19 خرداد 1402
سيد هادي ناصري

سید هادی ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات
تلفن: 01135302472
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Salim Bavandi, Seyed Hadi Nasseri (2022) A hybrid fuzzy stochastic model for fractional multi-commodity network flow problems International Journal of Mathematics in Operational Research: 22; 195-215
2
Malihe Niksirat, Seyed Hadi Nasseri (2022) KNAPSACK PROBLEM IN FUZZY NATURE DIFFERENT MODELS BASED ON CREDIBILITY RANKING METHOD Yugoslav Journal of Operations Research: 32; 203-218
3
Fariba Godarizan, Ajith Abraham, Peyman Ghasemi, Maria De Mascolo, Seyed Hadi Nasseri (2021) Designing a green home healthcare network using grey flexible linear programming: heuristic approaches Journal of Computational Design and Engineering: 8; 1468–1498
4
amir hosein Nafei, Amir Javadpour, Seyed Hadi Nasseri, Wun Yuan (2021) Optimized score functionandits application in group multiattribute decision making based on fuzzy neutrosophic sets International Journal of Intelligent Systems: 36; 1-22
5
مرتضی گلی، سید هادی ناصری، مهرداد غزنوی (1400) ارائه یک رویکردجدیدبرای حل مساله برنامه ریزی خطی فازی شهودی با پارامترهای نامتقارن نامتقارن تصمیم گیری و تحقیق در عملیات: 6; 75-96
6
Seyed Hadi Nasseri, Jose Louice Verdegay, Faranak mahmoudi (2021) A New Method to Solve Fuzzy Interval Flexible Linear Programming Using a Multi-Objective Approach Fuzzy Information and Engineering: 13; 248–265
7
Fariba Godarizan, Davood Shishebori, Seyed Hadi Nasseri, Faridreza Dadvar (2021) A BI-OBJECTIVE PRODUCTION-DISTRIBUTION PROBLEM IN A SUPPLY CHAIN NETWORK UNDER GREY FLEXIBLE CONDITIONS RIRO Journal of Operations Research: 55; 1287-1316
8
Seyed Hadi Nasseri, Salim Bavandi (2021) A Fractile Model for Stochastic Interval Linear Programming Problems journal of optimization in industrial engineering: 14; 121-131
9
morteza goli, Seyed Hadi Nasseri (2020) Extension of Duality Results and a Dual Simplex Method for Linear Programming Problems With Intuitionistic Fuzzy Variables Fuzzy Information and Engineering: 12; 392-411
10
behdad asadi, Seyed Hadi Nasseri, farhad Hosseinzadeh Lotfi (2020) Cross-inefficiency with the Variable Returns to Scale in DEA international journal of industrial mathematics: 12; 345-355
11
davood Darvishi salokolaei, Seyed Hadi Nasseri (2020) A dual simplex method for grey linear programming problems based on duality results Grey Systems: Theory and Application: 10; 145-157
12
Hamid Kiaee, Reza Kazemi Matin, Seyed Hadi Nasseri (2020) Production trade-offs and weight restrictions in two-stage network data envelopment analysis International Journal of Applied Decision Sciences: 13; 21-45
13
سید هادی ناصری، سحر چیتگر (1399) یک روش جدید بزای حل مدل های بهینه سازی تصادفی چندهدفی با محدودیت های شانسی مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن: 66; 63-79
14
Sanaz Rivaz, Seyed Hadi Nasseri, Mobina ZiaSeraji (2020) A Fuzzy Goal Programming Approach to Multi-objective Transportation Problems Fuzzy Information and Engineering: 2; 139-149
15
ملیحه نیک سیرت، سید هادی ناصری (1399) پیش بینی تعداد موارد مبتلا و مرگ ومیر ناشی از بیماری کرونا با استفاده از شبکه های عصبی-فازی تصمیم گیری و تحقیق در عملیات: 4; 414-425
16
17
قربانعلی رمضان نیا کشتلی، سید هادی ناصری (1399) مسایل برنامه ریزی آرمانی چندانتخابی اصلاح شده فازی انعطاف پذیر مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن: 64; 139-155
18
Farzane khalili goodarzi, Seyed Hadi Nasseri, Nemat allah Taghinezhad (2020) A new interactive approach for solving fully fuzzy mixed integer linear programming Yugoslav Journal of Operations Research: 30; 71-89
19
سید هادی ناصری، بابک خبیری (1398) مساله حمل و نقل خاکستری در محیط فازی مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن: 16; 111-122
20
Seyed Hadi Nasseri, Faranak mahmoudi (2019) A new approach to solve fully fuzzy linear programming problem Journal of Applied Research on Industrial Engineering: Vol. 6, No. 2; 139–149
