03 شهریور 1398

عباس قنبری نیاکی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 9111256292
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
عباس قنبری نیاکی، نجمه رضایی نژاد، رستم علیزاده (1397) اثر شدتهای مختلف تمرین مقاومتی دایره ای بر سطوح پلاسمایی نورگلین و لپتین در مردان جوان فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی: دوره 11 شماره 2; 1-12
2
عباس قنبری نیاکی، ایوب سعیدی، صادق اردشیری، مهدی علی اکبری بیدختی (1397) اثر تمرین مقاومتی دایره ای همراه با مکمل سازی بخش های مختلف زعفران بر هورمونهای تستوسترون و کورتیزول مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی تبریز: 40; 56-63
3
, ayoub saeidi, Bakhtiyar Tartibiyan, Dordi Ghojegh, Mehran Naghizadeh Qomi (2018) The Response of Brain Kisspeptin and Glycogen at Different Times to Acute Aerobic Exercise with and Without Glucose Solution Consumption in Male Rats journal of clinical research in paramedical sciences: 7(2); 1-5
4
, ayoub saeidi, Mehdi Ahmadian, Leila Gharahcholo, Nooshin Naghavi, mohammad fazelzade, asaoleiman Mahjoub, Stephen Myers, Andrew Williams (2018) The combination of exercise training and Zataria multiflora supplementation increase serum irisin levels in postmenopausal women Integrative Medicine Research: 7; 44-52
5
Amir Taghipour, , shirin hakemi, Mehran Naghizadeh Qomi, mohammad mehdi moghnibashi (2018) Effect of 12 Weeks of Intense Endurance Training and Bee Pollen Consumption on ABCA1Gene Expression in Small Intestine, Liver and Gastrocnemius Muscle of Male Rats Medical laboratory Journal: 12; 11-16
6
, Fatemeh Eslami, Ramezanali Arabameri, Aliakbar Sharifiyan (2017) Effect of 6 Weeks of Preparation Training on Lipid Profile of High School Male Volleyball Players Medical laboratory Journal: 11; 7-10
7
سید مرتضی طیبی، محدثه اخوان زنجانی، عباس قنبری نیاکی، علیرضا قنبری (1396) اثر یک دوره کوتاه مدت تمرین مقاومتی دایرهای بر فیبرینوژن و ویسکوزیته پلاسما، و برخی پارامترهای پلاکت خون دختران سالم فعال فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی: 10; 89-96
8
Seyed Morteza Tayebi, , ayoub saeidi, Anthony C Hackney (2017) Exercise Training, Neuregulin 4 and Obesity Annals of Applied Sport Science: 5; 1-2
9
Hossein Shirvani, , Saleh Rahmati-Ahmadabad, Vahid sobhani (2017) Effects of endurance training and herb supplementation on tissue nesfatin-1/nucleobindin-2 and ghrelin mRNA expression International Journal of Applied Exercise Physiology: 6; 71-84
10
Mandana Gholami, Ahmad Abdi, َAsieh Abbasi delooei, (2017) The effect of glucose intake on Plasma Visfatin response following an aerobic exercise session in male students hormozgan medical journal: 20; 365-372
11
عباس قنبری نیاکی، مهدی علی اکبری بیدختی، ایوب سعیدی، صادق اردشیری، مهران نقی زاده قمی (1395) تاثیر تمرین مقاومتی دایره ای کوتاه مدت با و بدون مکمل گیاه زعفران بر نیم رخ چربی و لیپوپروتئینی پلاسما در مردان جوان دانشگاهی پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: دوره 12، شماره 24; 83-94
12
, rohollah Haghshenass, Rozita Fathi, Mehran Naghizadeh Qomi, ayoub saeidi (2016) Effect of Six Sessions of High Intensity Interval Training on Levels of Hypoxanthine, Xanthine, Hypoxanthine-Guanine phosphoribosyltransferase (HGPRT) and Serum Uric Acid in active young men International Journal of Applied Exercise Physiology: Vol 5 No 4; 9-18
13
عباس قنبری نیاکی، محمود حصار کوشکی، محمدرضا حامدی نیا (1395) مقایسه تمرین های دایره ای مبتنی بر فنون کشتی با تمرین های سنتی کشتی از لحاظاثر گذاری بر متابولیسم پورین ها مجله غدد درون ریز و متابولیسیم ایران: 18; 386-392
14
15
, Navabeh Zare-Kookandeh (2016) Maximal Lipid Oxidation (Fat max ) in Physical Exercise and Training: A review and Update Annals of Applied Sport Science: 4; 1-10
16
Seyed Morteza Tayebi, shirin Mottaghi, Seyed Ali Akbar Mahmoodi, (2016) The Effect of a Short-Term Circuit Resistance Training on Blood Glucose, Plasma Lipoprotein and Lipid Profiles in Young Female Students Jentashapir Journal of Health Research: 7; 1-8 (e33899)
17
امیر تقی پور، عباس قنبری نیاکی، مهران نقی زاده قمی، محمد مهدی مغنی باشی (1395) تاثیر تمرین استقامتی با مصرف گرده گل بر بیان ژن ABCA1 و apoA1 در عضله موش صحرایی مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران: 74; 530-534
18
, Navabeh Zare-Kookandeh (2016) Maximal Lipid Oxidation (Fatmax) in Physical Exercise and Training: A review and Update Annals of Applied Sport Science: 4; 1-10
19
عباس قنبری نیاکی، صادق اردشیری، مهدی علی اکبری بیدختی، ایوب سعیدی (1395) تاثیر تمرین مقاومتی دایره ای با مکمل زعفران بر پاسخ هورمون های انسولین و استرادیول افق دانش: 22; 125-130
20
— (2016) Neuregulins Response to Exercise: a Mini Review Annals of Applied Sport Science: 4; 3-7
21
, rouhollah haghshenas gatabi, Rozita Fathi, Mehran Naghizadeh Qomi, ayoub saeidi (2016) Effect of Six Sessions of High Intensity Interval Training on Levels of Hypoxanthine, Xanthine, Hypoxanthine-Guanine phosphoribosyltransferase (HGPRT) and Serum Uric Acid in young College men International Journal of Applied Exercise Physiology: 5; 9-18
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
فرزانه علیرضایی، عباس قنبری نیاکی، حمیدرضا جوشقانی، مهران نقی زاده قمی (1397) پاسخ اپولیپوپروتئین های M و O پلاسمایی و ذرات HDL و نیم رخ لیپیدی به تمرین هوازی در مردان جوان
7
8
9
10
11
12
13
فرزانه بلورکان جهانتیغ، عباس قنبری نیاکی، رزیتا فتحی، مهران نقی زاده قمی (1395) تاثیر 2 هفته تمرین تناوبی شدید با مدت های مختلف بر نیمرخ چربی و آپولیپوپروتئین های پلاسما در مردان جوان دانشگاهی
14
15
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
2
عباس قنبری نیاکی (1397) تغذیه ورزشی پیشرفته سقز کردستان