01 مهر 1398

رزیتا فتحی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 9125793087
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Abolfazl Samiei, naser Behpour, Vahid Tadibi, Rozita Fathi (2018) Effect of Eight Weeks of Aerobic Training on Some Myocardial Fibrosis Indices in Cardiac Muscle of Diabetic Rats Annals of Applied Sport Science: 4; 1-8
2
Maryam Ebrahimi, Rozita Fathi, Zarbakht Ansari pirsaraei, Elahe Talebi-Garakani, Mojtaba Najafi (2018) Expression of the key metabolic regulators in the white adipose tissue of rats; the role of high-fat diet and aerobic training Comparative Exercise Physiology: 4; 271-277
3
لیلا قره چلو، الهه طالبی گرکانی، رزیتا فتحی، غلامرضا حمیدیان (1397) تأثیر ده هفته تمرین استقامتی بر تغییرات ساختار بافتی و استریولوژیک بخش پارانشیمی کبد و سطح سرمی کلسترول و تریگلیسرید در موشهای اورکتومی شده مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی: 10; 105-116
4
عابدین خسروی، رزیتا فتحی، مرضیه ثاقب جو (1397) اثر هشت هفته تمرین تناوبی و تداومی بر سطوح سرمی پروتئین شبه آنژیوپوئیتین 8 و نیمرخ لیپیدی دختران چاق 11 - 9 سال سوخت و ساز و فعالیت ورزشی: 7; 95-114
5
معصومه باقرسلیمی، رزیتا فتحی، عابدین خسروی، آمنه بحرینی، اباذر شیرازی ، (1396) تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تناوبی هوازی بر سطوح سرمی اسپکسین در مردان جوان فعال فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی: 10; 37-46
6
Maryam Ebrahimi, Rozita Fathi, Zarbakht Ansari pirsaraei, Elahe Talebi-Garakani, Mojtaba Najafi (2018) How high-fat diet and high-intensity interval training affect lipid metabolism in the liver and visceral adipose tissue of rats Comparative Exercise Physiology: 14; 55-61
7
فرهاد احمدی، رزیتا فتحی، سلیمان محجوب (1396) تأثیر تمرین استقامتی و مکمل پروتئین whey بر التهاب و مقاومت انسولینی در موش های صحرایی تغذیه شده با غذای پرچرب مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان: 22; 80-90
8
علی رضا صفرزاده، حسن برزگری مرزونی، الهه طالبی گرکانی، رزیتا فتحی (1396) تاثیر تمرین مقاومتی بر غلظت پلاسمایی لیپوکالین-2، تعداد سلول های سفید خون و شاخص مقاومت به انسولین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: 13; 187-196
9
10
آرش خدامرادی، الهه طالبی گرکانی، فرشته میر محمدرضایی، رزیتا فتحی (1396) تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی فزآینده بر بیان پروتئینهای مؤثر در لیپولیز بافت عضلۀ اسکلتی موشهای صحرایی تغذیه شده با محلول ساکاروز سوخت و ساز و فعالیت ورزشی: 7; 21-39
11
مریم ابراهیمی، رزیتا فتحی، زربخت انصاری پیرسرایی، الهه طالبی گرکانی (1396) بیان نسبی ژن های کلیدی متابولیسم لیپید به دنبال مصرف رژیم غذایی پرچرب و تمرین هوازی در کبد موش صحرایی فیزیولوژی ورزشی: 9; 201-216
12
فرشته خلیلی پالندی، میثم شیرخدایی، فرزام فرزان، رزیتا فتحی (1396) مقایسه میزان ترشح هورمون اکسی توسین متعاقب مشاهده پیام بازرگانی در مردان ورزشکار و غیرورزشکار پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی: 13; 1-18
13
ریحانه دلبری، رزیتا فتحی، الهه طالبی گرکانی (1396) بررسی پاسخ سطوح FABP5 پلاسمایی به هشت هفته فعالیت هوازی در زنان یائسه و غیریائسه با وزن بالا علوم زیستی ورزشی: 9; 33-44
14
, rohollah Haghshenass, Rozita Fathi, Mehran Naghizadeh Qomi, ayoub saeidi (2016) Effect of Six Sessions of High Intensity Interval Training on Levels of Hypoxanthine, Xanthine, Hypoxanthine-Guanine phosphoribosyltransferase (HGPRT) and Serum Uric Acid in active young men International Journal of Applied Exercise Physiology: Vol 5 No 4; 9-18
15
16
عابدین خسروی، رزیتا فتحی، معصومه باقرسلیمی، علی رسولی (1395) پاسخ سطوح سرمی پروتئین شبه آنژیوپوئیتین 8 به فعالیت ورزشی حاد در مردان جوان فعال سوخت و ساز و فعالیت ورزشی: 6; 89-103
