28 شهریور 1399

رز فولادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 011-35302000
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
رز فولادی (1397) اثر کینزیوتیپ بر ثبات دینامیک مفصل مچ پا پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: دوره 14 شماره 28; 253-264
2
Athena Enderami, rose fouladi, Seyed Hamzeh Hosseini (2018) First-episode psychosis as the initial presentation of multiple sclerosis: a case report International Medical Case Reports Journal: 11; 73- 76
3
رز فولادی، رضا رجبی، هومن مینو نژاد، منصور اسلامی (1396) پارگی عضله همسترینگ مقدمه ای برای آسیب های بیومکانیکی زانو در ورزشکاران، مطالعه مروری طب توانبخشی: 6; 274-285
مقاله ارائه‌شده
1
rose fouladi, Reza Rajabi, Hooman Minoonejad, Mansour Eslami (2019) KNEE JOINT DYNAMIC CHANGES IN SAGITTAL PLANE AT SINGLE LEG JUMP-LANDING TASK AFTER HAMSTRING STRAIN INJURY world congress of physiotherapy, Swiss, Geneva
2
rose fouladi, Reza Rajabi, Hooman Minoonejad, Mansour Eslami (2018) knee joint kinetic evaluation in athletes with previous hamstring injury at single leg jump landing task first Eurasian sport sciences congress, Iran, Tabriz
3
rose fouladi (2018) ankle kinesio taping role on dynamic postural stability , IRAN, TABRIZ
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!