گروه مهندسی مکانیک

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی مکانیک

احمدعلی  ربیع نتاج درزی
گروه:  گروه مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
مریم  عابدی
گروه:  گروه مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
مرتضی  قربان زاده آهنگری
گروه:  گروه مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
محمد  ملاعلی پور
گروه:  گروه مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
جعفر  نژادعلی
گروه:  گروه مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
امین  کاردگر
گروه:  گروه مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
ناصر  کردانی
گروه:  گروه مهندسی مکانیک
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی