گروه شیمی کاربردی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه شیمی کاربردی

سیده سمیه  تقوی
گروه:  گروه شیمی کاربردی
دانشکده:  دانشکده شیمی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
سیده ساجده  جعفریان امیری
گروه:  گروه شیمی کاربردی
دانشکده:  دانشکده شیمی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
سید رضا  حسینی زوارمحله
گروه:  گروه شیمی کاربردی
دانشکده:  دانشکده شیمی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
حمید  عمادی
گروه:  گروه شیمی کاربردی
دانشکده:  دانشکده شیمی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
شهرام  قاسمی میر
گروه:  گروه شیمی کاربردی
دانشکده:  دانشکده شیمی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
سید رضا  نبوی
گروه:  گروه شیمی کاربردی
دانشکده:  دانشکده شیمی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی