16 خرداد 1402
خديجه نصيري

خدیجه نصیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / اصلاح نژاد دام(ژنتیک مولکولی)
تلفن: 011-35302217
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
محمد جواد جلالی، رزیتا فتحی، خدیجه نصیری، ابوالفضل اکبری (1402) تأثیر هشت هفته مکمل دهی اسپیرولینا و تمرین مقاومتی و تناوبی هوازی بر بیان ژن CXCL1 در بافت عضلة اسکلتی و آنزیم های کبدی در موش های صحرایی نر نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی: 16(1); 23-34
2
3
4
مریم اسمائیل زاده، عباس قنبری نیاکی، خدیجه نصیری (1401) اثرات مصرف محلول عسل، عصاره میوه نسترن کوهی و ردبول بر سطوح لاکتات، لاکتات دهیدروژناز و کراتین کیناز پس از یک فعالیت شبه رقابتی کیک بوکسینگ پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش: 14(2); 87-106
5
حنانه خلیلی آتنی، رزیتا فتحی، خدیجه نصیری، ابوالفضل اکبری (1401) بررسی اثر ده هفته تمرین هوازی و مصرف عصاره دانه گلرنگ بر بیان ژن PIK3R1 و عملکرد کلیه پس از مصرف دگزامتازون در موش های صحرایی نر سوخت و ساز و فعالیت ورزشی: 11; 139-159
6
Maryam Emamian Rostami, Rozita Fathi, Khadijeh Nasiri (2022) Evaluation of Some Lipid and Hematological Parameters of Blood Plasma in Ovariectomized Rats after Eight Weeks of Aerobic Exercise مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل: 24; 151-158
7
مریم امامیان رستمی، رزیتا فتحی، خدیجه نصیری (1401) بررسی برخی از پارامترهای لیپیدی و هماتولوژیک پلاسمای خون در موش های صحرایی فاقد تخمدان بعد از هشت هفته تمرین هوازی مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل: 24(1); 151-158
8
هانیه یزدان دوست بایگی، الهه طالبی گرکانی، خدیجه نصیری، علی رضا صفرزاده (1401) اثر تمرین هوازی با شدت های مختلف و مصرف کروسین بر اندازه سلول چربی احشایی و مقاومت انسولینی در موش های صحرایی فاقد تخمدان و تغذیه شده با غذای پرچرب پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: 18; 15-30
9
10
11
12
Khadijeh Nasiri, Abolfazl Akbari, Majid Nimrouzi, Maede Ruyvaran, Alireza Mohamadian (2021) Safflower seed oil improves steroidogenesis and spermatogenesis in rats with type II diabetes mellitus by modulating the genes expression involved in steroidogenesis, inflammation and oxidative stress JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY: 275; 114139
13
زهرا فرج تبار، رزیتا فتحی، خدیجه نصیری، فرهاد احمدی (1400) اثر هشت هفته تمرین هوازی توأم با مصرف اتانول بر بیان ژن Nrf2 در عضلۀ قلب و برخی از شاخص های آنتی اکسیدانی موش صحرایی نر فیزیولوژی ورزشی: 13(49); 65-88
14
Hossein Barzegar, Mohammadreza Nassiri, Khadijeh Nasiri, Sara Mousavi (2021) Recombinant Expression and Characterization of Endoglucanase Isolated from Iranian Bacillus Subtilis journal of applied biotechnology reports: 8(2); 133-140
15
16
Mehdi Ahmadian, - -, Nafiseh Nafiseh Nasrollahi-Boroujeni1, samaneh afshan, masome fallah, Valiollah Dabidi Roshan, Khadijeh Nasiri, hamed ayase, mohammad pahlavan, seyede maedeh nabavi chashemi, tahereh haeri, fatane imani, foruzan zahedmanesh, abolfazl akbari (2021) Does wearing a mask while exercising amid COVID-19 pandemic affect hemodynamic and hematologic function among healthy individuals? Implications of mask modality, sex, and exercise intensity PHYSICIAN AND SPORTSMEDICINE: 49(2); 12
17
Rozita Fathi, Abolfazl Akbari, Khadijeh Nasiri, Marjan Chardahcherik (2021) Ginger (Zingiber officinale roscoe) extract could upregulate the renal expression of NRF2 and TNFα and prevents ethanol-induced toxicity in rat kidney avicenna journal of phytomedicine: 11; 134-145
18
19
سروش علی اصغری جلودار، عباس قنبری نیاکی، خدیجه نصیری (1399) اثر تمرین استقامتی با شدت متوسط و مصرف عصاره گل نسترن بر شاخص های آنزیمی کبد موش های صحرایی نر مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران: 30(190); 11-23
20
حمیدرضا سیدآبادی، خدیجه نصیری، زهرا رودباری، سید عبدالله حسینی، ابوالفضل اکبری (1399) تأثیر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر عملکرد سیستم ایمنی و بیان ژن اینترفرون گاما در جوجه های گوشتی پژوهشهای علوم دامی ایران: 12(3); 387-398
21
