گروه شیمی کاربردی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه شیمی کاربردی

نام:  سيده ساجده جعفريان اميري
علایق‌پژوهشی:  سنتز نانو كاتاليست هاي صنعتي، توليد سوخت­ هاي گازي، مايع و جامد از منابع زيستي، تبديل انواع زيست ­توده به سوخت­ هاي زيستي، پالايش سوخت زيستي مايع با استفاده از فرايندهاي پيروليز كاتاليستي و تصفيه هيدروژني كاتاليستي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي كاربردي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~sjafarian/
نام:  سيد رضا حسيني زوارمحله
علایق‌پژوهشی:  الكتروشيمي، نانوشيمي (سنتز و كاربرد نانومواد)، سيستم هاي ذخيره انرژي (ابرخازن ها)، پيل هاي سوختي الكل مستقيم، فوتوكاتاليز، الكتروريسي، پليمرهاي قالب يوني نانوساختار، تصفيه آب، پيل هاي فوتوولتايي
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  مازندران- بابلسر- بلوار شهيد ذوالفقاري- ميدان ابوعلي سينا- بلوار دانشگاه- پرديس دانشگاه مازندران- دانشكده شيمي- گروه شيمي كاربردي، كد پستي: 4741695447
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي كاربردي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~rhosseini/
نام:  حميد عمادي
علایق‌پژوهشی:  سنتز نانو مواد، تهيه و بررسي نانو ساختارهاي هسته@پوسته، نانو مواد مغناطيسي، سيستم هاي دارو رساني مبتني بر نانو مواد مغناطيسي، تهيه عوامل كنتراست براي تصويربرداري پزشكي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي كاربردي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~hemadi/
نام:  شهرام قاسمي مير
علایق‌پژوهشی:  تهيه حسگرهاي اندازه گيري دارو و آلاينده، سيستم هاي ذخيره انرژي(سلول خورشيدي، باتري و...)
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  مازندران- بابلسر- بلوار شهيد ذوالفقاري- ميدان ابوعلي سينا- بلوار دانشگاه- پرديس دانشگاه مازندران- دانشكده شيمي- گروه شيمي كاربردي، كد پستي: 4741695447
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي كاربردي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~ghasemi/
نام:  سيد رضا نبوي
علایق‌پژوهشی:  مدلسازي و بهينه سازي فرآيندهاي شيميايي، كاتاليست و مهندسي واكنشهاي شيميايي، نانوتكنولوژي پليمرها
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر-پرديس دانشگاه مازندران-دانشكده شيمي-گروه شيمي كاربردي
دانشکده:  دانشكده شيمي
گروه:  گروه شيمي كاربردي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~srnabavi/