گروه مدیریت ورزشی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه مدیریت ورزشی

نام:  سعيد تابش
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
گروه:  گروه مديريت ورزشي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~tabesh/
نام:  مرتضي دوستي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
گروه:  گروه مديريت ورزشي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~doosti/
نام:  سيد محمدحسين رضوي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
گروه:  گروه مديريت ورزشي
نام:  فرزام فرزان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشكده علوم ورزشي- گروه مديريت ورزشي
دانشکده:  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
گروه:  گروه مديريت ورزشي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~ffarzan/
نام:  معصومه كلاته سيفري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
گروه:  گروه مديريت ورزشي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~kalateh/