21
Ali Ebrahimnejad, Madjid Tavana, Seyed Hadi Nasseri, omid gholami (2019) A New Method for Solving Dual DEA Problems with Fuzzy Stochastic Data International Journal of Information Technology and Decision Making: 18; 147-170
22
Seyed Hadi Nasseri, Hamid Kiaee (2019) The New Neutral Secondary Goal based on Ideal DMU Evaluation in Cross-Efficiency پژوهش در ورزش تربیتی: Vol. 12, No. 4; 509-530
23
Seyed Hadi Nasseri, Hamid Kiaee (2019) Ranking of efficient units on the basis of distance from virtual ideal and anti-ideal units International Journal of Applied Decision Sciences: Vol.12 No.4; 361-374
24
Seyed Hadi Nasseri, Faranak mahmoudi (2019) A new approach to solving fully fuzzy linear programming problems using the MOLP problem International Journal of Applied Optimization Studies: Volume 02, Issue 03; 65-72
25
Ali Ramzannia keshteli, Seyed Hadi Nasseri (2019) Solving Flexible Fuzzy Multi-Objective Linear Programming Problems: Feasibility and Efficiency Concept of Solutions punjab university journal of mathematics: 6; 19-31
26
Seyed Hadi Nasseri, Hadi Zavieh (2019) A new solving approach for fuzzy multi-objective programming problem in uncertainty conditions by using semi-infinite linear programming International Journal of Applied Operational Rresearch: Vol. 9, No. 1; 41-46
27
Seyed Hadi Nasseri, Ali Ramzannia keshteli (2018) A goal programming approach for fuzzy flexible linear programming problems Iranian Journal of Operations Research: 9; 1-28
28
Seyed Hadi Nasseri, Hamid Kiaee (2018) Allocation of Weights Using Simultaneous Optimization of Inputs and Outputs' Contribution in Cross-efficiency Evaluation of DEA Yugoslav Journal of Operations Research: 28; 521-538
29
Seyed Hadi Nasseri, Hadi Zavieh (2018) A Multi-objective Method for Solving Fuzzy Linear Programming Based on Semi-infinite Model Fuzzy Information and Engineering: 10(1); 91-98
30
Seyed Hadi Nasseri, Ali Ebrahimnejad, omid gholami (2018) Fuzzy Stochastic Data Envelopment Analysis with Undesirable Outputs and its Application to Banking Industry International Journal of Fuzzy Systems: 2; 534–548
31
Seyed Hadi Nasseri, Zahra Saeidi (2018) A new method for Solving Semi Fully Fuzzy Linear Programming Problems International Journal of Applied Optimization Studies: 1; 39-48
32
سید هادی ناصری، ام کلثوم خزایی کوه پر (1397) یک رویکرد پارامتری برای حل مسأله برنامه ریزی چندهدفه کسری خطی فازی پژوهش های نوین در ریاضی: دوره 4، شماره 14; 87-102
33
Davoud Davishi Selokolaei, sifeng Liu, Seyed Hadi Nasseri (2018) A new approach in animal diet using grey system theory Grey Systems: Theory and Application: 2; 167-180
34
Seyed Hadi Nasseri, davood Darvishi salokolaei (2018) Planning livestock diet with fuzzy requirement Journal of Information and Optimization Sciences: Volume 39, Issue 7; 1527-1545
35
Seyed Hadi Nasseri, Salim Bavandi (2018) Amelioration of Verdegays̕ Approach for Fuzzy Linear Programs with Stochastic Parameters پژوهش در ورزش تربیتی: 1; 71-89
36
Seyed Hadi Nasseri, nemataollah taghi-nezhad, Ali Ebrahimnejad (2017) a note on ranking fuzzy numbers with an area method using circumcenter of centroids Fuzzy Information and Engineering: 9; 259-268
37
Seyed Hadi Nasseri, Marzieh Mortezania, Seyedeh Maedeh Mirmohseni (2017) A New Method for Solving Fully Fuzzy Multi Objective Supplier Selection Problem international journal of research in industrial engineering: Vol. 6, No. 3; 214-227
38
Seyed Hadi Nasseri, Hadi Zavieh, Seyedeh Maedeh Mirmohseni (2017) A Generalized Model for Fuzzy Linear Programs with Trapezoidal Fuzzy Numbers Journal of Applied Research on Industrial Engineering: 1; 24-38
39
Seyedeh Maedeh Mirmohseni, Seyed Hadi Nasseri, mohammad hosein khaviari (2017) A New Fuzzy Hybrid Dynamic Programming for Scheduling Weighted Jobs on Single Machine Journal of Applied Research on Industrial Engineering: Vol. 4, No. 2; 97-115
40
Seyedeh Maedeh Mirmohseni, Seyed Hadi Nasseri (2017) A Fuzzy Multi-Objective Model for a Project Management Problem Iranian Journal of Optimization: 9; 107-117
41
Salim Bavandi, Seyed Hadi Nasseri (2017) A Stochastic Model for Water Resources Management Iranian Journal of Optimization: 1; 1-7
42
Zahra Alizadeh, Mohammad Mahdi Paydar, Seyed Hadi Nasseri, Iraj Mahdavi (2017) A meta-heuristic approach supported by NSGA-II for the design and plan of supply chain networks considering new product development journal of industrial engineering international: 13; 1–15
43
Seyed Hadi Nasseri, davood Darvishi salokolaei, Allah Bakhsh Yazdani Cherati (2017) A New Approach for Solving Grey Assignment Problems Optimal Control Applications and Methods: 2; 15-28
44
Seyed Hadi Nasseri, Salim Bavandi (2017) A Suggested Approach for Stochastic Interval-Valued Linear Fractional Programming problem International Journal of Applied Operational Rresearch: 7(1); 87-95
45
Seyed Hadi Nasseri, davood Darvishi salokolaei (2016) Animal Diet Formulation with Floating Price Iranian Journal of Operations Research: Volume 8, Issue 2; 101-110
46
Elham Darban jafari, roghaye chameh, Seyed Hadi Nasseri (2016) Revisit ordering on L-R fuzzy numbers and its application in fuzzy mathematical programming Journal of New Researches in Mathematics: --; 155-162
47
Zahra Alizadeh, Seyed Hadi Nasseri, Iraj Mahdavi (2016) A genetic algorithm for supply chain configuration with new product development COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING: -; 440–454
48
Seyed Hadi Nasseri, Hamid Kiaee (2016) Cross-Efficiency Evaluation by the Use of Ideal and Anti-Ideal Virtual DMUs’ Assessment in DEA International Journal of Applied Operational Rresearch: 6; 69-79
49
Zahra Alizadeh, Seyed Hadi Nasseri, Iraj Mahdavi, Mohammad Mahdi Paydar (2016) A fuzzy stochastic multi-objective optimization model to configure a supply chain considering new product development APPLIED MATHEMATICAL MODELLING: Volume 40, Issues 17–18; 7545-7570
50
سید هادی ناصری، امید غلامی، علی ابراهیم نژاد، مهدی فلاح (1395) یک رویکرد جدید مبتنی بر آلفا برشها برای حل مدل تحلیل پوششی دادهها با ورودیها و خروجیهای تصادفی فازی پژوهش های نوین در ریاضی: -; 61-70
51
سید هادی ناصری، داود درویشی سلوکلایی (1394) مدلسازی جیره دام در شرایط عدم قطعیت با استفاده از رویکرد سیستم های خاکستری مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن: 4; 29-45
52
Seyed Hadi Nasseri, Allah Bakhsh Yazdani Cherati, davood Darvishi salokolaei (2016) A Primal Simplex Algorithm for Solving Linear Programming Problem with Grey Cost Coefficients Journal of New Researches in Mathematics: 1; 115-135
53
Seyed Hadi Nasseri, Iraj Mahdavi, Zahra Alizadeh, Raheleh Nourifar (2015) A fuzzy mathematical multi-period multi-echelon supply chain model based on extension principle Annals of the University of Craiova, Mathematics and Computer Science Series: 42; 384-401
54
Seyed Hadi Nasseri, Iraj Mahdavi, Zahra Alizadeh, Raheleh Nourpour (2015) A fuzzy mathematical multi period multi echelon supply chain model Annals of the University of Craiova, Mathematics and Computer Science Series: 42; 384-401
55
نعمت اله تقی نژاد، سید هادی ناصری، فرزانه خلیلی گودرزی، فاطمه طالشیان جلودار (1394) ارائه زمانبندی واکنشی برای مسأله کارگاه باز با تمرکز بر موعد تحویل کارها مدیریت تولید و عملیات: دوره ششم، شماره (2) ،پیاپی(11); 95-112
56
Seyed Hadi Nasseri (2015) A New Approach to Solve Fully Fuzzy Linear Programming with Trapezoidal Numbers Using Conversion Functions Journal of New Researches in Mathematics: -; 19-28
57
Seyed Hadi Nasseri, om kolsom khazaee kohpar (2015) Pareto-optimal solutions in multi-objective linear programming with fuzzy numbers Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics: -; 2714-2721
مقاله ارائه‌شده
1
سید هادی ناصری، فرنوش رنگریز، زهره اکبری (1400) رویکرد بهینه سازی چند هدفه تعاملی با استفاده از مفهوم مطلوبیت اولین کنفرانس ملی بهینه سازی و روش های نوین حل مساله، ایران¡ همدان
