گروه فیزیک اتمی و مولکولی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه فیزیک اتمی و مولکولی

نام:  عليرضا خصالي
علایق‌پژوهشی:  محيط هاي ميان ستاره اي، پلاسماي اخترفيزيكي
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  بابلسر -دانشگاه مازندران -دانشكده علوم پايه- گروه فيزيك
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك اتمي و مولكولي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~khesali/
نام:  آرزو رشيدي
علایق‌پژوهشی:  بلورهاي فوتوني، خواص نوري گرافن، مگنتواپتيك، ترمواپتيك، نانوذرات، اپتيك غيرخطي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك اتمي و مولكولي
نام:  فرشاد صحبت زاده لنبر
علایق‌پژوهشی:  پلاسماي فشار اتمسفري، كاربرد پلاسما در علوم غذايي و كشاورزي، كاربرد پلاسما در پيشرانه ها، كاربرد پلاسما در پزشكي، كاربرد پلاسما در سنتز مواد پيشرفته، شتاب الكترونها با ليزر و پلاسما، حسگر ها
رتبه علمی:  استاد
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك اتمي و مولكولي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~fsohbat/
نام:  امين قادي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  http://rms.umz.ac.ir/~aghadi/
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك اتمي و مولكولي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~aghadi/
نام:  مائده قاسمي مطلق
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك اتمي و مولكولي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~maghasemi/
نام:  تقي محسن پور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  گروه فيزيك دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك اتمي و مولكولي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mohsenpour/
نام:  سعيد ميرزانژاد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  مازندران-بابلسر-دانشگاه مازندران-دانشكده علوم پايه-گروه فيزيك اتمي و مولكولي-كد پستي 95447-47416
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك اتمي و مولكولي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~saeed/
نام:  سودابه نوري جويباري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر- پرديس دانشگاه مازندران- دانشكده علوم پايه- گروه فيزيك
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك اتمي و مولكولي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~snouri/