گروه علوم قرآن و حدیث

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه علوم قرآن و حدیث

رضا  آقاپور
گروه:  گروه علوم قرآن و حدیث
دانشکده:  دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
محمد تقی  اسماعیل پور معلَم
گروه:  گروه علوم قرآن و حدیث
دانشکده:  دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
مهدی  تقی زاده طبری
گروه:  گروه علوم قرآن و حدیث
دانشکده:  دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
زینب السادات  حسینی
گروه:  گروه علوم قرآن و حدیث
دانشکده:  دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
حبیب اله  حلیمی جلودار
گروه:  گروه علوم قرآن و حدیث
دانشکده:  دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
سید علی اکبر  ربیع نتاج
گروه:  گروه علوم قرآن و حدیث
دانشکده:  دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  کتابخانه ای
محمد مهدی  شاهمرادی فریدونی
گروه:  گروه علوم قرآن و حدیث
دانشکده:  دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
محمد  شریفی
گروه:  گروه علوم قرآن و حدیث
دانشکده:  دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
سید محسن  موسوی
گروه:  گروه علوم قرآن و حدیث
دانشکده:  دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
محسن  نورائی
گروه:  گروه علوم قرآن و حدیث
دانشکده:  دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای