20 بهمن 1401
سعيد ميرزانژاد

سعید میرزانژاد

مرتبه علمی: استاد
نشانی: مازندران-بابلسر-دانشگاه مازندران-دانشکده علوم پایه-گروه فیزیک اتمی و مولکولی-کد پستی 95447-47416
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و مولکولی (برهمکنش لیزر-پلاسما)
تلفن: 09111126004
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ویژگی های الکتریکی انتقال پلاسما از یک دسته لوله ی مویین
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
واژگان کلیدی: پلاسمای فشار اتمسفری، تخلیه ی سد دی الکتریک، انتقال پلاسما
پژوهشگران محمود یعقوبیان (دانشجو) ، فرشاد صحبت زاده لنبر (استاد راهنما) ، سعید میرزانژاد (استاد مشاور)

چکیده

در این پژوهش به بررسی خواص الکتریکی پلاسمای عبوری از یک دسته لوله یشیشه ایپرداخته شد. سیستم تولیدکننده ی پلاسما شامل یک منبع تغذیه یتولیدکننده ی ولتاژ بالا، با شکل موج دندانه اره ایمی باشد. این ولتاژ با اعمال به یک الکترود قدرت که در داخل لوله شیشه ای با قطر خارجی 4 میلی متر و ضخامت 8/0 میلی مترقرارگرفته است باعث شکست گاز هلیوم عبوری از داخل لوله با نرخ شارش SCCM 725 می شود.با اندازه گیری جریان پلاسما، سرعت ، بار، چگالی و توان پلاسما برای سه نوع چیدمان مختلف تک لوله، چهار لوله ی مستقل و چهار لوله یترکیب شده بررسی شد. سرعت پلاسما از مرتبه ی1-km/s 10 اندازه گرفته شد و بار شارش شده در هر دوره تناوب برای هر سه سیستم از مرتبه ی نانو کولن می باشد. توان منتقل شده به زمین توسط پلاسما از مرتبه ی مایکرو وات و میلی وات به ترتیب برای سیستم تک لوله و چند لولهاندازه گرفته شد. به منظور شناخت پارامترهای پلاسمادر سیستم تک لوله ای،از پلاسمای عبوریدر داخل لوله و منتشر شده در هوا طیف سنجی انجام گرفت و تأثیرات ناخالصی داخل لوله موردبحث و بررسی قرار گرفت.