29 مهر 1398
عبد اله عمراني

عبد اله عمرانی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: گروه شیمی فیزیک- دانشکده شیمی- دانشگاه مازندران-میدان بو علی سینا- بلوار شهید ذوالفقاری-با بلسر-ایران
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی فیزیک
تلفن: 01135302383
دانشکده: دانشکده شیمی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی شیمی فیزیک ، دانشگاه مازندران ، ایران (1378 - 1384)
  عنوان رساله: مطالعه سینتیک و مکانیسم پخت ررزین اپوکسی با کمپلکس های نیکل-آمین
بیشتر

علایق پژوهشی

 • روشهای آنالیز حرارتی
 • آلیاژهای پلیمری
 • مواد کامپوزیت و نانو کامپوزیت
 • پوشش ها بر پایه رزین های اپوکسی
 • سینتیک تخریب حرارتی پلیمرها
 • کریستالیزاسیون پلیمرها و بیو مواد
 • الکترولیت ها و غشا های پلیمری
 • الکتروکاتالیز و خوردگی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Ahmad Motahari, naiping Hu, Amir Vahid, Abdollah Omrani, Abbasali Rostami, Dale Schaefer (2018) Multilevel Morphology of Complex Nanoporous Materials LANGMUIR: 34 (23); 6719-6726
2
Shila Shirdel Ghadikolaei, Abdollah Omrani, Morteza Ehsani (2018) Influences of modified bacterial cellulose nanofibers (BCNs) on structural, thermophysical, optical, and barrier properties of poly ethylene-co-vinyl acetate (EVA) nanocomposite International Journal of Biological Macromolecules: 115; 266-272
3
Sepideh Khostavan, mostafa Fazli, Abdollah Omrani, Morteza Ghorbanzadeh Ahangari (2018) Investigation of Capsulated Epoxy and DCPD in Epoxy Based Self-healing Composites - DFT Calculation and Experimental Analysis Mechanics of Advanced Composite Structures: 5; 165-171
4
maryam Hashemi, Mehrdad Moosavi, Abdollah Omrani, Abbasali Rostami (2018) Non-ideal behavior of ethanol + amines mixtures, modeling using the Peng-Robinson and PC-SAFT equation of state JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS: 256; 445-455
5
Leila Mohammadi, Abdollah Omrani (2018) Density, refractive index, and excess properties of sulfolane and alkanediols binary mixtures at different temperatures JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY: 131; 1527-1543
6
7
Leila Mohammadi, Abdollah Omrani (2017) Volumetric and optical properties of sulfolane (TMS)+1, 5-pentanediol binary solutions JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS: 241; 163-172
8
Shila Shirdel Ghadikolaei, Abdollah Omrani, Morteza Ehsani (2016) Impact of Bacterial Cellulose Nanofibers on the Nonisothermal Crystallization Kinetics of Ethylene−Vinyl Acetate Copolymer industrial and engineering chemistry research: 55; 8248-8257
9
Parisa Mehdipour, Abdollah Omrani, Hussein Rostami, Abbasali Rostami (2016) Investigation of electrocatalytic activity and stability of Pt anode catalyst on the electrooxidation of 1,2-propanediol, 2-propanol and methanol in alkaline media JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS: 219; 165-172
10
Hussein Rostami, Abbasali Rostami, Abdollah Omrani (2016) Poly (p-phenylendiamine/TiO2) nanocomposite promoted Pt/C catalyst for methanol and ethanol electrooxidation in alkaline medium ELECTROCHIMICA ACTA: 191; 536-547
11
Hussein Rostami, Abbasali Rostami, Abdollah Omrani (2016) An electrochemical method to prepare of Pd/Cu2O/MWCNT nanostructure as an anode electrocatalyst for alkaline direct ethanol fuel cells ELECTROCHIMICA ACTA: 194; 431-440
12
Mohammad Pasandideh-Nadamani, Abdollah Omrani, Mohammad Rasool Sadeghi, َAbdolraouf Samadi-Maybodi (2016) Application of CdS quantum dots modified carbon paste electrode for monitoring the process of acetaminophen preparation ANALYTICAL BIOCHEMISTRY: 502; 36-42
13
Abdollah Omrani, Hussein Rostami, Razieh Minaee (2016) Electrochemical synthesis of polypyrrole/polyhedral oligomeric silsesquioxane nanocomposite on copper for corrosion protection PROGRESS IN ORGANIC COATINGS: 90; 331-338
14
Alireza Hassanjani Roushan, Abdollah Omrani, Ahmad Motahari, Abbasali Rostami (2015) Influence of Octasilane POSS on Non-Isothermal Crystallization, Thermal Stability and Conductivity of Poly(vinyl alcohol) Nanocomposite POLYMER-PLASTICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING: 55; 268-277
15
Hussein Rostami, Abdollah Omrani, Abbasali Rostami, Abbas Emamgholizadeh (2015) Electrooxidation of hydrazine in alkaline medium at carbon paste electrode decorated with poly(P-phenylendiamine/ZnO) nanocomposite IONICS: 21; 1073-1080
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
سپیده خستوان، مصطفی فضلی، عبد اله عمرانی، مرتضی قربان زاده آهنگری، یاسر رستمیان (1397) ساخت و مطالعه تئوری و آزمایشگاهی خواص فیزیکی نانوکامپوزیت اپوکسی خودترمیم تقویت شده با نانوذرات خاک رس
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه شیمی فیزیک (1393 - 1395)
بیشتر