گروه زبان روسی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه زبان روسی

نام:  بختي گل تكه
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و زبان هاي خارجي
گروه:  گروه زبان روسي
نام:  مريم رضايي آذين
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشكده ي علوم انساني و اجتماعي - گروه مترجمي زبان روسي
دانشکده:  دانشكده ادبيات و زبان هاي خارجي
گروه:  گروه زبان روسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mazin/
نام:  سيده مهنا سيدآقايي رضايي
علایق‌پژوهشی:  واژه شناسي، ترجمه، ادبيات
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و زبان هاي خارجي
گروه:  گروه زبان روسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mrezaie/
نام:  پيمان گلستان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  پرديس دانشگاه مازندران، دانشكده ي علوم انساني، گروه زبان روسي
دانشکده:  دانشكده ادبيات و زبان هاي خارجي
گروه:  گروه زبان روسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~pgolestan/
نام:  معصومه معتمدنيا
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  دانشگاه مازندران، دانشكده علوم انساني، گروه زبان روسي
دانشکده:  دانشكده ادبيات و زبان هاي خارجي
گروه:  گروه زبان روسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mmotamednia/