06 فروردین 1402

فرشته میر محمدرضایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی تکوینی
تلفن: 35302450
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی زیست شناسی - تکوینی ، دانشگاه تربیت معلم تهران ، ایران (1386 - 1391)
  • فوق لیسانس زیست شناسی - تکوینی ، دانشگاه تربیت معلم تهران ، ایران (1381 - 1383)
  • لیسانس زیست شناسی- علوم جانوری ، دانشگاه تهران ، ایران (1376 - 1380)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Aida karimian, Fereshteh Mir Mohammadrezaei, Akbar Hajizadeh Moghaddam, Mohammad hadi bahadori, Marjan Ghorbani-Anarkooli, Asadollah Asadi, Arash Abdolmaleki (2022) Effect of astaxanthin and melatonin on cell viability and DNA damage in human breast cancer cell lines ACTA HISTOCHEMICA: 124; 151832
2
Ensieh Saberi, Fereshteh Mir Mohammadrezaei, omid Jazayeri, Nazanin Fathi, Akbar Hajizadeh Moghaddam (2021) Astaxanthin induces the expression of CatSper1 gene and protects sperms in toxicity induced by cadmium in mice Drug research: 71(09); 512-519
3
omid Jazayeri, Setareh Farahmand Araghi, Tahereh A. Aghajanzadeh, Fereshteh Mir Mohammadrezaei (2021) Up-regulation of Arl4a gene expression by broccoli aqueous extract is associated with improved spermatogenesis in mouse testes Biomédica: 41; 706-720
4
نازنین فتحی، فرشته میر محمدرضایی، اکبر حاجی زاده مقدم (1399) اثر حفاظتی استاگزانتین بر سطوح اوره و کراتینین و تغییرات بافتی کلیه به دنبال مسمومیت ناشی از کادمیوم در موش سوری نر مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام: 5; 33-42
5
رامین مهماندوست، علی رضا صفرزاده، فرشته میر محمدرضایی (1398) اثر تمرین مقاومتی با دو حجم متفاوت بر مقادیر سرمی هورمون های جنسی و برخی از پارامتر-های سیمن موش های صحرایی نر مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش: 7; 19-30
6
زهرا احسانی فرد، فرشته میر محمدرضایی، معصومه قبادنژاد، علی رضا صفرزاده (1398) اثر عصاره آبی قارچ Inocutis levis بر هیستوپاتولوژی کبد و هیپرتریگلیسریدمی موش های صحرایی نر نژاد ویستار تغذیه شده با محلول ساکارز گیاهان دارویی: 2; 181-187
7
Reyhane ghasemi, Fereshteh Mir Mohammadrezaei, Sima Nasri, Amir Nili Ahmad abadi (2018) بررسی اثر عصاره هیدروالکلی کرفس بر کیفیت منی و اسپرم زایی در سمیت تحت مزمن با دیازینون در موش صحرایی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام: دوره 26 شماره 5; 61-70
8
azam roohi, Mina Tabrizi, Mehdi Yaseri, Fereshteh Mir Mohammadrezaei, Behrous Nikbin (2018) Current Chemical Genomics and Translational Medicine Current Chemical Genomics and Translational Medicine: 12; 1-8
9
10
11
Zahra Ehsani Fard, Fereshteh Mir Mohammadrezaei, Alireza Safarzade, Masoomeh Ghobadnejhad (2017) Aqueous extract of Inocutis levis improves insulin resistance and glucose tolerance in high sucrose-fed Wistar rats journal of herbmed pharmacology: 6; 160-164
12
آرش خدامرادی، الهه طالبی گرکانی، فرشته میر محمدرضایی، رزیتا فتحی (1396) تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی فزآینده بر بیان پروتئینهای مؤثر در لیپولیز بافت عضلۀ اسکلتی موشهای صحرایی تغذیه شده با محلول ساکاروز سوخت و ساز و فعالیت ورزشی: 7; 21-39
13
Mehdi gharghabi, Farhang Rezaei, Fereshteh Mir Mohammadrezaei, Mohammad Hossein Ghahremani (2016) Celecoxib Treatment Alters p53 and MDM2 Expression via COX-2 Crosstalk in A549 Cells Iranian Journal of Pharmaceutical Research: 15; 483-489
14
Fereshteh Mir Mohammadrezaei, Afshin Fayyaz Movaghar, Mehdi gharghabi (2016) The effect of caffeine and chk2 inhibitor on doxorubicine induced cellular senescence in MCF-7 cells Drug research: 66; 450-454
15
سیده راضیه حسینی، اکبر حاجی زاده مقدم، فرشته میر محمدرضایی، محبوبه زارع (1395) اثر کوئرستین و نانوکریستال آن بر اختلالات رفتاری ناشی از تزریق کتامین در مدل حیوانی اسکیزوفرنی دانشور پزشکی: 23; 11-20
مقاله ارائه‌شده
1
Fatemeh Malek Zadeh, Fereshteh Mir Mohammadrezaei, Akbar Hajizadeh Moghaddam (2021) Effect of Vitex agnus-castus extract on progesterone levels in the presence of toluene in female mice 3rd International Congress and 4th National Conference on Biotechnology of Medicinal Plants and Mushrooms, Iran, Zanjan
2
مریم مهاجرانی، محمدحسین آقابراری، فرشته میر محمدرضایی (1399) خالص سازی جزئی آسپاراژیناز از کبد اردک موسکووی بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران¡ سمنان
3
پریسا استادیان، فرشته میر محمدرضایی، فاطمه کاردل، اکبر حاجی زاده مقدم (1398) اثرات نانواستایرن و نانونقره بر عملکرد کلیه در موش نر دهمین همایش سراسری محیط زیست ، انرژی و منابع طبیعی پایدار، ایران¡ تهران
4
Akbar Hajizadeh Moghaddam, Ensieh Saberi, Fereshteh Mir Mohammadrezaei, omid Jazayeri (2018) The protective effect of astaxanthin on sperm DNA fragmentation in cadmium-induced damage in mice 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
5
زهرا احسانی فرد، فرشته میر محمدرضایی، علی رضا صفرزاده، معصومه قبادنژاد (1395) اثر عصاره آبی گونه بومی از قارچ phellinus بر سطح انسولین در رتهای ویستار تغذیه شده با محلول ساکارز نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران¡ تبریز
6
زهرا احسانی فرد، فرشته میر محمدرضایی، علی رضا صفرزاده، معصومه قبادنژاد (1395) اثز عصاره آبی قارچ phellinus بر سطح انسولین در رتهای ویستار تغذیه شده با محلول ساکارز نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران¡ تبریز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
فرشته میر محمدرضایی، فاطمه توکلی، امین زارع زاده، معصومه قبادنژاد (1396) اثر عصاره آبی قارچ phellinus بر القاء مرگ سلولی در سلول سرطانی MCF-7 دانشگاه مازندران
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
فرشته میر محمدرضایی (1399) اثر میکروپلاستیکها در برخی ارگانها دانشگاه مازندران