11 فروردین 1402
رزيتا فتحي

رزیتا فتحی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 9125793087
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان تأثير تمرين تناوبي هوازي بر سطوح پلاسمايي گرلين آسيل دار، پپتيد تيروزين تيروزين و پپتيد شبه گلوكاگون-1 در مردان جوان سالم
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تمرین تناوبی هوازی؛ اشتها؛ گرلین آسیل دار؛ پپتید شبه گلوکاگون-1
مجله فیزیولوژی ورزشی
شناسه DOI 10.22089/spj.2017.4373.1583
پژوهشگران احمد جعفری (نفر اول) ، الهه طالبی گرکانی (نفر دوم) ، مرضیه ثاقب جو (نفر سوم) ، رزیتا فتحی (نفر چهارم)

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تمرین تناوبی هوازی بر سطوح پلاسمایی گرلین آسیل دار، پپتید تیروزین تیروزین (PYY) و پپتید شبه گلوکاگون-1 (GLP-1)در مردان جوان سالم بود.تعداد 20 دانشجوی مرد جوان 25/1 ± 26/22 سال با شاخص تودة بدنی 4/1 ± 2/23 کیلوگرم بر مربع متر به طور تصادفی به دو گروه کنترل و تمرین تقسیم شدند. گروه تمرینی به مدت 12 هفته تمرین تناوبی هوازی را انجام دادند. این تمرین شامل دویدن روی نوارگردان با دوره های چهار دقیقه فعالیت شدت 85 تا 95 درصد ضربان قلب بیشینه و سه دقیقه استراحت فعال با شدت 65 تا 75 درصد ضربان قلب بیشینه بود. سطوح پلاسمایی گرلین آسیل دار، PYY وGLP-1 در مراحل قبل از تمرین، هشت و 12 هفته بعد از تمرین به روش الایزا سنجیده شدند. در تجزیه وتحلیل داده ها، آزمون یومن ویتنی برای مقایسة داده های دو گروه تمرین و کنترل و برای مقایسة دوره های زمانی مختلف تمرین از ویلکاکسون استفاده شد. یافته ها نشان داد که در هفتة دوازدهم در مقایسه با هفتة هشتم، سطوح گرلین آسیل دار در گروه تمرین کاهش معنادار(P = 0.008)داشتند؛ باوجوداین، سطوح گرلین آسیل دار، PYY و GLP-1 بعد از هشت و 12 هفته تمرین، در گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل بدون تغییر مانده بودند. درمجموع، به نظر می رسد که تغییرات هورمون های درگیر در اشتهای مردان جوان با وزن طبیعی در پاسخ به تمرین های تناوبی هوازی چشمگیر نیستند؛ اما یک دوره تمرین تناوبی 12 هفته ای در مقایسه با هشت هفته ممکن است اشتها را کاهش دهد.