11 فروردین 1402
خديجه نصيري

خدیجه نصیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / اصلاح نژاد دام(ژنتیک مولکولی)
تلفن: 011-35302217
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان مقايسه تأثير سطوح مختلف اسانس آويشن شيرازي با آويلامايسين و پربيوتيك بر پايه باسيلوس سوبتليس بر عملكرد سيستم ايمني و بيان ژن موسين در جوجه هاي گوشتي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آویشن شیرازی؛ ژن موسین؛ جوجه گوشتی؛ سیستم ایمنی
مجله بیوتکنولوژی کشاورزی
شناسه DOI DOI: 10.22103/jab.2019.13490.1115
پژوهشگران حمیدرضا سیدآبادی (نفر اول) ، خدیجه نصیری (نفر دوم) ، سید عبدالله حسینی (نفر سوم) ، زهرا رودباری (نفر چهارم)

چکیده

هدف: هدف از مطالعه حاضر مقایسه تأثیر دو سطح مختلف آویشن شیرازی با آنتی بیوتیک آویلامایسین و پروبیوتیک بر پایه باسیلوس سوبتیلیس بر عملکرد ایمنی هومورال و سلولی و بیان ژن MUC2 در جوجه های گوشتی سویه آرین بود. مواد و روش: این مطالعه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 گروه آزمایشی مشتمل بر 4 تکرار و هر تکرار شامل 25 قطعه جوجه اجرا شد. گروه های آزمایشی شامل، جیره پایه و جیره پایه حاوی 100 میلی گرم باسیلوس سوبتیلیس ،150 میلی گرم آویلامایسین، 200 میلی گرم اسانس آویشن و 400 میلی گرم اسانس آویشن شیرازی، به ترتیب بودند. به منظور ارزیابی سیستم ایمنی هومورال و سلولی، عیار پادتن تولید شده علیه گلبول قرمز گوسفند، شمارش تفریقی گلبول های سفید و درصد حجمی گلبول قرمز تعیین شدند. بیان ژن MUC2 بافت روده با استفاده از روش Real Time PCR بررسی شد. نتایج: نتایج نشان داد که پاسخ به گلبول قرمز گوسفندی، ایمنوگلبولینG و ایمنوگلبولینM تحت تأثیر گروه های آزمایشی قرار نگرفت(P>0.05). تعداد گلبول های سفید و نسبت هتروفیل به لنفوسیت تحت تأثیر گروه های آزمایشی قرار نگرفتند(P>0.05). بیان ژن MUC2 در گروه جوجه هایی که با جیره پایه حاوی آویشن تغذیه شدند به طور معنی داری در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافته بود(P<0.05). نتیجه گیری: نتایج نشان داد که استفاده از اسانس آویشن شیرازی می تواند اثرات تعدیلی بر سیستم ایمنی داشته باشد. همچنین اسانس آویشن توسط افزایش بیان ژن MUC2 می تواند بر بهبود عملکرد سیستم گوارشی جوجه های گوشتی مؤثر باشد.