29 شهریور 1399

مائده قاسمی مطلق

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و مولکولی
تلفن: 011353602480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر پلاسمای سرد اتمسفری بر آفتکش سایپرمترین باقیمانده در برنج
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پلاسمای سرد، آفتکش سایپرمترین، سم برنج
پژوهشگران آرمان کیانی (نفر اول) ، مائده قاسمی مطلق (نفر دوم) ، محسن خواجوند صالحان (نفر سوم) ، فهیم شافعی (نفر چهارم) ، فرشاد صحبت زاده لنبر (نفر پنجم)

چکیده

در این مقاله هدف ما بر این است که بتوانیم باقی مانده آفکتش سایبپرمترین موجود در برنج را تا حد امکان توسط پلاسمای سرد اتمسفری کاهش دهیم. همچنین برخی از معیارهای کیفیت برنج از قبیل عطر، میزان ری آمدن، دمای ژلاتینه شدن و رطوبت آن را پس از تیمار بررسی کردیم . سم موجود و باقی بررسی کردیم. بررسی نتایج نشان دهنده این بود که پلاسما موجب کاهش باقی مانده آفتکش HPLC مانده در نمونه های شاهد و تحت تیمار را با دستگاه سایپرمترین در برنج می شود. همچنین بر روی رطوبت و دمای ژلاتینه شدن اثری نداشته است. بر روی عطر برنج اثر مطلوبی نداشته و میزان ری آمدن آن کاهش یافته است