گروه مهندسی کامپیوتر

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی کامپیوتر

خدیجه  آقاجانی
گروه:  گروه مهندسی کامپیوتر
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
سکینه  اسدی امیری
گروه:  گروه مهندسی کامپیوتر
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
مصطفی  بستام
گروه:  گروه مهندسی کامپیوتر
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
فرهاد  پاکدامن
گروه:  گروه مهندسی کامپیوتر
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
میثم  روستائی
گروه:  گروه مهندسی کامپیوتر
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
احسان  عطائی
گروه:  گروه مهندسی کامپیوتر
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
پیام  محمودی نصر
گروه:  گروه مهندسی کامپیوتر
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری