گروه حقوق خصوصی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه حقوق خصوصی

نام:  سيد حسن حسيني مقدم
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
گروه:  گروه حقوق خصوصي