11 فروردین 1402
رزيتا فتحي

رزیتا فتحی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 9125793087
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان تأثير مصرف مكمل منيزيم سولفات بر شاخصهاي الكتروميوگرافي آستانة خستگي، در پي فعاليت هوازي حاد دويدن روي نوارگردان تا حد واماندگي در TTE لاكتات و مردان دانشگاهي غيرفعال
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
الکترومیوگرافی آستانة خستگی، زمان رسیدن به واماندگی، فعالیت هوازی، منیزیم سولفات.
مجله علوم زیستی ورزشی
شناسه DOI
پژوهشگران نورمحمد دلاوری (نفر اول) ، ضیاء فلاح محمدی (نفر دوم) ، رزیتا فتحی (نفر سوم) ، مهران نقی زاده قمی (نفر چهارم) ، وحید طالبی (نفر پنجم)

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر مکملگیری منیزیم سولفات بر شاخصهای الکترومیوگرافی آستانة خستگی در پی یک جلسه فعالیت هوازی دویدن روی نوار گردان تا حد (TTE) لاکتات و زمان رسیدن به واماندگی ،(EMGFT) 25/25 ± 1/ واماندگی در مردان دانشگاهی غیرفعال بود. به این منظور 16 دانشجوی پسر غیرفعال ( با میانگین سنی 18 79 کیلوگرم) به طور تصادفی به دو گروه مکمل ( 8 نفر) و /51 ± 25/ 176 سانتیمتر، وزن 65 /18 ± 4/ سال، قد 75 دارونما ( 8 نفر) تقسیم شدند. خون گیری در چهار مرحله، قبل و بلافاصله بعد از آزمایش بروس در پیش آزمون و همبسته و مستقل در t پس آزمون انجام گرفت. دادهها با استفاده از آزمون اندازهگیری مکرر، آنالیز کوواریانس، آزمون گروه مصرف کنندة منیزیم TTE تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد، بعد از دورة مکمل گیری P= 0/ سطح معناداری 05 را EMGFT همچنین مکمل منیزیم سولفات بروز .(P< 0/ 5 درصد)، ( 05 / سولفات با افزایش همراه بود ( 44 نتایج تحقیق حاضر نشان .(P> 0/ اما تغییرات لاکتات در دو گروه معنادار نبود ( 05 .(P< 0/ 140 درصدافزایش داد ( 05 عضله در پی یک جلسه فعالیت EMGFT می دهد که مصرف مکمل منیزیم سولفات موجب کاهش شیب فعالیت دویدن وامانده ساز روی نوارگردان می شود