گروه زیست شناسی دریا

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه زیست شناسی دریا

موقت تا معرفی مدیر گروه جدید (به پیشنهاد دکتر موحدی نیا)

مریم  آخوندیان
گروه:  گروه زیست شناسی دریا
دانشکده:  دانشکده علوم دریایی و محیطی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
شیلا  امیدظهیر
گروه:  گروه زیست شناسی دریا
دانشکده:  دانشکده علوم دریایی و محیطی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
حسن  تقوی جلودار
گروه:  گروه زیست شناسی دریا
دانشکده:  دانشکده علوم دریایی و محیطی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  میدانی
محمد حسین  گرجیان عربی
گروه:  گروه زیست شناسی دریا
دانشکده:  دانشکده علوم دریایی و محیطی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
عبدالعلی  موحدی نیا
گروه:  گروه زیست شناسی دریا
دانشکده:  دانشکده علوم دریایی و محیطی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  آزمایشگاهی