گروه علوم قرآن و حدیث

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه علوم قرآن و حدیث

نام:  رضا آقاپور
علایق‌پژوهشی:  بررسي تفاسير اجتماعي، بررسي آراي خاورشناسان در موضوعات قرآني، علوم قرآني
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي علامه حسن زاده آملي (ره)
گروه:  گروه علوم قرآن و حديث
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~raghapour/
نام:  محمد تقي اسماعيل پور معلَم
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي علامه حسن زاده آملي (ره)
گروه:  گروه علوم قرآن و حديث
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mesmaeil/
نام:  مهدي تقي زاده طبري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي علامه حسن زاده آملي (ره)
گروه:  گروه علوم قرآن و حديث
نام:  زينب السادات حسيني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر- پرديس دانشگاه مازندران - دانشكده الهيات و معارف اسلامي
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي علامه حسن زاده آملي (ره)
گروه:  گروه علوم قرآن و حديث
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~zhosseini/
نام:  حبيب اله حليمي جلودار
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابل،چهارشنبه پيش، ايثار47، ستايش 4، پلاك 80 4713898569
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي علامه حسن زاده آملي (ره)
گروه:  گروه علوم قرآن و حديث
نام:  سيد علي اكبر ربيع نتاج
علایق‌پژوهشی:  علوم قرآني، علوم حديث، بررسي آراي خاور شناسان در موضوعات قرآني، بررسي آراي رجالي دانشمندان اسلامي
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  بابلسر بلوار ش ذلفقاري پرديس دانشگاه مازندران دانشگده الهيات
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي علامه حسن زاده آملي (ره)
گروه:  گروه علوم قرآن و حديث
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~rabienataj/
نام:  محمد مهدي شاهمرادي فريدوني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي علامه حسن زاده آملي (ره)
گروه:  گروه علوم قرآن و حديث
نام:  محمد شريفي
علایق‌پژوهشی:  احاديث موضوعه، تفسير ترتيبي و موضوعي قرآن كريم، قرآن و مستشرقان، آراي معاصران در قرآن و حديث
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر بولوار شهيد ذوالفقاري پرديس دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي علامه حسن زاده آملي (ره)
گروه:  گروه علوم قرآن و حديث
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~msharifi/
نام:  سيد محسن موسوي
علایق‌پژوهشی:  بررسي آرا و انديشه هاي شيخ صدوق (صدوق پژوهي)، بررسي فرهنگ و انديشه در قرن چهارم هجري (رنسانس اسلامي)، بحث هاي مكتب حديثي و كلامي قم و بغداد، بررسي احاديث موضوعة و مشهور علي الألسنة، قواعد تفسير
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي علامه حسن زاده آملي (ره)
گروه:  گروه علوم قرآن و حديث
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mmusavi/
نام:  محسن نورائي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر.بلوار شهيد ذوالفقاري. پرديس دانشگاه مازندارن
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي علامه حسن زاده آملي (ره)
گروه:  گروه علوم قرآن و حديث
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mnouraei/