitex agnus-castus extract on progesterone levels in the presence of toluene in female mice Fatemeh Malek Zadeh, Fereshteh Mir Mohammadrezaei, Akbar Hajizadeh Moghaddam (2021)
خالص سازی جزئی آسپاراژیناز از کبد اردک موسکووی مریم مهاجرانی، محمدحسین آقابراری، فرشته میر محمدرضایی (1399)
اثرات نانواستایرن و نانونقره بر عملکرد کلیه در موش نر پریسا استادیان، فرشته میر محمدرضایی، فاطمه کاردل، اکبر حاجی زاده مقدم (1398)
The protective effect of astaxanthin on sperm DNA fragmentation in cadmium-induced damage in mice Akbar Hajizadeh Moghaddam, Ensieh Saberi, Fereshteh Mir Mohammadrezaei, omid Jazayeri (2018)
اثر عصاره آبی گونه بومی از قارچ phellinus بر سطح انسولین در رتهای ویستار تغذیه شده با محلول ساکارز زهرا احسانی فرد، فرشته میر محمدرضایی، علی رضا صفرزاده، معصومه قبادنژاد (1395)
اثز عصاره آبی قارچ phellinus بر سطح انسولین در رتهای ویستار تغذیه شده با محلول ساکارز زهرا احسانی فرد، فرشته میر محمدرضایی، علی رضا صفرزاده، معصومه قبادنژاد (1395)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
اثر عصاره آبی قارچ phellinus بر القاء مرگ سلولی در سلول سرطانی MCF-7 فرشته میر محمدرضایی، معصومه قبادنژاد، امین زارع زاده، فاطمه توکلی (1396)
سخنرانی
اثر میکروپلاستیکها در برخی ارگانها فرشته میر محمدرضایی (1399)
پایان نامه
استخراج آنزیم آسپاراژیناز از کبد اردک موسکووی (Cairina moschata) و مطالعه پارامترهای سینتیکی آن محمدحسین آقابراری، فرشته میر محمدرضایی، مریم مهاجرانی (1399)
اثر استاگزانتین بربیان ژن هایCatSper2 1, CatSper و قطعه قطعه شدن ِDNA اسپرم در آسیب القاء شده با کادمیم در موش سوری نر انسیه صابری، اکبر حاجی زاده مقدم، فرشته میر محمدرضایی، امید جزایری (1397)