گروه حقوق خصوصی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه حقوق خصوصی

نام:  محمدحسين تقي پور درزي نقيبي
علایق‌پژوهشی:  حقوق مدني، آئين دادرسي مدني، حقوق قراردادها، مسئوليت مدني
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
گروه:  گروه حقوق خصوصي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mhtaghipour/
نام:  سيد حسن حسيني مقدم
علایق‌پژوهشی:  حقوق مدني، حقوق داوري
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
گروه:  گروه حقوق خصوصي
نام:  ام البنين رمضان زاده بادلي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
گروه:  گروه حقوق خصوصي
نام:  محمد فرزانگان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
گروه:  گروه حقوق خصوصي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mfarzanegan/
نام:  سام محمدي
علایق‌پژوهشی:  حقوق مدني- حقوق تجارت- آئين دادرسي مدني
رتبه علمی:  استاد
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
گروه:  گروه حقوق خصوصي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mohammadi/