19 بهمن 1401
رزيتا فتحي

رزیتا فتحی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 9125793087
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
مریم امامیان رستمی، رزیتا فتحی، خدیجه نصیری (1401) بررسی برخی از پارامترهای لیپیدی و هماتولوژیک پلاسمای خون در موش های صحرایی فاقد تخمدان بعد از هشت هفته تمرین هوازی مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل: 24(1); 151-158
2
الهه طالبی گرکانی، مروه وثوق، شکوفه خردمند، رزیتا فتحی (1400) تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی کالپروتکتین و مقاومت به انسولین در زنان یائسه و غیریائسه دارای اضافه وزن مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش: 9 (20); 56-66
3
زهرا فرج تبار، رزیتا فتحی، خدیجه نصیری، فرهاد احمدی (1400) اثر هشت هفته تمرین هوازی توأم با مصرف اتانول بر بیان ژن Nrf2 در عضلۀ قلب و برخی از شاخص های آنتی اکسیدانی موش صحرایی نر فیزیولوژی ورزشی: 13(49); 65-88
4
Rozita Fathi, Abolfazl Akbari, Khadijeh Nasiri, Marjan Chardahcherik (2021) Ginger (Zingiber officinale roscoe) extract could upregulate the renal expression of NRF2 and TNFα and prevents ethanol-induced toxicity in rat kidney avicenna journal of phytomedicine: 11; 134-145
5
6
7
Rozita Fathi, Khadijeh Nasiri, Abolfazl Akbari, Farhad Ahmadi-Kani Golzar, Zahra Farajtabar (2020) Exercise protects against ethanol-induced damage in rat heart and liver through the inhibition of apoptosis and activation of Nrf2/Keap-1/HO-1 pathway Life Sciences: 256; ندارد
8
سید مرتضی طیبی، امیرحسین احمدی حکمتی کار، عباس قنبری نیاکی، رزیتا فتحی (1399) رفتار گرلین در فعالیتهای ورزشی و تمرین مجله علوم پزشکی رازی: 27; 85-111
9
علی رسولی، رزیتا فتحی، مریم کوشکی جهرمی (1398) تأثیر تمرین مقاومتی دایرهای بر سطوح پلاسمایی اسیدهای آمینهی شاخهدار و مقاومت به انسولین در پسران نوجوان چاق پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: 30; 129-143
10
Abolfazl Samiei, naser Behpour, Vahid Tadibi, Rozita Fathi (2020) The Effect of High Intensity Aerobic Exercise on Levels of Galectin-3 and Protein Kinase C in Diabetic Male Rats journal of clinical research in paramedical sciences: 1; e80362
11
مریم قربانی، رزیتا فتحی، خدیجه نصیری، فرهاد احمدی (1398) اثرتوأم تمرین هوازی و مصرف اتانول بر نیم رخ لیپید و بیان ژن برخی از میوکین های عضله دوقلو در موش صحرایی نر دیابت و متابولیسم ایران: 19(1); 1-13
12
Masoumeh Baghersalimi, Rozita Fathi, sohrab Kazemi (2019) The effect of eight-week walking program on plasma levels of amino acids in early/mid pubertal obese girls Medical Journal of the Islamic Republic of Iran: 33; 768-777
13
رزیتا فتحی، فرزاد فعلی، پژمان معتمدی، حمید رجبی، سید علی اکبر محمودی (1398) تأثیر تمرین هوازی با دو شدت متفاوت بر برخی از عوامل آنژیوژنزی در بافت کلیه موش های صحرایی دیابتی پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: 15; 57-72
14
15