17
رضا قراری عارفی، مرضیه ثاقب جو، مهدی هدایتی، رزیتا فتحی (1395) نقش تمرین هوازی و دریافت مکمل امگا سه بر سطح پروتئین فسفریلۀ تاو درهیپوکامپ موشهای آلزایمریشده با هوموسیستئین فیزیولوژی ورزشی: 31; 171-188
18
سجاد اصلانی مغانجوقی، رزیتا فتحی، الهه طالبی گرکانی، علی رضا صفرزاده، فاطمه رودباری (1395) تأثیر تمرین استقامتی و مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین-1 در موش های صحرایی نر مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز: 38; 18-25
19
رضا قراری عارفی، مرضیه ثاقب جو، مهدی هدایتی، رزیتا فتحی (1395) تاثیر تمرین هوازی و مصرف امگا 3 بر عامل نوروتروفیکی مشتق از مغز در هیپوکامپ موش های صحرایی نر آلزایمری شده با هوموسیستئین مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان: 21; 53-64
20
فریبا رسان نژاد، رزیتا فتحی، ولی اله دبیدی روشن (1395) تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح استراحتی آیریزین زنان یائسه و غیر یائسه دارای اضافه وزن ورزش و علوم زیست حرکتی: 8; 1-9
21
, rouhollah haghshenas gatabi, Rozita Fathi, Mehran Naghizadeh Qomi, ayoub saeidi (2016) Effect of Six Sessions of High Intensity Interval Training on Levels of Hypoxanthine, Xanthine, Hypoxanthine-Guanine phosphoribosyltransferase (HGPRT) and Serum Uric Acid in young College men International Journal of Applied Exercise Physiology: 5; 9-18
22
رزیتا فتحی، مریم ابراهیمی، سجاد خنار صنمی (1394) تأثیر رژیم غذایی پرچرب و تمرین هوازی شدید بر سطوح پلاسمایی اینترلوکین 6 در موش صحرایی مجله علوم پزشکی مدرس: آسیب شناسی زیستی: 18; 109-116
23
رزیتا فتحی، سجاد اصلانی مغانجوقی، الهه طالبی گرکانی، علی رضا صفرزاده، حسن صیقل (1394) تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی ویسفاتین و رابطه آن با مقاومت به انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین دیابت و متابولیسم ایران: 14; 390-398
24
علی رضا صفرزاده، فخری برادران جم، الهه طالبی گرکانی، رزیتا فتحی (1394) تاثیر فعالیت ورزشی هوازی بر غلظت پلاسمایی کالیکرین-7 و شاخص مقاومت انسولینی در زنان غیرفعال دیابت و متابولیسم ایران: 14; 357-363
25
الهه طالبی گرکانی، سجاد اصلانی مغانجوقی، رزیتا فتحی، علی رضا صفرزاده، فاطمه رودباری (1393) تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین-1 موش های نر مقاوم به انسولین سوخت و ساز و فعالیت ورزشی: 4; 15-26
26
علی رضا صفرزاده، فهیمه شفیعی، الهه طالبی گرکانی، رزیتا فتحی (1393) تاثیر تغییر ترکیب بدنی ناشی از تمرین هوازی بر غلظت پلاسمایی واسپین و شاخص مقاومت انسولینی در زنان دارای اضافه وزن سوخت و ساز و فعالیت ورزشی: 4; 27-38
27
ریحانه دلبری، رزیتا فتحی، الهه طالبی گرکانی، مهران نقی زاده قمی (1392) بررسی تغییرات سطوح پلاسمایی FABP5 پس از یک دوره تمرینات هوازی با شدت فزاینده در زنان دارای وزن طبیعی و اضافه وزن ورزش و علوم زیست حرکتی: 5; 44-52
مقاله ارائه‌شده
1
سیده زهرا موسوی نژاد، رزیتا فتحی، الهه طالبی گرکانی (1397) The Effect of Nigella Sativa Supplementation on Plasma Antioxidant and Oxidative Stress Indicators After One Session Physical Exercise in Men Firefighters اولین همایش علوم ورزشی اروپایی، ایران، تبریز
2
نیلوفر حاجی اسمعیلی، فرشاد صحبت زاده لنبر، رزیتا فتحی، فرهاد احمدی، سیده خدیجه علوی (1394) بررسی اثر جت پلاسمای سرد فشار اتمسفری بر فرآیند ترمیم زخم موش های آزمایشگاهی سومین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، 31 اردیبهشت تا 1 خرداد 1394، دانشگاه تبریز، ایران، تبریز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
فرزانه بلورکان جهانتیغ، عباس قنبری نیاکی، رزیتا فتحی، مهران نقی زاده قمی (1395) تاثیر 2 هفته تمرین تناوبی شدید با مدت های مختلف بر نیمرخ چربی و آپولیپوپروتئین های پلاسما در مردان جوان دانشگاهی
13
14
15
16
17
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!