گروه شیمی آلی

سکینه  اصغری قراخیلی
گروه:  گروه شیمی آلی
دانشکده:  دانشکده شیمی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
ربابه  بهارفر
گروه:  گروه شیمی آلی
دانشکده:  دانشکده شیمی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
محمود  تاجبخش
گروه:  گروه شیمی آلی
دانشکده:  دانشکده شیمی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
رحمان  حسین زاده
گروه:  گروه شیمی آلی
دانشکده:  دانشکده شیمی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
یعقوب  صرافی
گروه:  گروه شیمی آلی
دانشکده:  دانشکده شیمی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
حشمت اله  علی نژاد
گروه:  گروه شیمی آلی
دانشکده:  دانشکده شیمی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
زهرا  قنبری مصیر
گروه:  گروه شیمی آلی
دانشکده:  دانشکده شیمی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
رویا  مقیمی کندلوسی
گروه:  گروه شیمی آلی
دانشکده:  دانشکده شیمی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
بهروز  ملکی
گروه:  گروه شیمی آلی
دانشکده:  دانشکده شیمی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
مسلم  منصور لکورج
گروه:  گروه شیمی آلی
دانشکده:  دانشکده شیمی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
رفیعه السادات  نوروزیان
گروه:  گروه شیمی آلی
دانشکده:  دانشکده شیمی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی