06 فروردین 1402
ام البنين رمضان زاده بادلي

ام البنین رمضان زاده بادلی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / حقوق خصوصی
تلفن: 011-35302101
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
رویا مفاخری، ام البنین رمضان زاده بادلی، سید حسن حسینی مقدم (1401) قلمرو و چهارچوب سیاست های حقوق رقابتی جامعه ایران در رسیدگی به دعاوی سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط توسط مراجع صلاحیت دار جامعه شناسی سیاسی ایران: دوره 5، شماره 3; 695 - 720
2
ام البنین رمضان زاده بادلی، سید حسن حسینی مقدم (1401) نقدی بر رأی وحدت رویۀ شمارۀ 788 دیوانعالی کشور در سایۀ نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی مجله حقوقی دادگستری: دوره 86 شماره 118; 97-114
3
ام البنین رمضان زاده بادلی، سید حسن حسینی مقدم (1400) اثر دادخواست ورشکستگی بر اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی 1394 مطالعات حقوق خصوصی: 51; 239-254
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!