1403/03/25
نرگس رشیدی تلوکی

نرگس رشیدی تلوکی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه مازندران
تلفن: 01135302401

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد فیزیک-گرانش ، دانشگاه مازندران ، ایران (1386 - 1388)
    عنوان رساله: مدل های هولوگرافیک انرژی تاریک با گرانش القایی و اثر گاوس- بانت
  • دکترای تخصصی فیزیک-گرانش و کیهانشناسی ، دانشگاه مازندران ، ایران (1389 - 1392)
    عنوان رساله: دینامیک کیهانشناختی میدان های اسکالر در مدل های شامه ای
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Non-minimal unimodular inflation Manda Malekpour, Kourosh Nozari, Fatemeh Rajabi, Narges Rashidi Talouki (2023)
Large Field and Small Field Inflation in Confrontation with Planck2018 and BICEP2018 Data Mozhdeh Bitaj, Narges Rashidi Talouki, Kourosh Nozari (2023)
Some aspects of an exponential f(R) modified gravity Amir Hossein Rezaei, Tahereh Azizi, Narges Rashidi Talouki (2023)
Infra-red deformation of the non-relativistic matter as an alternative for dark energy Maryam Roushan, Kourosh Nozari, Narges Rashidi Talouki (2023)
Observational viability of the intermediate DBI inflation in the presence of a minimal length Narges Rashidi Talouki, Maryam Roushan, Kourosh Nozari (2023)
Inflation in energy-momentum squared gravity in light of Planck2018 Marzie Faraji, Narges Rashidi Talouki, Kourosh Nozari (2022)
Visible energy alternative to dark energy Maryam Roushan, Narges Rashidi Talouki, Kourosh Nozari (2022)
Constant-roll inflation with hilltop potential Narges Rashidi Talouki, Mohaddeseh Heidarzadeh, Kourosh Nozari (2022)
A tachyon field around the black hole Narges Rashidi Talouki (2022)
Viable intermediate inflation in the mimetic DBI model Narges Rashidi Talouki, Kourosh Nozari (2021)
Tachyon mimetic inflation as an instabilities-free model Narges Rashidi Talouki, Kourosh Nozari (2020)
Gauss–Bonnet Inflation after Planck2018 Narges Rashidi Talouki, Kourosh Nozari (2020)
Mimetic DBI Inflation in Confrontation with Planck2018 Data Kourosh Nozari, Narges Rashidi Talouki (2019)
Lowering the self-coupling of the scalar field in the generalized Higgs inflation Kourosh Nozari, Somaieh Shafizadeh, Narges Rashidi Talouki (2018)
Observational status of Tachyon Natural Inflation and reheating Narges Rashidi Talouki, Kourosh Nozari, Oyvind Gron (2018)
α-attractor and reheating in a model with noncanonical scalar fields Narges Rashidi Talouki, Kourosh Nozari (2018)
Some aspects of nonminimal inflation driven by a superpotential Kourosh Nozari, Narges Rashidi Talouki (2017)
Interacting quintom dark energy with Nonminimal Derivative Coupling Noushin Behrouz, Kourosh Nozari, Narges Rashidi Talouki (2017)
Some aspects of nonminimal inflation driven by a superpotential Kourosh Nozari, Narges Rashidi Talouki (2016)
Constraining nonminimal DBI inflation with Planck2015 results Kourosh Nozari, Kosar Asadi, Narges Rashidi Talouki (2015)
Consistency relation for natural inflation with Planck 2015 data Kourosh Nozari, Hasti Kahvaee, Narges Rashidi Talouki (2015)
Non-Gaussianity of scalar perturbations in tachyon field inflation coupled to Gauss-Bonnet curvature Kourosh Nozari, Reza Aghabararian, Narges Rashidi Talouki (2015)
Interaction between Dark Matter and Dark Energy and the Cosmological Coincidence Problem Kourosh Nozari, Noushin Behrouz, Narges Rashidi Talouki (2014)
Tachyon field inflation in light of BICEP2 Kourosh Nozari, Narges Rashidi Talouki (2014)
Warm Inflation with Nonminimal Derivative Coupling Kourosh Nozari, Masoomeh Shoukrani, Narges Rashidi Talouki (2014)
DBI inflation with a nonminimally coupled Gauss-Bonnet term Kourosh Nozari, Narges Rashidi Talouki (2013)
Some aspects of tachyon field cosmology Kourosh Nozari, Narges Rashidi Talouki (2013)
Cosmological braneworld solutions with bulk scalar field in DGP setup Kourosh Nozari, Mahvand Khamesian, Narges Rashidi Talouki (2012)
Cosmological dynamics of a bulk scalar field in the DGP setup Kourosh Nozari, Narges Rashidi Talouki (2011)
HOLOGRAPHIC DARK ENERGY FROM A MODIFIED GBIG SCENARIO Kourosh Nozari, Narges Rashidi Talouki (2010)
Modified GBIG scenario as an alternative for dark energy Kourosh Nozari, Narges Rashidi Talouki (2009)
مقاله ارائه شده
مدل نمایی جدید از گرانش اصلاح شده f(R) امیرحسین رضایی، طاهره عزیزی، نرگس رشیدی تلوکی (1402)
ترمودینامیک افق ظاهری در چارچوب اصل عدم قطعیت گسترش یافته مریم روشن، کوروش نوذری، نرگس رشیدی تلوکی (1402)
تورم غلتش ستیغ مرتبه ی درختی محدثه حیدر زاده، نرگس رشیدی تلوکی، کوروش نوذری (1400)
تورم میانی دیراک-بورن-اینفلد در حضور کمینه طول نرگس رشیدی تلوکی، مریم روشن، کوروش نوذری (1400)
اثر برشھای طبیعی بر روی تورم تاکیونی مریم روشن، نرگس رشیدی تلوکی، کوروش نوذری (1400)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
طرح درس نویسی و شیوه های تدریس نرگس رشیدی تلوکی (1402)
اخلاق در فرآیند آموزش و پژوهش نرگس رشیدی تلوکی (1401)
درنگی بر مرئی سازی پژوهش نرگس رشیدی تلوکی (1401)
مهارت های ارتباط موثر در کلاس درس نرگس رشیدی تلوکی (1400)
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
منشا تشکیل ساختار در مدل های تورمی الهه علیپور، نرگس رشیدی تلوکی، اکرم السادات سفیدگر (1396)
فرصت مطالعاتی

علایق پژوهشی

  • میدانهای غیرکانونی در کیهانشناسی
  • تورم کیهانی و اختلالات عالم اولیه
بیشتر