گروه مهندسی کامپیوتر

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی کامپیوتر

نام:  خديجه آقاجاني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده فني و مهندسي
گروه:  گروه مهندسي كامپيوتر
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~agajani/
نام:  مجيد اسدپور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده فني و مهندسي
گروه:  گروه مهندسي كامپيوتر
نام:  سكينه اسدي اميري
علایق‌پژوهشی:  پردازش تصوير
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده فني و مهندسي
گروه:  گروه مهندسي كامپيوتر
نام:  مصطفي بستام
علایق‌پژوهشی:  شبكه هاي كامپيوتري، امنيت شبكه هاي كامپيوتري، مهندسي نرم افزار، محاسبات ابري، شبكه هاي نرم افزار محور، محاسبات مه، محاسبات سبز
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده فني و مهندسي
گروه:  گروه مهندسي كامپيوتر
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~bastam/
نام:  مدير سامانه
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس:  kk
دانشکده:  دانشكده فني و مهندسي
گروه:  گروه مهندسي كامپيوتر
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~testtt/
نام:  احسان عطائي
علایق‌پژوهشی:  مدل سازي كارايي و اتكاپذيري، مهندسي نرم افزار، امنيت فناوري اطلاعات، رايانش ابري و رايانش سبز
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر، پرديس دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده فني و مهندسي
گروه:  گروه مهندسي كامپيوتر
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~ataie/
نام:  پيام محمودي نصر
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده فني و مهندسي
گروه:  گروه مهندسي كامپيوتر
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~pmahmoudi/