گروه فیزیک نظری

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه فیزیک نظری

بهزاد  اسلام پناه
گروه:  گروه فیزیک نظری
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
آذر  خسروی
گروه:  گروه فیزیک نظری
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
علیرضا  خصالی
گروه:  گروه فیزیک نظری
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  نظری
نرگس  رشیدی تلوکی
گروه:  گروه فیزیک نظری
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
اکرم السادات  سفیدگر
گروه:  گروه فیزیک نظری
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
جعفر  صادقی
گروه:  گروه فیزیک نظری
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  نیمه تجربی
سعیده  صادقیان
گروه:  گروه فیزیک نظری
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
طاهره  عزیزی
گروه:  گروه فیزیک نظری
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
محسن  نژاد اصغر
گروه:  گروه فیزیک نظری
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
کوروش  نوذری
گروه:  گروه فیزیک نظری
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  نظری