گروه شیمی آلی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه شیمی آلی

نام:  سكينه اصغري قراخيلي
علایق‌پژوهشی:  سنتز تركيبات جديد هتروسيكل، سنتز نانو كاتاليزگرهاي مغناطيس جديد و استفاده از آنها در سنتز مواد آلي، سنتز مشتقات جديد نانوزئوليت و استفاده از آنها به عنوان كاتاليزگر در سنتز مواد آلي، بررسي فعاليتهاي زيستي تركيبات هتروسيكل سنتز شده نظير خاصيت ضدباكتريايي، ضد قارچي، ضد سرطاني و آنتي اكسيداني
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  مازندران-بابلسر-باقر تنگه-دانشگاه مازندران-دانشكده شيمي
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي آلي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~sasghari/
نام:  ربابه بهارفر
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي آلي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~baharfar/
نام:  محمود تاجبخش
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  ايران- استان مازندران- شهرستان بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشكده شيمي
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي آلي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~tajbaksh/
نام:  رحمان حسين زاده
علایق‌پژوهشی:  استفاده از كاتاليزگرها (شامل كاتاليزگرهاي عناصر واسطه، بيو و نانو كاتاليزگرها) در سنتز تركيبات آلي، شيمي ابرمولكولي و حسگرهاي شيميايي براي يون ها و مولكول هاي زيستي، سنتز و مطالعه مشتقات فروسن، شيمي زيست آلي و فيتوشيمي
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  مازندران، بابلسر-پرديس دانشگاه مازندران، دانشكده شيمي، گروه شيمي آلي
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي آلي
نام:  يعقوب صرافي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  مازندران، بابلسر-پرديس دانشگاه مازندران، دانشكده شيمي، گروه شيمي آلي
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي آلي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~sarrafi/
نام:  حشمت اله علي نژاد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي آلي
نام:  موسي قائمي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  بابلسر-دانشگاه مازندران- دانشكده شيمي
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي آلي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~ghaemy/
نام:  زهرا قنبري مصير
علایق‌پژوهشی:  طراحي دارو، سنتز تركيبات هتروسيكل، داكينگ مولكولي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  مازندران-بابلسر-باقر تنگه-دانشگاه مازندران-دانشكده شيمي
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي آلي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~zghanbari/
نام:  رويا مقيمي كندلوسي
علایق‌پژوهشی:  بررسي خواص تركيبات طبيعي، نانوفرمولاسيون تركيبات طبيعي، فيلمهاي خوراكي، شيمي اسانس
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  umz
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي آلي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~rmoghimi/
نام:  بهروز ملكي
علایق‌پژوهشی:  شيمي آلي، نانوذرات مغناطيسي، مايعات يوني، توسعه بيوسنسورها، بازدارنده هاي خوردگي
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  دانشگاه مازندران-
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي آلي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~bmaleki/
نام:  مسلم منصور لكورج
علایق‌پژوهشی:  پليمر هاي هادي و كمپوزيت هاي پليمر هاي هادي، سنتز و شناسايي پليمر هاي با كارايي هاي برتر
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  دانشكده شيمي دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي آلي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~lakouraj/
نام:  رفيعه السادات نوروزيان
علایق‌پژوهشی:  پليمرهاي مقاوم در برابر اشتعال، پليمرهاي رسانا، نانوكامپوزيتهاي پليمري
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي آلي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~rnorouzian/