2
گوهر شکوری، سید هادی ناصری (1399) یک روش جدید پارامتری برای حل مدل حمل و نقل فازی اولین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضی و روش های محاسباتی در علوم و مهندسی، ایران¡ سمنان
3
سید هادی ناصری، مبینا ضیا سراجی (1399) رویکرد مدل سازی فازی در مساله حمل و نقل چندهدفه سومین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی، ایران¡ سمنان
4
فاطمه زهرا طاهری، سید هادی ناصری، داوود درویشی سلوکلایی (1399) رویکرد مدل سازی فازی در مساله جیره خوراکی دام و طیور سومین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی، ایران¡ سمنان
5
Seyed Hadi Nasseri, samira mansoury (2021) A fuzzy flexible linear programming model for formulation of the animal diet problem The 3rd National Conference on Fuzzy Management and Systems, Iran, Semnan
6
گوهر شکوری، سید هادی ناصری (1399) یک روش جدید پارامتری برای حل مدل برنامه ریزی حمل و نقل فازی اولین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضی و روش های محاسباتی در علوم و مهندسی، ایران¡ ایوانکی
7
مائده غلامی، سید هادی ناصری (1399) یک مدل برنامه ریزی آرمانی نرمال شده برای مسئله برنامه ریزی چند هدفه اولین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضی و روش های محاسباتی در علوم و مهندسی، ایران¡ ایوانکی
8
قربانعلی رمضان نیا کشتلی، سید هادی ناصری (1398) مساله برنامه ریزی آرمانی چندانتخابی چند نسبتی دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ایران¡ بابلسر
9
gorbanali ramzannia keeshteli, Seyed Hadi Nasseri (2019) Goal programming approach for Flexible Fuzzy Multi-objective linear programming problems 12th international conference of iranian operations research, Iran, Bobaolsar
10
meisam ranjbar, Zohreh Akbari, Seyed Hadi Nasseri (2019) Solving Fuzzy Linear Programming Problem by Interior Point Method 12th international conference of iranian operations research, Iran, Bobaolsar
11
Seyed Hadi Nasseri, mahjoobe mahmoudi (2019) On solving interval flexible linear programming with fuzzy objective function The 9th International conference on fuzzy information and engineering, Iran, Kish
12
mahjoobe mahmoudi, Seyed Hadi Nasseri (2019) A new approach to solve flexible linear programming with interval coefficients matrix The 9th International conference on fuzzy information and engineering, Iran, Kish
13
mahjoobe mahmoudi, Seyed Hadi Nasseri, Salim Bavandi (2019) An Amelioration Approach for Fuzzy Flexible Linear Programs with Interval Parameters The 9th International conference on fuzzy information and engineering, Iran, Kish
14
samira mansoury, Seyed Hadi Nasseri (2019) A novel concept of feasibility of the solution in fuzzy linear programming The 9th International conference on fuzzy information and engineering, Iran, Kish
15
behdad asadi, Seyed Hadi Nasseri, farhad Hosseinzadeh Lotfi (2019) Cross-efficiency with variable returns to scale from a different perspective in DEA The 9th International conference on fuzzy information and engineering, Iran, Kish
16
Ali Reza kolagar Astani, Seyed Hadi Nasseri (2019) A fuzzy approach to the sustainable Supply Chain management The 9th International conference on fuzzy information and engineering, Iran, Kish
17
Ali Reza kolagar Astani, Seyed Hadi Nasseri (2019) A two-level supply chain model under Fuzziness conditions The 9th International conference on fuzzy information and engineering, Iran, Kish
18
Salim Bavandi, Seyed Hadi Nasseri, Chefi Triki (2019) Optimal Decision Making in Fuzzy Stochastic Hybrid Uncertainty Environments and Their Application in Transportation Problems The 9th International conference on fuzzy information and engineering, Iran, Kish
19
سید هادی ناصری، مهجوبه محمودی (1397) یک رویکرد پارامتری برای حل مسایل بهینه سازی فازی انعطاف پذیر باضرایب هدف بازه ای اولین کنفرانس ملی مدلسازی در علم، فناوری و سیستم های هوشمند، ایران¡ بهشهر
20
میثم رنجبر، زهره اکبری، سید هادی ناصری (1397) الگوریتم همگرای گرادیان مزدوج برای بهینه سازی نامقید در مقیاس بزرگ اولین کنفرانس ملی مدلسازی در علم، فناوری و سیستم های هوشمند، ایران¡ بهشهر
21
Seyed Hadi Nasseri (2018) A multi parametric approach for the flexible fuzzy mathematical model the ninth conference on fuzzy information and engineering satellite, china, foshan
22
Seyed Hadi Nasseri, morteza goli (2018) On solving fully intuitionistic fuzzy linear programming problem --, iran, Kermanshah
23
سید هادی ناصری، قربانعلی رمضان نیا کشتلی (1397) برنامه ریزی آرمانی چند انتخابی اصلاح شده بامجموعه قیود فازی انعطاف پذیر یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ایران¡ کرمانشاه
24
Seyed Hadi Nasseri, Salim Bavandi (2018) On Solving Flexible Linear Programming with Random Coefficients --, iran, Kermanshah
25
سید هادی ناصری، مهجوبه محمودی (1397) یک رویکرد پارامتری برای حل مساله برنامه ریزی خطی انعطاف پذیر بازه ای یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ایران¡ کرمانشاه
26
سید هادی ناصری، سلیم باوندی (1396) یک رویکرد پیشنهادی برای حل مسایل برنامه ریزی خطی تصادفی فازی چندهدفه با احتمال فازی ششمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران، ایران¡ کرمان
27
Seyed Hadi Nasseri, morteza goli, Salim Bavandi (2018) An Approach for Solving Linear Programming Problem with Intuitionistic Fuzzy Objective Coefficient 6th Iranian joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems, Iran, Kerman
28
سید هادی ناصری، مهجوبه محمودی (1396) ارائه یک روش حل برای مساله های برنامه ریزی خطی تماما فازی با استفاده از مساله بهینه سازی چند هدفه دهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ایران¡ بابلسر
29
مهجوبه محمودی، سید هادی ناصری (1396) ضعف الگوریتم حل مساله های برنامه ریزی خطی تماما فازی با استفاده از مساله MOLP دهمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران، ایران¡ بابلسر
30
Seyed Hadi Nasseri, Salim Bavandi (2017) Fuzzy mathematical programming approach for solving multi objective fuzzy stochastic programming problem International Conference of Iranian Operations Research, Iran, Babolsar
31
سید هادی ناصری، سلیم باوندی (1396) ارائه یک مدل برنامه ریزی آرمانی در شرایط عدم قطعیت دهمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران، ایران¡ بابلسر
32
سید هادی ناصری، داود درویشی سلوکلایی (1396) نظریه سیستم های خاکستری رویکردی نوین در محیط عدم قطعیت دهمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران، ایران¡ بابلسر
33
Seyed Hadi Nasseri, Salim Bavandi (2017) A expectation model for solving random interval linear programming problems 13th International Conference on Industrial Engineering (IIEC 2017), Iran, Babolsar
34
سید هادی ناصری، سلیم باوندی (1395) رویکردی از برنامه ریزی فازی برای مسائل برنامه ریزی خطی تصادفی چند هدفه سومین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در تحقیق در عملیات، ایران¡ بابلسر
35
Seyed Hadi Nasseri (2016) A new approach of fuzzy ordering for solving fuzzy mathematical programming International Conference of Mathematics and Decision science, chaina, Guangzhou
36
Seyed Hadi Nasseri, davood Darvishi salokolaei (2016) A new approach for ordering of grey numbers International Conference of Mathematics and Decision science, chaina, Guangzhou
37
سید هادی ناصری، داود درویشی سلوکلایی (1395) برخی نتایج در برنامه ریزی خطی خاکستری هشتمین همایش ملی ریاضی پیامنور با محوریت کاربرد در سایر علوم، ایران¡ -
38
سید هادی ناصری، داود درویشی سلوکلایی (1395) کاربرد رویکرد سیستم های خاکستری در مسایل حمل و نقل نهمین کنفرانس بین المللی انجمن، ایران¡ شیراز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
سید هادی ناصری، سلیم باوندی (1401) جریان در شبکه ها در شرایط فازی شابک:978-3-319-41618-2
2
Seyed Hadi Nasseri, Ali Ebrahimnejad, Bing-Yuan Cao (2019) Fuzzy Linear Programming: Solution Techniques and Applications ISBN: 978-3-030-17421-7
3
سید هادی ناصری، داود درویشی سلوکلایی (1398) رویکردهای عدم قطعیت با تأکید بر نظریه سیستم های خاکستری شابک:978-622-6506-15-1
4
حسین عطاری، سید هادی ناصری (1396) برنامه ریزی خطی و الگوریتم های شبکه های ارتباطی شابک:9786006545967
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!