گروه شیمی فیزیک

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه شیمی فیزیک

نام:  عبد اله عمراني
علایق‌پژوهشی:  روشهاي آناليز حرارتي، آلياژهاي پليمري، مواد كامپوزيت و نانو كامپوزيت، پوشش ها بر پايه رزين هاي اپوكسي، سينتيك تخريب حرارتي پليمرها، كريستاليزاسيون پليمرها و بيو مواد، الكتروليت ها و غشا هاي پليمري، الكتروكاتاليز و خوردگي
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  گروه شيمي فيزيك- دانشكده شيمي- دانشگاه مازندران-ميدان بو علي سينا- بلوار شهيد ذوالفقاري-با بلسر-ايران
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي فيزيك
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~omrani/
نام:  داود فرمان زاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  مازندران- بابلسر- بلوار شهيد ذوالفقاري- ميدان ابوعلي سينا- بلوار دانشگاه- پرديس دانشگاه مازندران- دانشكده شيمي- گروه شيمي فيزيك، كد پستي: 4741695447
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي فيزيك
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~farmanzadeh/
نام:  عفت كيانپور
علایق‌پژوهشی:  شيمي سطح، جذب سطحي، گوگردزدايي، تهيه نانوساختارهاي كربني متخلخل، خوردگي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  مازندران- بابلسر- بلوار شهيد ذوالفقاري- ميدان ابوعلي سينا- بلوار دانشگاه- پرديس دانشگاه مازندران- دانشكده شيمي- گروه شيمي فيزيك، كد پستي: 4741695447
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي فيزيك
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~ekianpour/
نام:  سعيد يگانگي
علایق‌پژوهشی:  شيمي محاسباتي، شبيه سازي ديناميك مولكولي سيالات، شبيه سازي مونت كارلو جذب مولكولها در محيطهاي با تخلخل نانو، شبيه سازي جذب و نفوذ مولكولها در تركيبات فلز-آلي
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  دانشگاه مازندران - دانشكده شيمي - گروه شيمي فيزيك
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي فيزيك
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~yeganegi/