گروه میکروبیولوژی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه میکروبیولوژی

نام:  سلمان احمدي اسب چين
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر، دانشكده علوم پايه
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه ميكروبيولوژي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~saahmadi/
نام:  فاطمه رودباري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه ميكروبيولوژي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~roudbari/
نام:  مجتبي محسني
علایق‌پژوهشی:  ميكروبيولوژي مولكولي محيطي، تنوع زيستي ميكروارگانيسم ها، تجزيه زيستي و حذف زيستي آلاينده ها، بيوتكنولوژي ميكروبي و كاربردهاي محيطي ميكروارگانيسم هاي صنعتي
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر، پرديس دانشگاه مازندران، دانشكده علوم زيستي، گروه ميكروبيولوژي
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه ميكروبيولوژي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~MMohseni/