01 فروردین 1402
مريم مهاجراني

مریم مهاجرانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، کدپستی 95447-47416
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوشیمی
تلفن: 01135302455
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی بیوشیمی ، گیسن ، آلمان (1374 - 1378)
    عنوان رساله: جداسازی گلوبولین پیوند دهنده با گلیکوزیدهای قلبی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mandana Oloub, Rahman Hosseinzadeh, mahmood tajbakhsh, Maryam Mohadjerani (2022) A new fluorescent boronic acid sensor based on carbazole for glucose sensing via aggregation induced emission RSC Advances: 12; 26201-26205
2
Anahita Naeimi, Majid Tafrihi, Maryam Mohadjerani (2022) Antioxidant and cytotoxic potentials of the methanolic extract of Teucrium persicum Boiss. in A-375 melanoma cells avicenna journal of phytomedicine: 12; 185-196
3
مریم مهاجرانی، فاطمه ولی ئیان امیری (1400) تاثیر عصاره متانولی برخی از گیاهان بومی مازندران بر پارامترهای سنتیکی پراکسیداز بروکلی پژوهشهای گیاهی: 34(3); 605-615
4
Mohammad Nemati, Rahman Hosseinzadeh, Maryam Mohadjerani (2021) Colorimetric and fluorimetric chemosensor based on upper rim-functionalized calix [4] arene for selective detection of fluoride ion Spectrochimica Acta - Part A: Molecular Spectroscopy: 245; 118950
5
محسن مظاهری تهرانی، رحمان حسین زاده، مریم مهاجرانی، محمود تاجبخش، صمد نجاد ابراهیمی (1399) ارزیابی فعالیتهای زیست شناختی اسانس و عصاره های صمغ گیاه وشا (Dorma ammoniacum D) پژوهش های تولید گیاهی: 27; 221-225
6
مریم مهاجرانی، آرزو رسولی زاده (1398) اندازه گیری پارامترهای سینتیکی استیل کولین استراز مغز گاو و مهار آنزیم در مجاورت عصاره کوتکوته(Mentha pulegium L) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام: 27; 74-88
7
Mohsen Mazaheritehrani, Rahman Hosseinzadeh, Maryam Mohadjerani, mahmood tajbakhsh, Samad Nejad Ebrahimi (2020) ACETYLCHOLINESTERASE INHIBITORY ACTIVITY OF DOREMA AMMONIACUM GUM EXTRACTS AND MOLECULAR DOCKING STUDIES INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES AND RESEARCH: 11; 637-644
8
Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Elham Hashemi Nasab, Maryam Mohadjerani, farshad Sohbaztadeh Lonbar, Hossein Karami (2020) APPJ discharge effects on human factor VIII:Ag level in healthy and hemophilia A patient Iranian Journal of Science and Technology, Transaction A: Science: 44 (1); 13-19
9
10
11
Maryam Mohadjerani, ُSedigheh Asadollahi (2019) Veronica crista-galli Steven and Veronica persica Poir. as anticancer and antioxidant plants in-vitro trends in phytochemical research: 3; 61-66
12
الهام دشتی مکان، فاطمه رودباری، مریم مهاجرانی، آرمان محمودی اطاقوری، سعید کاووسیان، نسرین حسن زاده، ژیلا زاهدی (1397) ارزیابی خاصیت ضد ویروسی عصاره لعل کوهستان(Oliveria decumbens Vent.) در کنترل ویروس هرپس سیمپلکس نوع یک مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام: 26; 113-125
13
Daryoush Hamidi Alamdari, Malihe Aghasizadeh Sharbaf, Maryam Mohadjerani, Gordon A. Ferns, Amir Avan (2018) Prooxidant-Antioxidant Balance and Antioxidant Properties of Thuja orientalis L : A Potential Therapeutic Approach for Diabetes Mellitus Current molecular pharmacology: 11; 109-112
14
