29 مهر 1398

مائده قاسمی مطلق

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و مولکولی
تلفن: 011353602480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
ایجاد پوشش تاخیر انداز سوختن بر سطح چوب نراد با استفاده از روش پلاسمای حبابی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پلاسمای حبابی، پوشش تاخیر انداز شعله، چوب
پژوهشگران امیر شعبان نژاد (نفر اول) ، مائده قاسمی مطلق (نفر دوم) ، زینب محمودثانی (نفر سوم) ، فرشاد صحبت زاده لنبر (نفر چهارم)

چکیده

در این پژوهش، از روش پلاسمای حبابی برای ایجاد پوشش تاخیر انداز سوختن بر سطح چوب نراد استفاده کردهایم . از یک منبع تغذیه ی9کیلوهرتز برای تولید پلاسمای سرد فشار اتمسفری واز هگزامتیل دی سیلوکسان به عنوان پیش ماده استفاده شده است. جهت شناخت تاثیر پلاسما بر / فرکانس 2 استفاده شده است. XPS و EDS، AFM ، FTIR ، FESEM خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سطح، ازاندازهگیری تغییرات زاویهی تماس آب با سطح و آنالیزهای نتایج، آبگریز شدن و افزایش زبری سطح را نشان میدهند. همچنین عکس های سطح پردازش شده، ذرات نانویی را نشان میدهند که روی سطح را پوشاندهاند. آنالیزهای بیشتر، ایجاد لایهای متشکل از سیلیسیوم بر سطح را نمایش داده داده است. همچنین تست حرارتی و تست رنگ نشان میدهد که نراد پردازش شده مقاومت بیشتری در مقابل سوختن از خود نشان میدهد و علت آن شکستن برخی پیوندها و جایگزین شدن سیلیسیوم در زنجیرهی آنهاست. نتایج حاصل ازآنالیزهای شیمیایی، را عامل افزایش مقاومت گرمایی سطح نشان میدهند. SiOxCyHz ایجاد زنجیرهی