20 بهمن 1401
سيد هادي ناصري

سید هادی ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات
تلفن: 01135302472
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان مسايل برنامه ريزي آرماني چندانتخابي اصلاح شده فازي انعطاف پذير
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
برنامه ریزی چندهدفه خطی، برنامه ریزی آرمانی خطی چند پارامتری، برنامه ریزی آرمانی چندانتخابی اصلاح شده فازی انعطاف پذیر.
مجله مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن
شناسه DOI
پژوهشگران قربانعلی رمضان نیا کشتلی (نفر اول) ، سید هادی ناصری (نفر دوم)

چکیده

رنامه ریزی آرمانی خطی یکی از تکنیک های مهم برای حل مسایل برنامه ریزی خطی چندهدفه می باشد که برای هر هدف (آرمان) یک سطح آرزو توسط تصمیم گیرنده در نظر گرفته می شود. در برنامه ریزی آرمانی اگر چند سطح آرزوی گسسته، برای آرمان ها درنظر گرفته شود، بحث برنامه ریزی آرمانی چندانتخابی مطرح می شود که اولین بار توسط چانگ در سال (2007) ارایه شد. چانگ در سال (2008) نوعی دیگر از برنامه ریزی آرمانی چندانتخابی به نام برنامه ریزی آرمانی چندانتخابی اصلاح شده که سطح آرزوی آرمان های آن، یک بازه بسته می باشد را مطرح نمود که ممکن است ابتدای بازه یا انتهای بازه از اهمیت خاصی برخوردار باشند. اولین مقاله چندانتخابی فازی باسطح آرزوی فازی مثلثی توسط بانکیان و همکاران در سال (2012) ارایه شد. در این مقاله مدل هایی جدید ازمسایل برنامه ریزی آرمانی چندانتخابی اصلاح شده (برنامه ریزی آرمانی چندانتخابی اصلاح شده با قیود فازی انعطاف پذیرو برنامه ریزی آرمانی چندانتخابی اصلاح شده با آرمان های فازی انعطاف پذیر) را مورد بررسی قرار می دهیم و برای حل آنها با استفاده ازروش آلفا - برش و در نظر گرفتن حداقل درجه عضویت های متفاوت برای آرمان ها یا قیدهای فازی انعطاف پذیر، آنها را به برنامه ریزی آرمانی خطی چندپارامتری قطعی تبدیل می کنیم. برای درک بیشتر مثال هایی عددی مطرح می کنیم و با روش های فوق آن ها را حل می کنیم