گروه صنایع دستی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه صنایع دستی

محمد  اعظم زاده
گروه:  گروه صنایع دستی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
همایون  حاج محمد حسینی
گروه:  گروه صنایع دستی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
مصطفی  رستمی
گروه:  گروه صنایع دستی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  میدانی
فروغ  عموئیان
گروه:  گروه صنایع دستی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
فتانه  محمودی
گروه:  گروه صنایع دستی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
علی اصغر  کلانتر
گروه:  گروه صنایع دستی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای