20 بهمن 1401
مريم مهاجراني

مریم مهاجرانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، کدپستی 95447-47416
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوشیمی
تلفن: 01135302455
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر عصاره متانولی گیاهان آقطی و دارواش بر روی فعالیت آنزیم پراکسیداز کلم بروکلی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پراکسیداز، عصاره متانولی، آقطی، دارواش
پژوهشگران فاطمه ولی ئیان امیری (نفر اول) ، مریم مهاجرانی (نفر دوم) ، علی طراوتی (نفر سوم)

چکیده

پراکسیدازها متعلق به خانواده بزرگی از آنزیم ها هستند که دارای گروه پروستتیک فری پروتوپورفیرین 9 می باشند و اکسیداسیون دامنه وسیعی از ترکیبات فنلی شامل گایاکول، پیروگالول، اسید کلروژنیک و کاتکول را در حضور هیدروژن پراکسید یا هیدروپراکسیدهای آلی کاتالیز می کنند. کاربردهای گسترده پراکسیداز در زمینه های مختلف بیوشیمی پزشکی، بیوتکنولوژی، صنعت غذا و ... جذابیت مطالعه بر روی آنها را افزایش می دهد. ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ بررسی تاثیر عصاره های متانولی گیاهان آقطی و دارواش بر میزان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز کلم بروکلی می باشد. برای این منظور ابتدا عصاره متانولی دو گیاه آقطی و دارواش تهیه گردید. اثر مهاری عصاره ها بر روی آنزیم پراکسیداز، در غلظت های 1/0، 25/0 ، 5/0، 75/0 و 1 میلی گرم بر میلی لیتر در طول موج 414 نانومتر مورد سنجش قرار گرفت. برای سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز از هیدروژن پراکسید به عنوان سوبسترا و ABTS به عنوان معرف رنگی استفاده گردید. نتایج این مطالعه نشان داد عصاره متانولی در غلظت 1 میلی گرم بر میلی لیتر برای آقطی و دارواش دارای اثرات قابل توجهی بودند. مطابق نتایج مطالعات سینتیک مهار آنزیمی، نوع مهار برای عصاره متانولی آقطی از نوع غیر رقابتی، و برای عصاره متانولی دارواش از نوع رقابتی می باشد. بنابراین تلاش برای جداسازی آنها موضوع مناسبی برای پژوهش های آینده با هدف دستیابی به مهارکننده های دارای کاربرد دارویی و صنعتی می باشد.