مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی سینتیک جذب فلزکادمیوم ...
عنوان بررسی سینتیک جذب فلزکادمیوم توسط باکتری (هالوموناس) جداسازی شده از تالاب میانکاله
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها جذب زیستی، فلز کادمیوم، ایزوترم تعادلی، باکتری های هالوفیل، تالاب میانکاله
چکیده هدف این تحقیق بررسی سینتیک جذب و ایزوترم تعادلی فلز کادمیوم توسط باکتری بومی نمک دوست جداسازی شده از اکوسیستم حساس تالاب میانکاله است. ابتدا جهت شناسایی گونه های مقاوم به شوری، 4 سویه باکتری گرم منفی که از آب تالاب میانکاله در مهر 1394 نمونه برداری، خالص سازی، جداسازی و شناسایی شده بودند در محیط های کشت نمک دوست متوسط (MH) حاوی کلرید سدیم 0، 5، 10، 15 و 20 درصد کشت داده شدند. باکتری هایی که بدون حضور نمک قادر به رشد نبودند به عنوان باکتری های نمک دوست انتخاب شدند. سپس رشد باکتری های نمک دوست در غلظت های 15، 20، 25، 40 و 60 میلی گرم بر لیتر از فلز کادمیوم مورد بررسی قرار گرفتند و یک باکتری که قادر به رشد در بالاترین غلظت از کادمیوم بود به عنوان باکتری مقاوم به این فلز انتخاب شد. ظرفیت جذب کادمیوم توسط باکتری منتخب نمک دوست (هالوموناس) در محدوده 25 تا 300 میلی گرم بر لیتر را در شرایط ثابت (8=pH، دما °C 30، شوری 10 درصد، مقدار جاذب= 1 میلی گرم بر لیتر) انجام شد و بهینه غلظت اولیه فلز کادمیوم برای باکتری هالوموناس 150 میلی گرم بر لیتر انتخاب گردید. بررسی سینتیک جذب نشان داد که ظرفیت جذب کادمیوم در 5 دقیقه اول، 60 درصد و طی 40 دقیقه به بیشترین مقدار خود 70 درصد رسید، بنابراین زمان اولیه جذب فلز کادمیوم توسط باکتری جنس هالوموناس بسیار سریع بود. همچنین نتایج نشان دادند که حداکثر جذب از مدل سنتیک جذب شبه مرتبه دوم و از مدل ایزوترم لانگمویر پیروی کرده است. لذا می توان نتیجه گیری کرد که از باکتری جنس هالوموناس بعنوان یک باکتری ارزان و فراوان در دریاها برای حذف فلز کادمیوم از اکوسیستم های آب شور استفاده کرد.
پژوهشگران شیلا امیدظهیر (نفر چهارم)، سلمان احمدی اسب چین (نفر سوم)، فاطمه کاردل (نفر دوم)، شیوا شعبان نژاد (نفر اول)