مریم مهاجرانی، افسانه آقایی (1396) بررسی خصوصیات سینتیکی پراکسیداز کدو سبز (Cucurbita pepo) زیست شناسی کاربردی: 30; 225-237
15
16
Maryam Mohadjerani, Alireza Naqinezhad, Malihe Aghasizadeh Sharbaf (2017) Platycladus orientalis extracts with antioxidant activity from north of Iran. journal of genetic resources: 2; 60-66
17
Mohammad Nemati, Rahman Hosseinzadeh, Reza Zadmard, Maryam Mohadjerani (2017) Highly selective colorimetric and fluorescent chemosensor for fluoride based on fluorenone armed calix[4]arene SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL: 241; 690-697
18
سارا اسدی، فاطمه رودباری، مریم مهاجرانی، آرمان محمودی اطاقوری، صادق پورمرادی، سعید کاوسیان، نسرین حسن زاده (1395) ظرفیت مهار رادیکال آزاد و اثر سمیت سلولی عصاره متانولی گیاه Vero بر روی رده سلولی Eremostachys labiosiformis (Popov) Knorring مجله علوم پزشکی خراسان شمالی: (4)8; 633-641
19
Maryam Mohadjerani, Alireza Naqinezhad, Malihe Aghasizadeh Sharbaf (2016) Platycladus orientalis extracts with antioxidant activity from north of Iran journal of genetic resources: 2; 60-66
20
Maryam Mohadjerani, Mina Vosoghi Roodgar (2016) In-vitro Evaluation of Protective Effects on DNA Damage and Antioxidative Activities of Ilex Spinigera Loes. Extracts Iranian Journal of Pharmaceutical Research: 15; 283-292
21
Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Mohammad Javad Haghighatnia, Zahra Amiri, Maryam Mohadjerani, Majid Tafrihi (2016) Microsatellite (SSR) amplification by PCR usually led to polymorphic bands: Evidencewhich shows replication slippage occurs in extendor nascent DNA strands Molecular Biology Research Communications: 5; 167-174
22
Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Mohammad Javad Haghighatnia, Zahra Amiri, Maryam Mohadjerani, Majid Tafrihi (2016) Microsatellite (SSR) amplification by PCR usually led to polymorphic bands: Evidence which shows replication slippage occurs in extend or nascent DNA strands Molecular Biology Research Communications: 5(3); 159-166
23
Rahman Hosseinzadeh, Mohammad Nemati, Reza Zadmard, Maryam Mohadjerani (2016) Amidofluorene-appended lower rim 1,3-diconjugate of calix[4]arene: synthesis, characterization and highly selective sensor for Cu2+ Beilstein Journal of Organic Chemistry: 12; 1749-1757
24
Maryam Mohadjerani, Rahman Hosseinzadeh, Maryam Hosseini (2016) Chemical composition and antibacterial properties of essential oil and fatty acids of different parts of Ligularia persica Boiss avicenna journal of phytomedicine: 6; 357-365
25
Rahman Hosseinzadeh, Maryam Mohadjerani, Mona Pooryousef (2016) A new selective fluorene-based fluorescent internal charge transfer (ICT) sensor for sugar alcohols in aqueous solution ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY: 408; 1901-1908
26
Maryam Mohadjerani, Afsaneh Aghaei (2016) The Effect of Citrus Aurantium, Foeniculum Vulgare and Rosmarinus Officinalis Essential Oils on Peroxidase Activity Medical laboratory Journal: 10; 17-23
27
28
Rahman Hosseinzadeh, Maryam Mohadjerani, Mona Pooryousef (2015) Fluorene-based boronic acids as fluorescent chemosensor for monosaccharides at physiological pH LUMINESCENCE: 30; 549-555
