گروه مهندسی مکانیک

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی مکانیک

نام:  احمدعلي ربيع نتاج درزي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي مكانيك
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~arabienataj/
نام:  مريم عابدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشكده فني و مهندسي
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي مكانيك
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mabedi/
نام:  مرتضي قربان زاده آهنگري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي مكانيك
نام:  امين كاردگر
علایق‌پژوهشی:  سردسازهاي لوله ضرباني، احتراق، شبيه سازي مصرف انرژي در ساختمان ها، انتقال حرارت در محيط متخلخل
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي مكانيك
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~akardgar/
نام:  ناصر كرداني
علایق‌پژوهشی:  سازه هاي كامپوزيتي و بهينه سازي/ مواد پيشرفته، ساخت پيشرفته/ ساخت افزودني، شبيه سازي خواص مكانيكي شكست و ضربه با روش هاي المان محدود
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر. دانشگاه مازندران. دانشكده فني مهندسي.
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي مكانيك
نام:  محمد ملاعلي پور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  عضو هيئت علمي گروه مهندسي مكانيك دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي مكانيك
نام:  جعفر نژادعلي
علایق‌پژوهشی:  توربوماشين ها، انرژي هاي تجديد پذير، جريان هاي چندفازي، جريان هاي تراكم پذير
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي مكانيك
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~jnejad/