28 شهریور 1399

خدیجه نصیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / اصلاح نژاد دام(ژنتیک مولکولی)
تلفن: 011-35302217
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Majid Nimrouzi, Jafar Abolghasemi, Mohammad Hossein Sharifi, Khadijeh Nasiri, Abolfazl Akbari (2020) Thyme oxymel by improving of inflammation, oxidative stress, dyslipidemia and homeostasis of some trace elements ameliorates obesity induced by high-fructose/fat diet in male rat Biomedicine and Pharmacotherapy: 126; 110079
3
Rozita Fathi, Khadijeh Nasiri, Abolfazl Akbari, Farhad Ahmadi-Kani Golzar, Zahra Farajtabar (2020) Exercise protects against ethanol-induced damage in rat heart and liver through the inhibition of apoptosis and activation of Nrf2/Keap-1/HO-1 pathway Life Sciences: 256; ندارد
4
Majid Nimrouzi, Maede Ruyvaran, Ali Zamani, Khadijeh Nasiri, Abolfazl Akbari (2020) Oil and extract of safflower seed improve fructose induced metabolic syndrome through modulating the homeostasis of trace elements, TNF-α and fatty acids metabolism JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY: 254; 112721
5
مریم قربانی، رزیتا فتحی، خدیجه نصیری، فرهاد احمدی (1398) اثرتوأم تمرین هوازی و مصرف اتانول بر نیم رخ لیپید و بیان ژن برخی از میوکین های عضله دوقلو در موش صحرایی نر دیابت و متابولیسم ایران: 19(1); 1-13
6
Abolfazl Akbari, Gholamali Jelodar, Saeed Nazifi, Tayyaba Afsar, Khadijeh Nasiri (2019) Oxidative Stress as the Underlying Biomechanism of Detrimental Outcomes of Ionizing and Non-Ionizing Radiation on Human Health: Antioxidant Protective Strategies zahedan journal of research in medical sciences: 21(4); e85655
7
Mohammad Doosti, Mohammadreza Nassiri, Khadijeh Nasiri, Mojtaba Tahmoorespur, Saeed Zibaee (2019) Immunogenic evaluation of FMD virus immuno-dominant epitopes coupled with IL-2/FcIgG in BALB/c mice MICROBIAL PATHOGENESIS: 132; 30-37
8
9
10
Abolfazl Akbari, Khadijeh Nasiri, Mojtaba Heydari, Majid Nimrouzi, Tayyaba Afsar (2019) Ameliorating Potential of Ginger (Zingiber officinale Roscoe) Extract on Liver Function and Oxidative Stress Induced by Ethanol in Male Rats zahedan journal of research in medical sciences: (2)21; e86464
11
زهرا رودباری، خدیجه نصیری (1398) وکتورهای ویروسی به عنوان ابزاری برای انتقال ژن و تولید حیوانات تراریخته مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی: جلد 7 شماره 2; 243-231
12
Mohammad Hasan Jahandar, Mohammadreza Nassiri, Khadijeh Nasiri, Alireza Haghparast (2019) Production and Purification of Specific IgY Against InvG Protein of Salmonella typhimurium international journal of infection: 6(2); e87683
13
Mohammad Doosti, Mohammadreza Nassiri, Khadijeh Nasiri, Mojtaba Tahmoorespur, Saeed Zibaee (2019) Effect of IL-2 co-expressed or co-inoculated with immuno-dominant epitopes from VP1 protein of FMD virus on immune responses in BALB/c mice Iranian Journal of Basic Medical Sciences: 22(3); 302-309
مقاله ارائه‌شده
1
Khadijeh Nasiri, Mojtaba Heydari, Abolfazl Akbari, Zahra Roudbari (2019) The Protective Effects of Ginger (Zingiberofficinale) Extract on Toxicity Induced by Ethanol in Rat Eye 2nd International Conference on Modern Technologies in Sciences, Iran, Babolsar
2
Abolfazl Akbari, Khadijeh Nasiri, Mojtaba Heydari, Marjan Chardahcherik (2019) Renoprotective Effect of Ginger against Nephrotoxicity and Oxidative Stress Induced by Ethanol 2nd International Conference on Modern Technologies in Sciences, Iran, Babolsar
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!