گروه شیمی فیزیک

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه شیمی فیزیک

عبد اله  عمرانی
گروه:  گروه شیمی فیزیک
دانشکده:  دانشکده شیمی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  تجربی
داود  فرمان زاده
گروه:  گروه شیمی فیزیک
دانشکده:  دانشکده شیمی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  تجربی
عفت  کیانپور
گروه:  گروه شیمی فیزیک
دانشکده:  دانشکده شیمی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
سعید  یگانگی
گروه:  گروه شیمی فیزیک
دانشکده:  دانشکده شیمی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  تجربی