29
Rahman Hosseinzadeh, Maryam Mohadjerani, Mona Pooryousef, Abbas Eslami, Saeed Emami (2015) A new boronic acid fluorescent sensor based on fluorene for monosaccharides at physiological pH SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY: 144; 53-60
30
31
Moslem Mansour Lakouraj, azita Maashsani, RAFIEH-SADAT , NOROUZIAN, Maryam Mohadjerani (2015) Immobilization of Pepsin on Chitosan Magnetic Nanoparticles and Its Application in Deacetylation of Amides JOURNAL OF CARBOHYDRATE CHEMISTRY: 34; 103-119
32
Rahman Hosseinzadeh, Mohammadreza Khadem Abolfazli, Mojtaba Mohseni, Maryam Mohadjerani, Zahar Lasemi (2014) Efficient synthesis and antibacterial activities of some novel 1,2,3-triazoles prepared from propargylic alcohols and benzyl azides JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY: 51; 1298-1305
33
Rahman Hosseinzadeh, Maryam Mohadjerani, Mohammad Javad Ardestanian, Mohammad Reza Naimi-Jamal, Zahar Lasemi (2014) Convenient synthesis of naphthopyrans using montmorillonite K-10 as heterogeneous catalyst JOURNAL OF CHEMICAL SCIENCES: 126; 1081-1089
34
Maryam Mohadjerani (2012) Antioxidant Activity and Total Phenolic Content of Nerium oleander Grown in North of Iran Iranian Journal of Pharmaceutical Research: 11; 1121-1126
مقاله ارائه‌شده
1
Maryam Mohadjerani, Mahin Shaikhniazi (2022) Study on kinetic parameters of L-Asparaginase in the presence of Origanum vulgare alkaloids extract The 17th National Conference and the 2nd International Conference of Biochemistry and Physics, Iran, Rasht
2
Maryam Mohadjerani, Mohammad Mohammadi Firozjaee (2022) Partial purification of Asparaginase from Cairina moschata Duck and its activity in the Presence of Some ions and Compounds of Medicinal plants The First National Conference on Modern Research in Biological Sciences, Iran, Gonbad
3
زهرا قربانی، مریم مهاجرانی (1400) استخراج آنزیم ال آسپاراژیناز از کبد گاو و تاثیر اسانس گیاه نعنا - (Mentha spicata) بر پارامترهای سینتیکی آن اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم زیستی، ایران¡ گنبد
4
مهین شیخ نیازی، مریم مهاجرانی (1400) تعیین پارامترهای بیوشمیایی آنزیم ال-آسپاراژیناز از کبد گاو در حضور عصاره گیاه بادرنجبویه اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم زیستی، ایران¡ گنبد
5
پروانه حاجی پور، مجید تفریحی، مریم مهاجرانی (1400) بررسی اثرات کشندگی سلولی عصاره متانولی گیاه مریم نخودی شیرازی بر سلولهای سرطانی کولورکتال (SW480) اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی، ایران¡ جیرفت
6
شقایق ذبیح الهی، مجید تفریحی، مریم مهاجرانی (1400) بررسی اثرات کشندگی سلولی عصاره متانولی مریم نخودی خزری بر رده سلولی PC-3 اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی، ایران¡ جیرفت
7
پریا تیموری، حورا ایزدی کاهکش، مریم مهاجرانی (1400) بررسی ویژگی های سنتیکی و بیوشیمیایی آلفا آمیلاز و آلفا گلوکوزیداز استخراج شده از حلزون قهوه ای هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، ایران¡ تهران
8
مریم مهاجرانی، محمدحسین آقابراری، فرشته میر محمدرضایی (1399) خالص سازی جزئی آسپاراژیناز از کبد اردک موسکووی بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران¡ سمنان
9
مریم مهاجرانی، پریا تیموری، حورا ایزدی کاهکش، علی طراوتی (1399) مهارآنزیم آلفا آمیلاز و آلفا گلوکوزیداز Caucasotachea lencoranea به وسیله عصاره فلاونوئیدی بابا آدم(Arctium lapa L.) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران¡ سمنان
10
فاطمه ایزدی فرد، مجید تفریحی، مریم مهاجرانی (1399) بررسی میزان ترکیبات فنلی تام، پتانسیل آنتی اکسیدانی وکشندگی سلولی صمغ گیاهFerula gummosa برسلولهایP اولین کنفرانس ملی آنتی اکسیدان های گیاهی، ایران¡ اصفهان
11
آناهیتا نعیمی، مجید تفریحی، مریم مهاجرانی (1399) بررسی اثرات سیتوتوکسیک و آنتی اکسیدانی عصاره متانولی گیاه مریم نخودی شیرازی ( Teucrium )persicumبر سلول های ملانومای سرطانی A-375 اولین کنفرانس ملی آنتی اکسیدان های گیاهی، ایران¡ اصفهان
12
فاطمه نظری، علی طراوتی، مریم مهاجرانی، فاطمه توحیدی (1399) بررسی اثر محافظتی نانوسامانه بربرین-PLGA در برابر استرس اکسیداتیو القا شده با تتراکلریدکربن در موش های صحرایی سومین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری، ایران¡ تهران
13
خضیر الزبیدی، علی طراوتی، فاطمه توحیدی، مریم مهاجرانی (1399) اثرات محافظت کننده کبدی نانوذره کیتوزان/ آلژینات حاوی کاتچین در برابر استرس اکسیداتیو ناشی از آلومینیوم کلرید سومین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری، ایران¡ تهران
14
الهام حاجیان کلاریجانی، مریم مهاجرانی، علی طراوتی (1397) سنجش فعالیت کاتالاز در بافت کبد موشهای تیمار شده با استامینوفن و جلبک اسپیرولینا بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران¡ مراغه
15
ٍElham Hajian Kelarijani, Maryam Mohadjerani, Ali Taravati (2018) Measuring ofcatalase activity in liver tissue of mice treated with acetaminophen and Spirulina alga 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
16
Kiyanoush Bakhshande, Ali Taravati, Maryam Mohadjerani (2018) Immobilization of laccase enzyme on Iron Oxide nanoparticle and determination of its activity 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
17
Kiyanoush Bakhshande, Ali Taravati, Maryam Mohadjerani (2018) Synthesis of magnetic carboxymethyl cellulose nanoparticle for immobilization of Laccase enzyme 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
18
بشری محمدی احمدوندی، ملیحه سادات عطری، مریم مهاجرانی (1397) مهار آنزیم اوره آز به وسیله ترکیب شیمیایی اصلی موجود در روغن میخک بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران¡ مراغه
19
Mandana Oloub, Rahman Hosseinzadeh, Maryam Mohadjerani, mahmood tajbakhsh (2018) The synthesis of new boronic acid fluorescent chemosensors based on carbazole for sugars 20th Iranian Chemistry Congress, Iran, Mashhad
20
Maryam Mohadjerani, Shahrbanoo Esmaily, Rahman Hosseinzadeh (2018) Fatty acid composition and antioxidant activity of Ferula persica Boiss, 20th Iranian Chemistry Congress, Iran, Mashhad
21
Kiyanoush Bakhshande, Ali Taravati, Maryam Mohadjerani (2018) Synthesis and characterization of magnetic carboxymethyl cellulose nanocomposite First National Conference on Micro / Nanotechnology, Iran, Tehran
22
Mahsa Ghasemi, Ali Taravati, Fatemeh Tohidi, Maryam Mohadjerani (2018) Design of GST Target-Specific Primers for Polymerase Chain Reaction The 7th Conference on Bioinformatics, Iran, Tehran
23
سهیلا محمدی نیلاش، ملیحه سادات عطری، مریم مهاجرانی (1396) بررسی اتصال ویتامینهای آبگریز به آلفالاکتالبومین شیر گاو چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی، ایران¡ تهران
24
مهسا قاسمی، علی طراوتی، فاطمه توحیدی، مریم مهاجرانی (1396) بررسی فعالیت آنزیم گلوتاتیون S-ترنسفراز در کارگران پمپ بنزین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی، از پژوهش تا توسعه ملی، ایران¡ تهران
25
آرزو رسولی زاده، مریم مهاجرانی (1396) مهار آنزیم استیل کولین استراز توسط عصاره متانولی گیاه وارنگ بو Melissa officinalis) دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ کرج
26
آرزو رسولی زاده، مریم مهاجرانی (1396) تاثیر عصاره متانولی گیاه لرگ (fraxinifolia Pterocarya (بر فعالیت آنزیم استیل کولین استراز دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ کرج
27
امید سلطان آبادی، ملیحه سادات عطری، مریم مهاجرانی (1396) بررسی برهمکنش سینامالدئید دارچین با آلبومین سرم انسانی با استفاده از روشهای طیف سنجی دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ کرج
28
Behnam Golestani pooya, Maryam Mohadjerani, Ali Taravati (2017) STUDY ON PEROXIDASE ACTIVITY FROM WHITE AND RED CABBAGE (BRASICCA OLEARACEA ) 6th national congress on medicinal plants, Iran, Tehran
29
مریم مهاجرانی، منیژه خلیل پور (1395) عصاره متانولی کرات با خواص آنتی اکسیدان و آنتی باکتریال هفتمین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، ایران¡ همدان
30
سیده مریم حسینی، مریم مهاجرانی، علیرضا نقی نژاد (1395) بررسی میزان مهارکنندگی فعالیت انزیم استیل کولین استراز مغز گاو توسط عصاره متانولی گیاهان Artemisia tschernieviana و Allium ursinuml سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی، ایران¡ قم
31
فاطمه ولی ئیان امیری، مریم مهاجرانی، علی طراوتی (1395) تاثیر عصاره متانولی گیاهان آقطی و دارواش بر روی فعالیت آنزیم پراکسیداز کلم بروکلی سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی، ایران¡ قم
32
Maryam Mohadjerani (2016) Investigation of antioxidant activity of inclusion complex of Quercetin with Cyclodextrin 19th National and 7th International Congress of Biology, Iran, IRAN, Tabriz
33
Fatemeh Valiyan Amiri, Maryam Mohadjerani, Ali Taravati (2016) Study on activity of peroxidase from Broccoli 19th National and 7th International Congress of Biology, Iran, Tabriz
34
Maryam Hosseini, Maryam Mohadjerani, Alireza Naqinezhad (2016) Study on biochemical characterizations of bovine brain acetylcholinesterase 19th National and 7th International Congress of Biology, Iran, Tabriz
35
Fatemeh Valiyan Amiri, Maryam Mohadjerani, Ali Taravati (2016) Study on activity of peroxidase from Broccoli 19th National and 7th International Congress of Biology, Iran, Tabriz
36
وحید عرب یار محمدی، اباصلت حسین زاده کلاگر، آزاده ولی نتایج عمران، مریم مهاجرانی، فرشاد صحبت زاده لنبر (1395) مقایسه اثر باکتری کشی پلاسمای سرد فشار اتمسفری انتقالی با تست انتشار آنتی بیوتیک روی باکتری اشرشیا کولای چهارمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران¡ یزد
37
Vahid Arabyarmohammadi, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Azadeh Valinataj Omran, Maryam Mohadjerani, farshad Sohbaztadeh Lonbar (2016) Compare of the Bactericidal Effect of Transported Atmospheric Non-thermal Plasma and Antibiotics Diffusion Assay on Escherichia coli Bacteria The 4th Conference of Engineering and Physics Plasma (EPP), I.R. IRAN, University of Yazd, Yazd, Iran.
38
Sara asadi, Fatemeh Roodbari, Maryam Mohadjerani, Arman Mahmoudi Otaghvari, Sadegh Pourmoradi (2016) Investigating the Antiviral effects of Eremostachys Labiosiformis(Popov)Knorring extract on herpes simplex virus type 1 The 8 th International Iranian Congress of Laboratory and Clinic & The 1 th National Congress on Medical Basic Sciences & Knowledge-based production, Iran, Tehran
39
فاطمه رودباری، الهام دشتی مکان، مریم مهاجرانی، آرمان محمودی اطاقوری، نسرین حسن زاده، سعید کاوسیان، رمضان بهزادی (1394) بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و اثر سمیت سلولی عصاره متانولی گل های لعل کوهستان(Oliveria decumbens Vent) بر روی رده سلولی Vero اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار، ایران¡ همدان
40
الهام دشتی مکان، فاطمه رودباری، مریم مهاجرانی، آرمان محمودی اطاقوری (1394) ارزیابی اثر غلظت های مختلف عصاره لعل کوهستان Oliveria decumbens Vent.) ) بر روند درصد بقای سلول های Vero در کشت سلول اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه زیست شناسی ایران، ایران¡ بابلسر
41
سارا اسدی، فاطمه رودباری، آرمان محمودی اطاقوری، مریم مهاجرانی، هاله اخوان نیاکی، سعید کاوسیان، نسرین حسن زاده، رمضان بهزادی، محسن آسوری، علی اصغر احمدی (1394) بررسی ظرفیت آنتی اکسیدانی و اثر سیتوتوکسیک عصاره ی گیاه Eremostachys LabiosiformisKnorring(Popov) بر روی رده سلولی ورو(Vero ) در شرایط آزمایشگاهی دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی، ایران¡ تهران
42
Rahman Hosseinzadeh, Maryam Mohadjerani, Sakineh Mesgar (2015) Synthesis of chiral styrene oxides from α-haloketones using carrot root as biocatalyst 7th Iranian National Seminar of Chemistry and the Environment, Iran, Tehran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
محسن مظاهری تهرانی، رحمان حسین زاده، مریم مهاجرانی، محمود تاجبخش، صمد نجاد ابراهیمی (1398) بررسی فیتوشیمیایی صمغ گیاه دورما آمونیکوم و ارزیابی فعالیت زیست شناختی نظیر آنتی اکسیدانی ، ضد آلزایمر و ضد میکروبی آن
2
مائده مرادی، ملیحه سادات عطری، مریم مهاجرانی (1397) مطالعه سینتیکی و ساختاری آنزیم کاتالاز در حضور سینامالدهید و لاوسون
3
بشری محمدی احمدوندی، ملیحه سادات عطری، مریم مهاجرانی (1397) مطالعه سینتیکی و ساختاری آنزیم اورهآز در حضور سینامالدهید و ائوژنول
4
سمیه حبیبی گهر، مریم مهاجرانی، ملیحه سادات عطری (1397) بررسی اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی شمال ایران بر آنزیم کاتالاز
5
6
7
8
مهسا قاسمی، علی طراوتی، فاطمه توحیدی، مریم مهاجرانی (1396) بررسی فعالیت آنزیم گلوتاتیون S-ترانسفراز و بیان آن در کارگران پمپ بنزین
9
سهیلا محمدی نیلاش، ملیحه سادات عطری، مریم مهاجرانی (1396) بررسی برهمکنش آلفاتوکوفرول و آلفالاکتالبومین گاو با استفاده از روش های طیف سنجی
10
11
12
13
فاطمه عطارزاده، ملیحه سادات عطری، مریم مهاجرانی (1395) مطالعه ی برهمکنش سرم آلبومین انسانی با دی کلرووس و کاپتان
14
15
16
17
18
19
20
سارا اسدی، فاطمه رودباری، آرمان محمودی اطاقوری، مریم مهاجرانی (1394) بررسی اثر ضد ویروسی عصاره گیاهی Eremostachys labiosiformis (Popove) Knorring بر ویرو س هرپس سیمپلکس تیپ 1
21
کتاب
1
مریم مهاجرانی، رحمت الله توکلی (1394) ترکیبات سازنده گیاهان دارویی شابک:978-600-6545-74-5
2
مریم مهاجرانی (1390) متابولیسم (نگاه اجمالی) شابک:978-964-2571-89-5
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

گالری تصاویر

كتاب متابوليسم كتاب تركيبات سازنده گياهان دارويي