1403/03/02

سید حسن طالبی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی: بابلسر. دانشگاه مازندران. دانشکده علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن: 01135302626

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
EFL students’ attitudes towards self-regulated learning strategies in academic writing Shirin Abadikhah, Zahra Aliyan, Seyed Hassan Talebi (2018)
FOSTERING AWARENESS OF COGNITIVE AND METACOGNITIVE READING STRATEGIES IN TWO FOREIGN LANGUAGES (ENGLISH AND ARABIC) Seyed Hassan Talebi, Mojtaba Maghsoudi, Fatemeh Alinezhad Rad, Mozhghan Alsadat Ghaffarzadeh Hassankiadeh (2014)
مقاله ارائه شده
کتاب
پایان نامه
Novice and experienced teachers’ feedback provision: A socio-cultural perspective Maryam Hosseini, Seyed Hassan Talebi, Mahmood Dehqan (2024)
Iraqi Students' Attitudes towards the Use of First Language (Arabic) in English Classrooms Muna Khalid Rawi, Seyed Hassan Talebi, Shirin Abadikhah (2022)