مهدی یادگاری

صفحه نخست /مهدی یادگاری
مهدی یادگاری
نام و نام خانوادگی مهدی یادگاری
شغل دانشجو
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Supplementation of Adiantum capillus-veneris Modulates Alveolar Apoptosis under Hypoxia Condition in Wistar Rats Exposed to Exercise Medicina
2 تاثیر 3 هفته کاهش بار تمرین در محیط هایپوکسی بر شاخص آپوپتوزی نسبت Bax/Bcl2 و جمعیت سلول های اپیتلیالی حبابچه های ریوی.ظ مجله دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
3 The TNF-a, P53 protein response and lung respiratory changes related to exercise, chronic hypoxia and Adiantum capillus-veneris supplementation Advances in Respiratory Medicine
4 ردیایی ایمونوهیستوشیمیایی شاخص های آپوپتوزی Bax و Bcl2 حبابچه های ریوی، متعاقب شش هفته تمرین تناوبی شدید دانشور پزشكي
5 بررسی میزان بیان پروتئین HSP70 و HSP90 ریوی در پاسخ به کاهش بارتمرینی در شرایط هیپوکسی ابن سينا
6 اثرات تعاملی کاهش شدت تمرین ورزشی و عصاره پر سیاوش در تعدیل شاخص های ریمدلینگ و آپوپتوز ریوی رت های هیپوکسی شده مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان
7 ردیابی گیرنده عامل رشد اندوتلیال عروقی-2 و حجم عروق ریوی پس از شش هفته تمرین تناوبی شدید علوم زيستي ورزشي
8 تأثیر عصاره پرسیاوش در تعدیل شاخصهای آپوپتوزی BAX و BCL2 ریوی رتهای تمرین کرده و قرار گرفته در معرض تنش هایپوکسی گياهان دارويي
9 IL-17 و نقش آن در پاسخهای التهابی حاد و مزمن مسیرهای هوایی نفس
10 تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر تغییرات ساختاری پارانشیمی و غیرپارانشیمی ریه دانشور پزشكي
11 بررسی سطح اینترلوکین-6 و سلول های التهابی ریه پس از اجرای یک دوره تمرینات تناوبی شدید و اقامت در محیط هیپوکسی ابن سينا