فروزان زاهدمنش، خدیجه نصیری، ولی اله دبیدی روشن (1399) تاثیر استفاده از ماسک های پزشکی بر پاسخ های قلبی – عروقی و درک فشار زنان سالم حین اجرای یک پروتکل ورزشی زیربیشینه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش: 9(20); 84-96
22
23
Majid Nimrouzi, Jafar Abolghasemi, Mohammad Hossein Sharifi, Khadijeh Nasiri, Abolfazl Akbari (2020) Thyme oxymel by improving of inflammation, oxidative stress, dyslipidemia and homeostasis of some trace elements ameliorates obesity induced by high-fructose/fat diet in male rat Biomedicine and Pharmacotherapy: 126; 110079
24
Rozita Fathi, Khadijeh Nasiri, Abolfazl Akbari, Farhad Ahmadi-Kani Golzar, Zahra Farajtabar (2020) Exercise protects against ethanol-induced damage in rat heart and liver through the inhibition of apoptosis and activation of Nrf2/Keap-1/HO-1 pathway Life Sciences: 256; ندارد
25
Majid Nimrouzi, Maede Ruyvaran, Ali Zamani, Khadijeh Nasiri, Abolfazl Akbari (2020) Oil and extract of safflower seed improve fructose induced metabolic syndrome through modulating the homeostasis of trace elements, TNF-α and fatty acids metabolism JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY: 254; 112721
26
احمد ابراهیم زاده آله اباد، خدیجه نصیری، زهرا رودباری (1399) تجزیه تحلیل فیلوژنتیک ژن ND6 ژنوم میتوکندری در مرغ بومی سیستان و بلوچستان علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق): 33(126); 31-40
27
مریم قربانی، رزیتا فتحی، خدیجه نصیری، فرهاد احمدی (1398) اثرتوأم تمرین هوازی و مصرف اتانول بر نیم رخ لیپید و بیان ژن برخی از میوکین های عضله دوقلو در موش صحرایی نر دیابت و متابولیسم ایران: 19(1); 1-13
28
Abolfazl Akbari, Gholamali Jelodar, Saeed Nazifi, Tayyaba Afsar, Khadijeh Nasiri (2019) Oxidative Stress as the Underlying Biomechanism of Detrimental Outcomes of Ionizing and Non-Ionizing Radiation on Human Health: Antioxidant Protective Strategies zahedan journal of research in medical sciences: 21(4); e85655
29
Mohammad Doosti, Mohammadreza Nassiri, Khadijeh Nasiri, Mojtaba Tahmoorespur, Saeed Zibaee (2019) Immunogenic evaluation of FMD virus immuno-dominant epitopes coupled with IL-2/FcIgG in BALB/c mice MICROBIAL PATHOGENESIS: 132; 30-37
30
31
32
Abolfazl Akbari, Khadijeh Nasiri, Mojtaba Heydari, Majid Nimrouzi, Tayyaba Afsar (2019) Ameliorating Potential of Ginger (Zingiber officinale Roscoe) Extract on Liver Function and Oxidative Stress Induced by Ethanol in Male Rats zahedan journal of research in medical sciences: (2)21; e86464
33
زهرا رودباری، خدیجه نصیری (1398) وکتورهای ویروسی به عنوان ابزاری برای انتقال ژن و تولید حیوانات تراریخته مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی: جلد 7 شماره 2; 243-231
34
Mohammad Hasan Jahandar, Mohammadreza Nassiri, Khadijeh Nasiri, Alireza Haghparast (2019) Production and Purification of Specific IgY Against InvG Protein of Salmonella typhimurium international journal of infection: 6(2); e87683
35
Mohammad Doosti, Mohammadreza Nassiri, Khadijeh Nasiri, Mojtaba Tahmoorespur, Saeed Zibaee (2019) Effect of IL-2 co-expressed or co-inoculated with immuno-dominant epitopes from VP1 protein of FMD virus on immune responses in BALB/c mice Iranian Journal of Basic Medical Sciences: 22(3); 302-309
مقاله ارائه‌شده
1
Nader Hamedchaman, Alireza Safarzade, Gholamreza Hamidian, Khadijeh Nasiri (2022) HIGH-FRUCTOSE CORN SYRUP CONTRIBUTES TO SYMPTOM DEVELOPMENT OF INSULIN RESISTANCE THROUGH WNTSFRP5 SIGNALLING PATHWAY: PROTECTIVE EFFECT OF EXERCISE AND VANADIUM-ZINC SUPPLEMENTATION The 27th Annual Congress of the European College of Sport Science, Spain, Sevilla
2
Khadijeh Nasiri, Mojtaba Heydari, Abolfazl Akbari, Zahra Roudbari (2019) The Protective Effects of Ginger (Zingiberofficinale) Extract on Toxicity Induced by Ethanol in Rat Eye 2nd International Conference on Modern Technologies in Sciences, Iran, Babolsar
3
Abolfazl Akbari, Khadijeh Nasiri, Mojtaba Heydari, Marjan Chardahcherik (2019) Renoprotective Effect of Ginger against Nephrotoxicity and Oxidative Stress Induced by Ethanol 2nd International Conference on Modern Technologies in Sciences, Iran, Babolsar
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!