گروه فیزیک اتمی و مولکولی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه فیزیک اتمی و مولکولی

آرزو  رشیدی
گروه:  گروه فیزیک اتمی و مولکولی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
فرشاد  صحبت زاده لنبر
گروه:  گروه فیزیک اتمی و مولکولی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
امین  قادی
گروه:  گروه فیزیک اتمی و مولکولی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
مائده  قاسمی مطلق
گروه:  گروه فیزیک اتمی و مولکولی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
تقی  محسن پور
گروه:  گروه فیزیک اتمی و مولکولی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
سعید  میرزانژاد
گروه:  گروه فیزیک اتمی و مولکولی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  کتابخانه ای
سودابه  نوری جویباری
گروه:  گروه فیزیک اتمی و مولکولی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی