01 مهر 1398

مائده قاسمی مطلق

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و مولکولی
تلفن: 011353602480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
farshad Sohbaztadeh Lonbar, Ehsan shakerinasab, majid Eshghabadi, maede ghasemi (2019) Characterization and performance of coupled atmospheric pressure argon plasma jet with n-hexane electrospray for hydrophobic layer coatings on cotton textile DIAMOND AND RELATED MATERIALS: 91; 34-45
مقاله ارائه‌شده
1
مائده قاسمی مطلق، شین پی لو (1397) بررسی دینامیک جبهه ی آشفتگی و پارامترهای موثر در برهمکنش پلاسما بر شارش گاز در سه ساختار جت پلاسمای اتمسفری ششمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران، قزوین
2
آرمان کیانی، مائده قاسمی مطلق، محسن خواجوند صالحان، فهیم شافعی، فرشاد صحبت زاده لنبر (1397) تاثیر پلاسمای سرد اتمسفری بر آفتکش سایپرمترین باقیمانده در برنج هفتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران، شاهرود
3
امیر شعبان نژاد، مائده قاسمی مطلق، زینب محمودثانی، فرشاد صحبت زاده لنبر (1397) ایجاد پوشش تاخیر انداز سوختن بر سطح چوب نراد با استفاده از روش پلاسمای حبابی هفتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران، شاهرود
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!