سید پدرام روحانی دوست، رزیتا فتحی (1398) اثر 4 هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی و کبدی نئورگولین- 4 موشهای صحرایی دیابتی علوم زیستی ورزشی: 11; 113-129
16
احمد جعفری، الهه طالبی گرکانی، مرضیه ثاقب جو، رزیتا فتحی (1398) تأثیر تمرین تناوبی هوازی بر سطوح پلاسمایی گرلین آسیل دار، پپتید تیروزین تیروزین و پپتید شبه گلوکاگون-1 در مردان جوان سالم فیزیولوژی ورزشی: 11; 105-122
17
Farhad Ahmadi-Kani Golzar, Rozita Fathi, asaoleiman Mahjoub (2019) High Fat Diet Leads to Adiposity and Adipose Tissue Inflammation: The Effect of Whey Protein Supplementation and Aerobic Exercise Training Applied Physiology, Nutrition and Metabolism: 44; 255-262
18
Abolfazl Samiei, naser Behpour, Vahid Tadibi, Rozita Fathi (2018) Effect of Eight Weeks of Aerobic Training on Some Myocardial Fibrosis Indices in Cardiac Muscle of Diabetic Rats Annals of Applied Sport Science: 4; 1-8
19
Maryam Ebrahimi, Rozita Fathi, Zarbakht Ansari pirsaraei, Elahe Talebi-Garakani, Mojtaba Najafi (2018) Expression of the key metabolic regulators in the white adipose tissue of rats; the role of high-fat diet and aerobic training Comparative Exercise Physiology: 4; 271-277
20
رزیتا فتحی، معصومه باقرسلیمی، معصومه ناظمی، عابدین خسروی (1397) اثر هشت هفته پیاده روی تناوبی و تداومی بر سطوح سرمی دی پپتیدیل پپتیداز-4 و شاخص مقاومت به انسولین دختران چاق 11-9 ساله سوخت و ساز و فعالیت ورزشی: 8; 29-42
21
لیلا قره چلو، الهه طالبی گرکانی، رزیتا فتحی، غلامرضا حمیدیان (1397) تأثیر ده هفته تمرین استقامتی بر تغییرات ساختار بافتی و استریولوژیک بخش پارانشیمی کبد و سطح سرمی کلسترول و تریگلیسرید در موشهای اورکتومی شده مجله علوم پزشکی خراسان شمالی: 10; 105-116
22
عابدین خسروی، رزیتا فتحی، مرضیه ثاقب جو (1397) اثر هشت هفته تمرین تناوبی و تداومی بر سطوح سرمی پروتئین شبه آنژیوپوئیتین 8 و نیمرخ لیپیدی دختران چاق 11 - 9 سال سوخت و ساز و فعالیت ورزشی: 7; 95-114
23
معصومه باقرسلیمی، رزیتا فتحی، عابدین خسروی، آمنه بحرینی، اباذر شیرازی ، (1396) تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تناوبی هوازی بر سطوح سرمی اسپکسین در مردان جوان فعال نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی: 10; 37-46
24
Maryam Ebrahimi, Rozita Fathi, Zarbakht Ansari pirsaraei, Elahe Talebi-Garakani, Mojtaba Najafi (2018) How high-fat diet and high-intensity interval training affect lipid metabolism in the liver and visceral adipose tissue of rats Comparative Exercise Physiology: 14; 55-61
25
فرهاد احمدی، رزیتا فتحی، سلیمان محجوب (1396) تأثیر تمرین استقامتی و مکمل پروتئین whey بر التهاب و مقاومت انسولینی در موش های صحرایی تغذیه شده با غذای پرچرب مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان: 22; 80-90
26
علی رضا صفرزاده، حسن برزگری مرزونی، الهه طالبی گرکانی، رزیتا فتحی (1396) تاثیر تمرین مقاومتی بر غلظت پلاسمایی لیپوکالین-2، تعداد سلول های سفید خون و شاخص مقاومت به انسولین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: 13; 187-196
27
28
آرش خدامرادی، الهه طالبی گرکانی، فرشته میر محمدرضایی، رزیتا فتحی (1396) تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی فزآینده بر بیان پروتئینهای مؤثر در لیپولیز بافت عضلۀ اسکلتی موشهای صحرایی تغذیه شده با محلول ساکاروز سوخت و ساز و فعالیت ورزشی: 7; 21-39
29
مریم ابراهیمی، رزیتا فتحی، زربخت انصاری پیرسرایی، الهه طالبی گرکانی (1396) بیان نسبی ژن های کلیدی متابولیسم لیپید به دنبال مصرف رژیم غذایی پرچرب و تمرین هوازی در کبد موش صحرایی فیزیولوژی ورزشی: 9; 201-216
30
فرشته خلیلی پالندی، میثم شیرخدایی، فرزام فرزان، رزیتا فتحی (1396) مقایسه میزان ترشح هورمون اکسی توسین متعاقب مشاهده پیام بازرگانی در مردان ورزشکار و غیرورزشکار پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی: 13; 1-18
31
ریحانه دلبری، رزیتا فتحی، الهه طالبی گرکانی (1396) بررسی پاسخ سطوح FABP5 پلاسمایی به هشت هفته فعالیت هوازی در زنان یائسه و غیریائسه با وزن بالا علوم زیستی ورزشی: 9; 33-44
32
Abbass Ghanbabri-Niaki, rohollah Haghshenass, Rozita Fathi, Mehran Naghizadeh Qomi, ayoub saeidi (2016) Effect of Six Sessions of High Intensity Interval Training on Levels of Hypoxanthine, Xanthine, Hypoxanthine-Guanine phosphoribosyltransferase (HGPRT) and Serum Uric Acid in active young men International Journal of Applied Exercise Physiology: Vol 5 No 4; 9-18
33
Abbass Ghanbabri-Niaki, rouhollah haghshenas gatabi, Rozita Fathi, ayoub saeidi (2016) The Effects of a Short-Term High-Intensity Interval Training (HIIT) on the Levels of Serum Hypoxanthine-Guanine Phosphoribosyltransferase (HGPRT) Enzyme and Some Variables of Purine Nucleotide Cycle annals of military and health sciences research: 3; 1-6
34
عابدین خسروی، رزیتا فتحی، معصومه باقرسلیمی، علی رسولی (1395) پاسخ سطوح سرمی پروتئین شبه آنژیوپوئیتین 8 به فعالیت ورزشی حاد در مردان جوان فعال سوخت و ساز و فعالیت ورزشی: 6; 89-103
35
رضا قراری عارفی، مرضیه ثاقب جو، مهدی هدایتی، رزیتا فتحی (1395) نقش تمرین هوازی و دریافت مکمل امگا سه بر سطح پروتئین فسفریلۀ تاو درهیپوکامپ موشهای آلزایمریشده با هوموسیستئین فیزیولوژی ورزشی: 31; 171-188
36
سجاد اصلانی مغانجوقی، رزیتا فتحی، الهه طالبی گرکانی، علی رضا صفرزاده، فاطمه رودباری (1395) تأثیر تمرین استقامتی و مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین-1 در موش های صحرایی نر مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و خدمات بهداشتی درمانی تبریز: 38; 18-25
37
رضا قراری عارفی، مرضیه ثاقب جو، مهدی هدایتی، رزیتا فتحی (1395) تاثیر تمرین هوازی و مصرف امگا 3 بر عامل نوروتروفیکی مشتق از مغز در هیپوکامپ موش های صحرایی نر آلزایمری شده با هوموسیستئین مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان: 21; 53-64
38
فریبا رسان نژاد، رزیتا فتحی، ولی اله دبیدی روشن (1395) تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح استراحتی آیریزین زنان یائسه و غیر یائسه دارای اضافه وزن ورزش و علوم زیست حرکتی: 8; 1-9
39
Abbass Ghanbabri-Niaki, rouhollah haghshenas gatabi, Rozita Fathi, Mehran Naghizadeh Qomi, ayoub saeidi (2016) Effect of Six Sessions of High Intensity Interval Training on Levels of Hypoxanthine, Xanthine, Hypoxanthine-Guanine phosphoribosyltransferase (HGPRT) and Serum Uric Acid in young College men International Journal of Applied Exercise Physiology: 5; 9-18
40
رزیتا فتحی، مریم ابراهیمی، سجاد خنار صنمی (1394) تأثیر رژیم غذایی پرچرب و تمرین هوازی شدید بر سطوح پلاسمایی اینترلوکین 6 در موش صحرایی مجله علوم پزشکی مدرس: آسیب شناسی زیستی: 18; 109-116
41
رزیتا فتحی، سجاد اصلانی مغانجوقی، الهه طالبی گرکانی، علی رضا صفرزاده، حسن صیقل (1394) تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی ویسفاتین و رابطه آن با مقاومت به انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین دیابت و متابولیسم ایران: 14; 390-398
42
علی رضا صفرزاده، فخری برادران جم، الهه طالبی گرکانی، رزیتا فتحی (1394) تاثیر فعالیت ورزشی هوازی بر غلظت پلاسمایی کالیکرین-7 و شاخص مقاومت انسولینی در زنان غیرفعال دیابت و متابولیسم ایران: 14; 357-363
43
الهه طالبی گرکانی، سجاد اصلانی مغانجوقی، رزیتا فتحی، علی رضا صفرزاده، فاطمه رودباری (1393) تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین-1 موش های نر مقاوم به انسولین سوخت و ساز و فعالیت ورزشی: 4; 15-26
44
علی رضا صفرزاده، فهیمه شفیعی، الهه طالبی گرکانی، رزیتا فتحی (1393) تاثیر تغییر ترکیب بدنی ناشی از تمرین هوازی بر غلظت پلاسمایی واسپین و شاخص مقاومت انسولینی در زنان دارای اضافه وزن سوخت و ساز و فعالیت ورزشی: 4; 27-38
45
ریحانه دلبری، رزیتا فتحی، الهه طالبی گرکانی، مهران نقی زاده قمی (1392) بررسی تغییرات سطوح پلاسمایی FABP5 پس از یک دوره تمرینات هوازی با شدت فزاینده در زنان دارای وزن طبیعی و اضافه وزن ورزش و علوم زیست حرکتی: 5; 44-52
مقاله ارائه‌شده
1
رزیتا فتحی، مریم آران دشتی آرانی، الهام شیر افکن، مرضیه ثاقب جو، ریحانه دلبری (1398) پاسخ سطوح سرمی گرلین آسیل دار و پپتید YY به یک جلسه ورزش تناوبی شدید در شرایط ناشتایی و متعاقب مصرف صبحانه پر پروتئین در مردان جوان دارای اضافه وزن کنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های علوم ورزشی، ایران¡ ساری
2
سیده زهرا موسوی نژاد، رزیتا فتحی، الهه طالبی گرکانی (1397) The Effect of Nigella Sativa Supplementation on Plasma Antioxidant and Oxidative Stress Indicators After One Session Physical Exercise in Men Firefighters اولین همایش علوم ورزشی اروپایی، ایران¡ تبریز
3
نیلوفر حاجی اسمعیلی، فرشاد صحبت زاده لنبر، رزیتا فتحی، فرهاد احمدی، سیده خدیجه علوی (1394) بررسی اثر جت پلاسمای سرد فشار اتمسفری بر فرآیند ترمیم زخم موش های آزمایشگاهی سومین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، 31 اردیبهشت تا 1 خرداد 1394، دانشگاه تبریز، ایران¡ تبریز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
فرزانه بلورکان جهانتیغ، عباس قنبری نیاکی، رزیتا فتحی، مهران نقی زاده قمی (1395) تاثیر 2 هفته تمرین تناوبی شدید با مدت های مختلف بر نیمرخ چربی و آپولیپوپروتئین های پلاسما در مردان جوان دانشگاهی
18
19
20
21
22
کتاب
1
سارا کشکر، غلامعلی کارگر، رزیتا فتحی (1396) اخلاق در ورزش شابک:9789642172610
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!