گروه مدیریت ورزشی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مدیریت ورزشی

سعید  تابش
گروه:  گروه مدیریت ورزشی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
مرتضی  دوستی
گروه:  گروه مدیریت ورزشی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  نظری
محبوبه  عابدی سماکوش
گروه:  گروه مدیریت ورزشی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
فرزام  فرزان
گروه:  گروه مدیریت ورزشی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
معصومه  کلاته سیفری
گروه:  گروه مدیریت ورزشی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری