گروه زبان روسی

بختی گل  تکه
گروه:  گروه زبان روسی
دانشکده:  دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق: 
مریم  رضایی آذین
گروه:  گروه زبان روسی
دانشکده:  دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
سیده مهنا  سیدآقایی رضایی
گروه:  گروه زبان روسی
دانشکده:  دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
پیمان  گلستان
گروه:  گروه زبان روسی
دانشکده:  دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
معصومه  معتمدنیا
گروه:  گروه زبان روسی
دانشکده:  دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری