29 اسفند 1401
سعيد ميرزانژاد

سعید میرزانژاد

مرتبه علمی: استاد
نشانی: مازندران-بابلسر-دانشگاه مازندران-دانشکده علوم پایه-گروه فیزیک اتمی و مولکولی-کد پستی 95447-47416
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و مولکولی (برهمکنش لیزر-پلاسما)
تلفن: 09111126004
دانشکده: دانشکده علوم پایه

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
farshad Sohbaztadeh Lonbar, hamed soltani, Saeed Mirzanejhad (2022) Enhancement of thrust force of an atmospheric pressure positive corona discharge by DC superimposed AC high voltage Journal of Physics D: Applied Physics: 55; 445201
2
Mohsen Samet Omran, Saeed Mirzanejhad, hadi zakeri khatir, farshad Sohbaztadeh Lonbar (2022) Pressure and Gas Type Effects on the Plasma Limiter Operation at the S‑band BRAZILIAN JOURNAL OF PHYSICS: 52; 165-183
3
داود اصغرنژاد، تقی محسن پور، سعید میرزانژاد (1400) Investigation of self-focusing a Gaussian laser pulse in a weakly relativistic and ponderomotive regime inside a collisionless warm quantum plasma CHINESE JOURNAL OF PHYSICS: 73; 304-313
4
Saeed Mirzanejhad, farshad Sohbaztadeh Lonbar, Fatemeh Shams (2020) Relativistic cavity, possibilities, and advantages LASER AND PARTICLE BEAMS: 38; 251-258
5
فروزان حبیبی، امین قادی، سعید میرزانژاد (1399) جفت‎شدگی غیرخطی دو نانوسیم پلاسمونیکی جفت شده با حضور اثر کر و جذب دوفوتونی در مد های TM00 و TM10 پژوهش فیزیک ایران: 20; 627-635
6
farshad Sohbaztadeh Lonbar, reza ebrahimneZah darzi, Saeed Mirzanejhad (2020) Acceleration of Plasma Bullets by Grooved Dielectric Rod IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE: 48; 2977-2986
7
Parvin Varmazyar, Saeed Mirzanejhad, Meisam Taghipour (2020) Laser polarization effect on ion acceleration in laser-cluster interaction OPTIK: 224; 165460 (1-9)
8
Mahboubeh Ghalandari, Amin Ghadi, Mehdi Solaimani, Saeed Mirzanejhad (2019) Saturation and Refractive Index Geometry Effects on Localization of a Spatial Soliton in a Waveguide with Parabolic Rectangular Index Profile JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS: 48; 5797–5805
9
Atefeh joulaei, Saeed Mirzanejhad (2019) Enhanced laser driven ion acceleration by using an Al-DLC double layer target OPTIK: 186; 120-128
10
farshad Sohbaztadeh Lonbar, mostafa Mehdipoor, Saeed Mirzanejhad (2019) Theoretical investigation of supersonic flow control by nonthermal DC discharge SHOCK WAVES: 29; 415-426
11
Saeed Mirzanejhad, Meisam Taghipour (2019) Electron injection in laser wake-field acceleration by using near critical layers PHYSICS LETTERS A: 383; 526-531
12
Saeed Mirzanejhad, Amin Ghadi, Mohammad-Esmaeil Daraei (2019) Numerical study of nanoscale biosensor based on surface plasmon polariton propagation in Mach-Zehnder interferometer structure Physica B: Condensed Matter: 557; 141-146
13
Zahra Rezaiinia, Taghi Mohsenpour, Saeed Mirzanejhad (2018) Effects of axial magnetic field and nonextensivity on small amplitude dust acoustic solitary waves in dusty plasma CONTRIBUTIONS TO PLASMA PHYSICS: 59; 252-264
14
Parvin Varmazyar, Saeed Mirzanejhad, Taghi Mohsenpour (2018) Effect of pre-plasma on the ion acceleration by intense ultra-short laser pulses LASER AND PARTICLE BEAMS: 36; 6
15
Samaneh Mehrbani, Saeed Mirzanejhad, Amin Ghadi (2018) Optimization of electron bunch injection in dielectric laser acceleration OPTIK: 169; 27-32
16
Zeinab Mahdian, Saeed Mirzanejhad, Taghi Mohsenpour, Meisam Taghipour (2017) Polarization influence on the backward Raman amplification through chirped pump laser pulse OPTIK: 149; 372-377
17
Mohammad Salehi, Saeed Mirzanejhad (2017) Producing High Intense Attosecond Pulse Train by Interaction of Three-Color Pulse and Overdense Plasma CHINESE PHYSICS LETTERS: 34; 054202-1-4
18
javad babaei, Leonid Gizzi, Pascoal Londrillo, Saeed Mirzanejhad, Tissano Rovelli, Stefano Sinigardi, Giorgio Turchetti (2017) Rise time of proton cut-off energy in 2D and 3D PIC simulations PHYSICS OF PLASMAS: 24; 043106-1-8
19
20
Amin Ghadi, Saeed Mirzanejhad (2016) All-Optical Reconfigurable-Tunable 1×N Power Splitter Using Soliton Breakup international journal of optics and photonics: 10; 19-29
21
Saeed Mirzanejhad, javad babaei, Rashid Nasrollahpour (2016) Electron sheath dynamic in the laser–foil interaction LASER AND PARTICLE BEAMS: 34; 440–446
22
Ershad Sadeghi Toosi, Saeed Mirzanejhad, Davoud Dorranian (2016) Bubble structure in laser wake-field acceleration LASER AND PARTICLE BEAMS: 34; 193-201
23
Saeed Mirzanejhad, Meisam Taghipour (2016) General principles for reflection of laser pulse from a relativistic uniformly-moving mirror OPTIK: 127; 2914–2919
24
farshad Sohbaztadeh Lonbar, reza safari, gholamreza etaati, eskandar asadi, Saeed Mirzanejhad, hanieh bagheri, mohammad taghi Hosseinnejad, omid samadi (2016) Characterization of diamond-like carbon thin film synthesized by RF atmospheric pressure plasma Ar/CH 4 jet SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES: 89; 231–241
25
farshad Sohbaztadeh Lonbar, Saeed Mirzanejhad, hojatollah shokri, mayssam nikpour (2016) Inactivation of Aspergillus flavus spores in a sealed package by cold plasma streamers, Journal of theoretical and applied physics Journal of Theoretical and Applied Physics: 10; 99-106
26
maedeh ghasemi, farshad Sohbaztadeh Lonbar, Saeed Mirzanejhad (2015) Surface modification of Raw and Frit glazes by non-thermal helium plasma jet Journal of Theoretical and Applied Physics: 9; 177-183
27
Saeed Mirzanejhad, farshad Sohbaztadeh Lonbar, Atefeh joulaei, javad babaei, khadijeh shahabei (2015) Optimization of laser acceleration of protons from mixed structure nanotarget LASER AND PARTICLE BEAMS: 33; 339-346
28
Amin Ghadi, Saeed Mirzanejhad (2015) Two-photon absorption effect on semiconductor microring resonators OPTIK: 126; 1645–1649
29
فرشاد صحبت زاده لنبر، اباصلت حسین زاده کلاگر، سعید میرزانژاد، سمانه مطلبی، معصومه فرهادی، سید محسن مرتضوی، آزاده ولی نتایج عمران، مولود باقری، حامد معماریانی (1392) طراحی و ساخت جت پلاسمای سه گانه سرد فشار اتمسفری و بکارگیری آن در استریلیزاسیون Iranian Journal of Physics Research: 13(4); 363-374
30
Amin Ghadi, Saeed Mirzanejhad (2014) Resonance shift induced by free carriers of a silicon resonator of quadrangular shape JOURNAL OF MODERN OPTICS: 61; 344-350
31
farshad Sohbaztadeh Lonbar, Saeed Mirzanejhad, maedeh ghasemi, mahsa talebzadeh (2013) Characterization of a non-thermal plasma torch in streamer mode and its effect on polyvinyl chloride and silicone rubber surfaces JOURNAL OF ELECTROSTATICS: 71; 875–881
32
farshad Sohbaztadeh Lonbar, Saeed Mirzanejhad, mahboubeh ghalandari (2013) The effect of preformed plasma strings on the propagation of ultra-short laser pulse in air OPTIK: 124; 213– 218
مقاله ارائه‌شده
1
وحید نجاری، سعید میرزانژاد، امین قادی (1400) سنسور ضریب شکست پلاسمونیک شامل موجبر و چهار دندانه بر پایه تشدیدهای فانو هشتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران¡ بابلسر
2
سیده زهرا اکبرزاده، امین قادی، سعید میرزانژاد (1399) مطالعه و بررسی ضخامت، ثابت دی‎الکتریک، تعداد تناوب، بر سیستم های چند لایه ای بدون انعکاس بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران سیزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران¡ زاهدان
3
محمد یوسف قره داشلی، امین قادی، سعید میرزانژاد (1399) طراحی نانو فیلتر پلاسمونی با استفاده از یک موجبر شیاردار و چهار کاواک جفت شده بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران سیزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران¡ زاهدان
4
محمد یوسف قره داشلی، امین قادی، سعید میرزانژاد (1399) مطالعه و طراحی نانو سوئیچ‎های تمام نوری 2×2 بر پایه موجبرهای نانو پلاسمونیکی فلز- دی‎الکتریک- فلز کنفرانس فیزیک ایران 1399، ایران¡ کرمانشاه
5
سمانه مهربانی، سعید میرزانژاد، امین قادی (1398) شتاب لیزر دی الکتریک (DLA) در توری با دوره تناوب ناهمگن هفمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران¡ شاهرود
6
فاطمه نوراللهی فومشی، سعید میرزانژاد (1398) بررسی کیفیت بسته یونی در برهمکنش لیزر با پلاسمای ناهمگن با چگالی نزدیک بحرانی هفمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران¡ شاهرود
7
پروین ورمزیار، سعید میرزانژاد، اشتفان کرافت، هانس-پتر اشلینفوگت، اولریچ شغم، کارل چایل (1398) شتاب پروتون و یون های کربن در برهم کنش اهداف جامد با پرتو لیزری دراکو هفمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران¡ شاهرود
8
پروین ورمزیار، سعید میرزانژاد، تقی محسن پور (1398) اثر قطبش لیزر در برهم کنش لیزر های کوتاه پرشدت با خوشه های فلزی هفمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران¡ شاهرود
9
سعید میرزانژاد، فرشاد صحبت زاده لنبر، فاطمه شمس (1398) کاواک نسبیتی در میدان عقبه لیزری غیرخطی هفمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران¡ شاهرود
10
فاطمه نوراللهی فومشی، سعید میرزانژاد، تقی محسن پور (1397) بررسی کیفیت شتاب بسته یونی در گرداب مغناطیسی در برهم کنش پالس لیزر پرشدت با پلاسمای نزدیک بحرانی ناهمگن ششمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران¡ قزوین
11
سیده فاطمه سیدی، سعید میرزانژاد، امین قادی (1397) تحلیل اپتیکی جذب پرتو لیزر پرتوان از سطح پلاسما با ساختار میکرومتری مثلثی ششمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران¡ قزوین
12
غزاله داداشی، سعید میرزانژاد، فرشاد صحبت زاده لنبر (1396) بهینه سازی تزریق الکترون در شتاب میدان عقبه لیزری کنفرانس فیریک ایران، یزد- 1396، ایران¡ یزد
13
آزاده شریف زاده، سعید میرزانژاد، امین قادی، فرشاد صحبت زاده لنبر (1395) بررسی عددی تمرکز باریکه الکترونی توسط الکترودها در چشمه کاتد حفره دار بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و نهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
میثم تقی پور، سعید میرزانژاد، فرشاد صحبت زاده لنبر (1397) بهینه سازی کیفیت پرتو الکترونی شتاب داده شده توسط میدان عقبه در رژیم حبابی
2
فهیم شافعی، امین قادی، فرشاد صحبت زاده لنبر، سعید میرزانژاد (1397) بررسی و مشخصه یابی پلاسمای اتمسفری برای کاربرد در درماتولوژی
3
مصطفی مهدی پور، فرشاد صحبت زاده لنبر، سعید میرزانژاد، محمود ذبیح پور (1397) بررسی پارامترهای پلاسمای برخوردی در برهم کنش با سیال متحرک خنثی
4
ایمان حاجی زاده چناری، فرشاد صحبت زاده لنبر، سعید میرزانژاد (1396) بررسی پلاسمای فشار اتمسفری بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی زعفران
5
فائزه کاشی سرخی، فرشاد صحبت زاده لنبر، سعید میرزانژاد، سودابه نوری جویباری (1396) طراحی و ساخت روشنایی میکروپلاسمایی
6
علیرضا شریفی، فرشاد صحبت زاده لنبر، سعید میرزانژاد (1396) تبخیر مایعات توسط موج مکانیکی و تولید پلاسمای سرد بخار مایع در حضور گاز آرگون
7
غزاله داداشی، سعید میرزانژاد، فرشاد صحبت زاده لنبر (1396) شتاب الکترون در رژیم میدان عقبه لیزری چند مرحله ای
8
محمود یعقوبیان، فرشاد صحبت زاده لنبر، سعید میرزانژاد (1394) بررسی ویژگی های الکتریکی انتقال پلاسما از یک دسته لوله ی مویین
9
حسین آکو، فرشاد صحبت زاده لنبر، سعید میرزانژاد (1390) بررسی شتاب ذرات باردار در روش لیزر چرپ فمتوثانیه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!