20 بهمن 1401
مريم مهاجراني

مریم مهاجرانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، کدپستی 95447-47416
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوشیمی
تلفن: 01135302455
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر عصاره متانولی گیاه لرگ (fraxinifolia Pterocarya (بر فعالیت آنزیم استیل کولین استراز
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
Acetylcholinesterase, Enzyme inhibition, Methanolic extract, Larg
پژوهشگران آرزو رسولی زاده (نفر اول) ، مریم مهاجرانی (نفر دوم)

چکیده

داروهای که مهارکننده های آنزیم استیل کولین استراز هستند برای درمان برخی بیماری ها نظیر آلزایمر استفاده میشوند. این داروها از طریق کاهش تجزیه ی استیل کولین در سیناپس مغزی باعث بهبود عملکرد حافظه میشوند. از آنجاییکه این داروهای شیمیایی دارای عوارض جانبی متعددی هستند، دسترسی به دارو هایی با منشا گیاهی هدف بسیاری از تحقیقات میباشد. هدف بر میزان فعالیت آنزیم Pterocarya fraxinifolia از انجام این پژوهش بررسی تاثیر عصاره متانولی برگ گیاه لرگ استیل کولین استراز مغز گاو می باشد. برای این منظور عصاره متانولی برگ گیاه لرگ به روش خیساندن تهیه گردید. سپس مورد سنجش قرار mg/ml 2و 4 ، 1 ،0/ اثر مهاری عصاره بر روی آنزیم استیل کولین استراز به روش المن در غلظت های 5 به عنوان معرف DTNB گرفت. برای سنجش فعالیت آنزیم استیل کولین استراز از استیل تیو کولین یداید به عنوان سوبسترا و رنگی استفاده گردید. گالانتامین محلول در متانول به عنوان کنترل مثبت در نظر گرفته شد. نتایج این مطالعه نشان داد که 4 اثرات قابل توجهی بر فعالیت این آنزیم دارد. مطابق نتایج مطالعات سینتیک از این mg / ml عصاره متانولی در غلظت تحقیق ، نوع مهار برای عصاره متانولی اندام برگ لرگ از نوع نارقابتی می باشد.