15 آذر 1401
مائده قاسمي مطلق

مائده قاسمی مطلق

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و مولکولی
تلفن: 01135302488
دانشکده: دانشکده علوم پایه

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
farshad Sohbaztadeh Lonbar, َAmir Shabannejad, Maede Ghasemi, Zeinab Mahmoodsani (2021) Deposition of halogen-free flame retardant and water-repellent coatings on firwood surfaces using the new version of DBD PROGRESS IN ORGANIC COATINGS: Volume 151, Number 106070; 14 pages
2
Maede Ghasemi, Sizhe Yu, Muhammad Hasnain Qaisrani (2020) Dynamics of the Effluent Gas Turbulent Front of the Plasma Jet Driven by Dual Sources of a Pulsed DC and AC Power: Experimental Study IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE: جلد 48، شماره 9، از صفحه 3160 تا 3167; 8 صفحه
3
farshad Sohbaztadeh Lonbar, fahim Shafei, Ehsan shakerinasab, Mohsen Khajvand Salehan, Maede Ghasemi (2020) Roll‑to‑roll treatment of silk thread by a compact, single‑step cold atmospheric plasma: hydrophobicity and mechanical properties Applied Physics A: Material Science and Prossesing: 126; 13
4
farshad Sohbaztadeh Lonbar, Ehsan shakerinasab, majid Eshghabadi, Maede Ghasemi (2019) Characterization and performance of coupled atmospheric pressure argon plasma jet with n-hexane electrospray for hydrophobic layer coatings on cotton textile DIAMOND AND RELATED MATERIALS: 91; 34-45
مقاله ارائه‌شده
1
مائده قاسمی مطلق، پریسا آذری نور، حسین نجف زاده ورزی، فرشاد صحبت زاده لنبر (1400) ارزیابی عملکرد قلم پلاسمای تصعیدی در بهبود اسکار جراحی و سوختگی در مدل حیوانی هشتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران¡ بابلسر
2
حسین هدایتی، فرشاد صحبت زاده لنبر، سید رضا نبوی، مائده قاسمی مطلق (1400) اندازه گیری غلظت گونه های فعال شیمیایی OH,H2O2, O3, NO2,NO3 در آب فعال شده با پلاسما هشتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران¡ بابلسر
3
مطهره امین جراحی، فرشاد صحبت زاده لنبر، مائده قاسمی مطلق، رضا ابراهیم نژاد درزی، حسین نجف زاده ورزی (1400) بررسی اثر جت پلاسمای سرد اتمسفری آرگون بر روی بیوشیمی سرم خون و کبد موشهای صحرایی سالم هشتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران¡ بابلسر
4
مائده قاسمی مطلق، شین پی لو (1397) بررسی دینامیک جبهه ی آشفتگی و پارامترهای موثر در برهمکنش پلاسما بر شارش گاز در سه ساختار جت پلاسمای اتمسفری ششمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران¡ قزوین
5
آرمان کیانی، مائده قاسمی مطلق، محسن خواجوند صالحان، فهیم شافعی، فرشاد صحبت زاده لنبر (1397) تاثیر پلاسمای سرد اتمسفری بر آفتکش سایپرمترین باقیمانده در برنج هفتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران¡ شاهرود
6
امیر شعبان نژاد، مائده قاسمی مطلق، زینب محمودثانی، فرشاد صحبت زاده لنبر (1397) ایجاد پوشش تاخیر انداز سوختن بر سطح چوب نراد با استفاده از روش پلاسمای حبابی هفتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران¡ شاهرود
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
پریسا آذری نور، فرشاد صحبت زاده لنبر، حسین نجف زاده ورزی، مائده قاسمی مطلق (1399) ساخت و ارزیابی استاندارد های پزشکی دستگاه پلاسمای اتمسفری تصعیدی با استفاده از مدل حیوانی
2
آرمان کیانی، فرشاد صحبت زاده لنبر، مائده قاسمی مطلق (1398) تاثیر پلاسمای سرد اتمسفری بر آفت کش های باقی مانده در برنج
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!