29 اسفند 1401
سكينه اسدي اميري

سکینه اسدی امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر
تلفن: 011-35302901
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر ، صنعتی شاهرود ، ایران (1391 - 1395)
    عنوان رساله: فشرده سازی وفقی تصویر با تاکید بر حفظ کیفیت دیداری
  • فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر ، صنعتی شاهرود ، ایران (1387 - 1389)
    عنوان پایان‌نامه: بهسازی تصاویر به کمک روش اصلاح تطابقی گاما
  • لیسانس مهندسی کامپیوتر ، پیام نور بابل ، ایران (1382 - 1386)
    عنوان پایان‌نامه: طراحی وب سایت برای دانشگاه
بیشتر

علایق پژوهشی

  • پردازش تصویر
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Zahra Mortezaie, Hamid Hassanpour, sekineh asadi amiri (2022) An Adaptive Un-Sharp Masking Method for Contrast Enhancement in Images with Non-uniform Blur Majlesi Journal of Electrical Engineering: 16; 139-149
2
sekineh asadi amiri, Zeynab Mohammadpoory, Mahda Nasrolahzadeh (2022) A Novel Content-based Image Retrieval System using Fusing Color and Texture Features journal of ai and data mining: 10; 559-568
3
sekineh asadi amiri, Muhammad Rajabinasab (2021) Face Recognition using Color and Edge Orientation Difference Histogram journal of ai and data mining: 9; 31-38
4
sekineh asadi amiri (2020) Salt and Pepper Noise Removal using Pixon-based Segmentation and Adaptive Median Filter journal of ai and data mining: 8; 119-126
5
زینب خدابخشی، سکینه اسدی امیری، حمید حسن پور (1398) حفظ کیفیت در رفع نویز از تصویر با بهره گیری از اطلاعات بافت رایانش نرم و فناوری اطلاعات: 8; 75-86
6
Zahra Mortezaie, Hamid Hassanpour, sekineh asadi amiri (2019) An adaptive block based un-sharp masking for image quality enhancement MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS: 78; 23521–23534
7
Hamid Hassanpour, Omid Kohansal, sekineh asadi amiri (2019) Robust Face Recognition Under Illumination Changes and Pose Variations journal of computing and security: 5; 15-23
8
sekineh asadi amiri, Hamid Hassanpour (2019) A Saliency Detection Model via Fusing Extracted Low-Level and High-Level Features from an Image aut journal of electrical engineering: 51; 3-12
9
Faezeh Azari Nasrabad, Hamid Hassanpour, sekineh asadi amiri (2019) Adaptive Image Dehazing via Improving Dark Channel Prior International Journal of Engineering Transactions A: Basics: 32; 284-291
10
Hamid Hassanpour, sekineh asadi amiri (2018) Improving Image Dynamic Range for an Adaptive Quality Enhancement Using Gamma Correction the csi journal on computer science and engineering: 16; 32-44
11
Zahra Mortezaie, Hamid Hassanpour, sekineh asadi amiri (2017) Image Enhancement Using an Adaptive Un-sharp Masking Method Considering the Gradient Variation International Journal of Engineering , Transactions B: Applications: 30(8); 1118-1125
مقاله ارائه‌شده
1
سکینه اسدی امیری (1397) شناسایی نویز نمک و فلفل با استفاده از پیکسون اولین کنگره بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین، ایران¡ بابل
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
سکینه اسدی امیری (1397) اهمیت پردازش تصویر در صنعت دانشگاه مازندران، دانشکده فنی و مهندسی، طبقه 2