گروه حقوق خصوصی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه حقوق خصوصی

حمید  ابهری
گروه:  گروه حقوق خصوصی
دانشکده:  دانشکده حقوق و علوم سیاسی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  کتابخانه ای
محمدحسین  تقی پور درزی نقیبی
گروه:  گروه حقوق خصوصی
دانشکده:  دانشکده حقوق و علوم سیاسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
سید حسن  حسینی مقدم
گروه:  گروه حقوق خصوصی
دانشکده:  دانشکده حقوق و علوم سیاسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
ام البنین  رمضان زاده بادلی
گروه:  گروه حقوق خصوصی
دانشکده:  دانشکده حقوق و علوم سیاسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
محمد  فرزانگان
گروه:  گروه حقوق خصوصی
دانشکده:  دانشکده حقوق و علوم سیاسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
سام  محمدی
گروه:  گروه حقوق خصوصی
دانشکده:  دانشکده حقوق و علوم سیاسی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  کتابخانه ای