گروه اقتصاد انرژی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه اقتصاد انرژی

نام:  سعيد راسخي
علایق‌پژوهشی:  اقتصاد بين الملل، اقتصاد انرژي، اقتصاد رياضي، اقتصاد منابع و محيط زيست، اقتصاد صنعت، اقتصاد مالي
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  دانشگاه مازندران، دانشكده علوم اقتصادي و اداري، گروه اقتصاد انرژي، مدير گروه
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه اقتصاد انرژي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~srasekhi/
نام:  ماني مؤتمني
علایق‌پژوهشی:  اقتصادسنجي بازارهاي مالي، ارزيابي طرح هاي صنعت برق و روشنايي، اقتصاد هنر، مديريت ريسك و بيمه
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر-دانشگاه مازندران-دانشكده اقتصاد و علوم اداري
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه اقتصاد انرژي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~motameni/
نام:  يوسف محنت فر
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  دانشگاه مازندران دانشكده علوم اقتصادي و اداري -گروه اقتصاد انرژي
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه اقتصاد انرژي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mehnatfar/