06 فروردین 1402

محمد فرزانگان

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / حقوق خصوصی
تلفن: 01135302140
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
محمدحسین تقی پور درزی نقیبی، حمید ابهری، محمد فرزانگان (1400) مطالعه تطبیقی ضمان ناشی از حق یا ادعای مالکیت فکری ثالث بر مبیع در کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران پژوهشنامه حقوق تطبیقی: دوره 5 شماره 2 شماره پیاپی 8 پاییز و زمستان 1400; 47_66
2
محمد فرزانگان، سام محمدی، سمیه ظهوری (1400) واکاوی تاریخی کارکرد اسناد و حجیت فقهی سند در دعاوی ‏ مطالعات حقوق خصوصی: دوره 51، شماره 3; 505-522
3
محمد فرزانگان، سمیه ظهوری، سید حسن حسینی مقدم (1400) شناسایی طلاق به عوض به عنوان یکی از اقسام طلاق در فقه امامیه و حقوق مدنی آموزه های فقه مدنی: 23; 229-248
مقاله ارائه‌شده
1
محمد فرزانگان، سید حسن حسینی مقدم (1400) تجزیه شرکت های تجاری با تاکید برلایحه جدید تجارت در حقوق ایران دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ، ایران¡ شیراز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
سید حسن حسینی مقدم، محمد فرزانگان (1399) مقدمه ای بر حقوق مالکیت فکری شابک:978-622-6506-27-4
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!