20 بهمن 1401
سعيد ميرزانژاد

سعید میرزانژاد

مرتبه علمی: استاد
نشانی: مازندران-بابلسر-دانشگاه مازندران-دانشکده علوم پایه-گروه فیزیک اتمی و مولکولی-کد پستی 95447-47416
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و مولکولی (برهمکنش لیزر-پلاسما)
تلفن: 09111126004
دانشکده: دانشکده علوم پایه

چکیده

در این مقاله ساخت جت پلاسمای سرد سه گانه فشار اتمسفری از گاز های آرگون، هوا، اکسیژن و نیتروژن گزارش می شود و هم چنین اثر باکتری کشی آن بر روی باکتری های گرم منفی و مثبت مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور یک ساختار طولی برای الکترودها انتخاب شد، تا طول جت پلاسما افزایش یابد. خصوصیات الکتریکی، بیشینه طول جت، وابستگی طول جت به ولتاژ اعمالی و سرعت شارش گاز، غلظت گونه های فعال شیمیایی مانند ازن، اکسیژن اتمی و ترکیبات NOx و هیدروکسیل، بوسیله بیناب نمایی گسیل نوری، اندازه گیری شد. مشاهدات ما نشان داد که غلظت های اکسیژن اتمی و ازن در جت پلاسمای سه گانه بیشتر از جت تکی است. همچنین از این جت پلاسما، در استریلیزاسیون سطوح جامد و مایع برای زدودن باکتری های گرم- منفی و گرم- مثبت Escherichia coli و Streptococcus pyogenes استفاده شد و نتایج نشان دادند که دستگاه جت سه گانه در کشتن باکتری ها بسیار موثر است